Professions Part 2 Flashcards Preview

Mandarin Chinese > Professions Part 2 > Flashcards

Flashcards in Professions Part 2 Deck (33):
1

Accountant

Kuàijì

2

Actor

Yânyuán

3

Assistant

Zhùlî

4

Personal assistant

Gèrén zhùlî

5

Shop assistant

Shòuhuòyuán

6

Writer

Zuòjiā

7

Baker

Miànbāo shī

8

Bar maid/bar man

Bā yuán

9

Businessman/woman

Shāngrén

10

Executive

Zông jīnglî

11

Butcher

Túfū

12

Clerk

Yíng yè yuán

13

Computer programmer

Chéngxù yuán

14

Dentist

Yáyī

15

Designer

Shèjì shī

16

Movie director

Diànyîng dâoyân

17

Company director

Gōngsī zôngcái

18

Train driver

Huôchē sījī

19

Taxi driver

Chūzūchē sījī

20

Bus driver

Gōngjiāo chē sījī

21

Economist

Jīngjì xué jiā

22

Garbage man

Lā jī gōng

23

Editor

Biānjí

24

Sales person

Yèwù yuán

25

Scientist

Kēxué jiā

26

Soldier

Jūnrén

27

Surgeon

Wàikē yīshēng

28

Tailor

Cáiféng shī

29

Teacher (2)

Jiàoshī

30

Travel agent

Lüxíngshè

31

Tv cameraman

Diànshì shèyîng shī

32

Veterinarian

Shòuyī

33

Waitress

Fúwùyuán