Professions Part 3 Flashcards Preview

Mandarin Chinese > Professions Part 3 > Flashcards

Flashcards in Professions Part 3 Deck (30):
1

Electrician

Diàngōng

2

Engineer

Gōngchéngshī

3

Fisherman

Yúfū

4

Farmer (2)

Nóngmín

5

Flight attendant

Kōngjiê

6

Hairdresser

Lîfà shī

7

Principal

Xiàozhâng

8

Jeweler

Zhūbâo shāng

9

Journalist

Jìzhê

10

Judge

Fâguān

11

Lawyer

Lüshī

12

Manager

Jīnglî

13

Miner

Kuànggōng

14

Musician

Yīnyuèjiā

15

News presenter

Xīnwén zhûbō

16

News reader

Xīnwén bòyīn yuán

17

Optician

Pèi jìng shī

18

Painter

Huàjiā

19

Photographer

Shèyîng shī

20

Professor

Jiàoshòu

21

Pilot

Fēixíng yuán

22

Plumber

Guândào gōng

23

Politician

Zhèngkè

24

Porter

Xínglî yuán

25

Printer

Dâzì yuán

26

Security officer

Bâo'ān

27

Prison guard

Yùjîng

28

Receptionist

Jiēdài yuán

29

Sailor (2)

Shuîshôu

30

Composer

Zuòqûjiā