Conjunctions Flashcards Preview

Mandarin Chinese > Conjunctions > Flashcards

Flashcards in Conjunctions Deck (5):
1

Because..., therefore...

Yīnwèi..., suôyî...

2

,...On the other hand...

,...Què...
Ex: zuótiān xià yû, yùndònghuì QUÈ zhàocháng jûxíng

3

In spite of... (...although...,...on the other hand...)

...suīrán...,...què...
Ex: yû SUĪRÁN hên dà, tā què lái le

4

But

Kêshì

5

..., yet...

Rán'ér