Church Flashcards Preview

Japanese > Church > Flashcards

Flashcards in Church Deck (363)
1

agency

sentaku no jiyu

2

hell

jigoku

2

interview

mensetsu

3

verse

setsu

3

group leader

guru-pu ri-da-

3

Lord

shu

3

elder

choro

3

spirit (being)

rei

3

sukuinushi

Savior

3

Seirei

Holy Ghost

3

eien no seimei

eternal life

3

Kiroku

Record

3

shibu kaicho

branch president

3

jubun no ichi

tithing

3

tenpu

Father in Heaven

3

yogen sha

prophet

4

eternal life

eien no inochi

4

Aaronic Priesthood

aron shinken

4

baptism

baputesuma

4

hinosakae no okoku

Celestial Kingdom

4

yogen suru

prophesy

5

D&C

kyougi to seiyaki

5

revelation

keiji

5

daikanchokai

First Presidency

5

fukkatsu

resurrection

5

wakai dansei

Young Men (Church auxiliary organization)

6

General Authority

kyokai kanbu

7

Quorum(s) of the Seventy

shichijunin teiinkai

8

tithing settlement

jubun no ichi nenmatsu mensetsu

8

Kamisama

God

9

Power of the Holy Ghost

Seirei no chikara

9

Articles of Faith

shinko kajo

9

jiai

charity

10

seiten

Scriptures

10

guru-pu ri-da-

group leader

10

souzounushi

Creator

10

teiin kai

quorum

11

seiyaku wo kawasu

covenant (verb)

12

Council of the Twelve

juni shito hyogikai

12

erabi

choice

12

shichijunin teiinkai

Quorum(s) of the Seventy

12

seirei no tamamono

gift of the Holy Ghost

12

baputesuma

baptism

14

deacon

shituji

15

shidousha

leader

17

area (administrative area of the Church)

chiiki

17

district president

chihou bucho

18

Gospel

Fukuin

18

Law of chastity

Junketsu no rippou

18

kaicho

president

19

Fusawashii

Worthy

20

home

katei

20

President of the Church

daikancho

21

shinken

priesthood

22

confirm (ordinance)

kakunin no gishiki

22

ordinance (gospel)

gishiki

22

hitonoko

Son of Man

23

resurrect

fukkatsu suru

25

exaltation

shoei

27

chie no kotoba

Word of Wisdom

28

Savior

sukuinushi

29

Spirit of the Lord

shu no mitama

30

Jehovah

ehoba

31

set apart (in a calling)

anshu ninmei

32

kyoshi

teacher (office in the Aaronic Priesthood)

33

Apostle

Shito

33

branch (of the Church)

shibu

33

soutaikai

general conference

34

shinko kajo

Articles of Faith

35

Godhead

shinkai

35

shinken jidai

dispensation

35

tsumi no yurushi

remission of sins

37

chastity

junketsu

39

aron shinken

Aaronic Priesthood

39

chihou bucho

district president

40

hoshi no sakae no okoku

Telestial Kingdom

42

fast offering

danjiki kenkin

42

bishoppurikku

bishopric

43

to restore

kaifuku suru

45

branch president

shibu kaicho

46

Scriptures

seiten

47

Second Coming

saikorin

47

shoei

exaltation

47

seinin suru

ordain (to a priesthood office)

49

gift of the Holy Ghost

seirei no tamamono

50

welfare (program)

fukushi

52

covenant (noun)

seiyaku

53

auxiliary (organization)

hojo soshiki

55

Douryou

Companion

56

hymns

sanbika

57

Old Testament

kyuyaku seisho

57

shichijunin

Seventy

58

kui aratame

repentance

60

chiiki shijijunin

Area Seventy

61

seer

seikensha

62

Presiding Bishop

kanri kantoku

63

Fukuin

Gospel

63

katei homon kyoshi

visiting teacher

64

priesthood executive committee

shinken yakuinkai

65

mensetsu

interview

67

Kuiaratameru

To repent

67

kaifuku suru

to restore

67

fuku sen nen

millennium

67

rei

spirit (being)

69

God

Kamisama

71

Area Seventy

chiiki shijijunin

72

Seventy

shichijunin

73

seishi to seiyaku

oath and covenant

74

kakunin

confirmation

74

seibetsu, hoken

consecration

76

body

karada

77

Righteousness

Gi

78

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

matsujitu seito iesu kirisuto kyokai

80

To repent

Kuiaratameru

80

heaven

ten, tengoku

82

iho jin

Gentile

83

witness (noun)

akashibito,shonin

84

trial/test

tameshi

84

Eien

Eternity

85

shijijunin teiinkai kaicho kai

Presidency of the Seventy

87

danjiki kenkin

fast offering

89

Bible

Seisho

90

ehoba

Jehovah

91

Kanzen

Perfection

92

keys (priesthood)

kagi (shinken no)

93

Tsumi

Sin

95

commandments

imashime

96

devil

akuma

97

Redeemer

aganainushi

97

tithing

jubun no ichi

98

naku

to cry

100

juni shito hyogikai

Council of the Twelve

102

Authority

Kanri

102

repentance

kui aratame

104

Area Presidency

chiiki kaichokai

105

imashime

commandments

107

Companion

Douryou

108

teacher (office in the Aaronic Priesthood)

kyoshi

108

general conference

soutaikai

109

Spirit of God

kami no mitama

110

recorder

kirokusha

112

Comforter

nagusame nushi

113

Holy Ghost

Seirei

115

junketsu

chastity

117

komon

counselors

117

chiiki

area (administrative area of the Church)

119

Fast Sunday

danjiki ansoku bi

120

kanbu shoki

executive secretary

122

Apostle

shito

123

high priests group

daisaishi guru-pu

123

Son of Man

hitonoko

124

Word of Wisdom

chie no kotoba

125

to cry

naku

126

matsujitu seito iesu kirisuto kyokai

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

128

danjiki

fast (verb)

129

nichiyo gakko

Sunday School

130

home teacher

ho-mu teicha

132

Eternity

Eien

132

ansokubi

Sabbath

133

consecration

seibetsu, hoken

133

kazoku rekishi

family history

134

anshu ninmei

set apart (in a calling)

135

Shinjiru

To believe

136

Sukui no keikaku

Plan of Salvation

137

stake president

sute-ku kaicho

137

wakai josei

Young Women (Church auxiliary organization)

139

high council

koto hyogikai

140

seikensha

seer

141

yakusoku no mitama

holy spirit of promise

142

remission of sins

tsumi no yurushi

144

fukushi

welfare (program)

145

Relief Society

fujokyokai

146

Plan of Salvation

Sukui no keikaku

147

house of Israel

isuraeru no shizoku

148

Church

Kyoukai

149

Young Men (Church auxiliary organization)

wakai dansei

150

shukufukushi

patriarch

151

Seisho

Bible

152

presidency

kaichokai

153

Gi

Righteousness

153

Seisan

Sacrament

154

zaiaku

evil

155

Worthy

Fusawashii

156

jiyuu

freedom

157

fukkatsu suru

resurrect

158

kyokai kanbu

General Authority

159

setsu

verse

160

life

jinsei

162

evil

zaiaku

162

priest

saishi

164

chihou bu

district (of the Church)

165

shu no mitama

Spirit of the Lord

167

millennium

fuku sen nen

168

sute-ku kaicho

stake president

170

high councilor

koto hyogiin

171

Temple

Shinden

172

shukufukushi no shukufuku

patriarchal blessing

173

patriarch

shukufukushi

174

eien no inochi

eternal life

175

charity

jiai

176

Pearl of Great Price

kouka na shinju

176

Zion

shion

178

Book of Mormon

morumon sho

180

koto hyogikai

high council

181

Perfection

Kanzen

182

freedom

jiyuu

183

Shito

Apostle

185

covenant (verb)

seiyaku wo kawasu

186

seisankai

sacrament meeting

188

Gentile

iho jin

190

family home evening

katei no yube

191

family history

kazoku rekishi

192

koto hyogiin

high councilor

194

aganainushi

Redeemer

195

leader

shidousha

195

shinkai

Godhead

196

priesthood

shinken

198

president

kaicho

198

kaichokai

presidency

199

revelator

keijisha

200

Teiinkai

Quorum

200

choro

elder

201

visiting teacher

katei homon kyoshi

202

hamon

excommunicate

203

jigoku

hell

204

fukatsu

resurrection

205

First Presidency

daikanchokai

206

shinden suisenjo

temple recommend

208

Record

Kiroku

210

Presidency of the Seventy

shijijunin teiinkai kaicho kai

211

danjiki ansoku bi

Fast Sunday

212

kanri kantoku

Presiding Bishop

213

oath and covenant

seishi to seiyaku

214

Sabbath

ansokubi

216

Junketsu no rippou

Law of chastity

218

holy spirit of promise

yakusoku no mitama

219

keiji

revelation

220

temple recommend

shinden suisenjo

220

shion

Zion

222

kami no mitama

Spirit of God

223

Creator

souzounushi

224

bishopric

bishoppurikku

225

shinken yakuinkai

priesthood executive committee

227

Quorum of the Twelve

juni shito teiinkai

228

shoki

clerk

229

shinden

temple

231

karada

body

232

dispensation

shinken jidai

233

Kanri

Authority

234

patriarchal blessing

shukufukushi no shukufuku

235

seiyaku

covenant (noun)

236

rei,tamashii

soul

237

Sin

Tsumi

238

yogen

prophecy

239

ten, tengoku

heaven

241

kami

God

242

gishiki

ordinance (gospel)

243

To believe

Shinjiru

245

calling (in the Church)

meshi

246

keijisha

revelator

247

shu

Lord

248

Heavenly Father

ten no otosama

249

temple

shinden

250

fast and testimony meeting

danjiki akashi kai

251

Shinden

Temple

252

daisaishi

high priest

253

daisaishi guru-pu

high priests group

255

resurrection

fukatsu

256

quorum

teiin kai

257

Quorum

Teiinkai

259

priesthood (noun)

shinken

260

katei

home

262

Primary

puraimari-,shoto kyokai

263

shin yaku seisho

New Testament

265

puraimari-,shoto kyokai

Primary

266

morumon sho

Book of Mormon

267

Seirei no chikara

Power of the Holy Ghost

268

nagusame nushi

Comforter

269

God

kami

270

Father in Heaven

tenpu

271

ordain (to a priesthood office)

seinin suru

272

awaremi

grace

273

saikorin

Second Coming

275

district (of the Church)

chihou bu

276

anoint

abura wo sosogu

277

New Testament

shin yaku seisho

278

fujokyokai

Relief Society

279

eternal life

eien no seimei

280

soul

rei,tamashii

281

choice

erabi

281

Telestial Kingdom

hoshi no sakae no okoku

283

kyuyaku seisho

Old Testament

285

shituji

deacon

287

resurrection

fukkatsu

288

pray

inoru

289

counselors

komon

290

prophesy

yogen suru

291

hyogikai

council

292

kouka na shinju

Pearl of Great Price

293

abura wo sosogu

anoint

294

prophecy

yogen

295

inori

prayer

296

Testimony

Akashi

298

clerk

shoki

299

high priest

daisaishi

300

cross

juujika

302

kyougi to seiyaki

D&C

303

kakunin no gishiki

confirm (ordinance)

304

jubun no ichi nenmatsu mensetsu

tithing settlement

305

saishi

priest

306

hitorigo

Only Begotten [Son]

307

confirmation

kakunin

308

executive secretary

kanbu shoki

309

akuma

devil

310

daikancho

President of the Church

312

inoru

pray

313

grace

awaremi

314

Celestial Kingdom

hinosakae no okoku

315

jinsei

life

316

juujika

cross

317

sentaku no jiyu

agency

318

tsuki no sakae no okoku

Terrestrial Kingdom

319

Shinko

True

320

sacrament meeting

seisankai

321

katei no yube

family home evening

322

Young Women (Church auxiliary organization)

wakai josei

323

juni shito teiinkai

Quorum of the Twelve

324

isuraeru no shizoku

house of Israel

326

Kyoukai

Church

328

Only Begotten [Son]

hitorigo

329

Terrestrial Kingdom

tsuki no sakae no okoku

330

hojo soshiki

auxiliary (organization)

331

sanbika

hymns

332

shibu

branch (of the Church)

333

council

hyogikai

334

juubun no ichi

tithing

335

kirokusha

recorder

336

To perform

Hodokosu

338

meshi

calling (in the Church)

339

excommunicate

hamon

340

fast (verb)

danjiki

341

akashibito,shonin

witness (noun)

343

call (to an office)

mesu

344

prophet

yogen sha

345

mesu

call (to an office)

346

Akashi

Testimony

347

Hodokosu

To perform

348

ho-mu teicha

home teacher

349

Sunday School

nichiyo gakko

350

kagi (shinken no)

keys (priesthood)

351

prayer

inori

352

Sacrament

Seisan

353

chiiki kaichokai

Area Presidency

354

tameshi

trial/test

355

ten no otosama

Heavenly Father

356

tithing

juubun no ichi

357

danjiki akashi kai

fast and testimony meeting

358

premortal life

zen seikai

359

spirit world

reikai

360

final judgement

saigono saibaki

361

zen seikai

premortal life

362

reikai

spirit world

363

saigono saibaki

final judgement