Musical Instruments Flashcards Preview

Mandarin Chinese > Musical Instruments > Flashcards

Flashcards in Musical Instruments Deck (28):
1

To play (piano, guitar, string instruments w/out bows)

Tán

2

Piano

Gāngqín

3

Guitar

Jítā

4

To play (bowed instruments)

5

Violin

Xiâotíqín

6

Viola

Zhōngtíqín

7

Cello

Dàtíqín

8

To play (a wind instrument)

Chuī

9

Flute

Dízi

10

Bamboo flute

Xiāo

11

Clarinet

Dānhuángguân

12

Trumpet

Lâbā

13

Saxophone

Sàkèsīfēng

14

French horn

Fâguóhào

15

To play (drums/percussion)

16

Drums

17

To play (triangle/gong)

Qiāo

18

Gong

Luó

19

Triangle

Sānjiâotiê

20

Keyboard

Jiànpán yuèqì

21

Oboe

Shuāng huáng guân

22

Trombone

Shēnsuō lâba

23

Erhu

Èrhú

24

Tuba

Dīyīn dà lâba

25

Musical instrument

Yuèqì

26

Accordion

Shôufēngqín

27

To give an instrumental performance

Yânzòu

28

Synthesizer

Héchéngqì