Verbs Flashcards Preview

Japanese > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (116)
0

To hold

Motsu

1

To say

Iu

1

Azukaru

To take care of

1

Hajimeru

To start

1

Tasukeru

To help, save

2

To learn

Narau

3

To be sick, hurt

Yameru

4

To walk

Aruku

5

harau

To pay

6

To meet

Au

7

Uru

To sell

8

Noru

To ride or get on

9

To turn

Magaru

9

To put or place

Oku

9

To send

Okuru

9

Kasu

To lend

9

Yomu

To read

9

Tsukeru

To turn on

10

To finish

Owaru

11

Deru

To leave

12

Miseru

To show

13

To push

Osu

14

Kesu

To turn off

14

Tsukeru

To be careful

15

To sell

Uru

16

To give

Ageru

17

To work for

Tsutomeru

18

Ireru

To put

19

Oku

To put or place

20

To turn off

Kesu

21

To arrive

Tsuku

22

Itadaku

To accept

23

Komu

To be crowded

24

To show

Miseru

24

Kiku

To listen

24

Ijimeru

To tease

26

To live

Sumu

27

Morau

To receive

28

Hataraku

To work

29

To be wrong

Chigau

30

Ageru

To give

31

To go

Iku

32

Tatsu

To stand up

32

Shimeru

To close

33

To use

Tsukau

34

Oriru

To get off

35

Iru

To be

36

To put

Ireru

37

To know

Shiru

38

To stop, park

Tomeru

39

To get off

Oriru

41

To take care of

Azukaru

42

To buy

Kau

43

To pay

harau

44

Narau

To learn

45

Oshieru

To teach, instruct

46

Motsu

To hold

48

To enter

Hairu

49

To read

Yomu

50

To listen

Kiku

51

To open

Akeru

53

To accept

Itadaku

54

To leave

Deru

55

Yobu

To invite, call

56

Iu

To say

58

To take picture

Toru

59

To make

Tsukuru

60

Tomeru

To stop, park

61

Okiru

To wake up

62

It takes

Kakaru

63

To look good on

Niau

64

To be careful

Tsukeru

65

Miru

To see

66

Magaru

To turn

67

To see

Miru

67

Tsukuru

To make

67

Akeru

To open

68

Todokeru

To deliver

70

To write

Kaku

71

To receive

Morau

72

To close

Shimeru

74

Iku

To go

75

Osu

To push

77

To invite, call

Yobu

78

To teach, instruct

Oshieru

80

Hairu

To enter

83

To start

Hajimeru

84

To deliver

Todokeru

85

Sumu

To live

86

Tsutomeru

To work for

86

Yameru

To be sick, hurt

87

To wait

Matsu

88

To be

Iru

89

Kau

To buy

91

To help, save

Tasukeru

92

Au

To meet

93

To turn on

Tsukeru

94

Toru

To take picture

96

Kaku

To write

97

Owaru

To finish

98

Matsu

To wait

99

Tsuku

To arrive

103

To ride or get on

Noru

104

To lend

Kasu

105

Aruku

To walk

106

Niau

To look good on

107

Tsukau

To use

108

To be crowded

Komu

109

To wake up

Okiru

110

To stand up

Tatsu

111

Chigau

To be wrong

112

Shiru

To know

113

To work

Hataraku

114

Kakaru

It takes

115

To tease

Ijimeru

116

Okuru

To send