Professions Flashcards Preview

Mandarin Chinese > Professions > Flashcards

Flashcards in Professions Deck (28):
1

Architect

Jìanzhúshī

2

Artist

Yìshùjiā

3

Astronaut

Tàikōngrén

4

Carpenter

Mùjiàng

5

Cashier

Shōuyín yuán

6

Chef

Chúshī

7

Chemist

Huàxuéjiā

8

Clown

Xiâo chôu

9

Cowboy

Niúzâi

10

Delivery person

Sòng huò yuán

11

Doctor

Yīshēng

12

Farmer

Nóngfū

13

Firefighter

Xiāofángduìyuán

14

Fortune teller

Suàn mìng shī

15

Model

Mótè'er

16

Monk

Héshang

17

Mover

Bānyùn gōng

18

Nun

Nígū

19

Nurse

Hùshi

20

Pharmacist

Yàojìshī

21

Police officer

Jîngchá

22

Radio announcer

Bōyīn yuán

23

Sailor

Chuányuán

24

Secretary

Mìshū

25

Soccer player

Zúqiú yuán

26

Teacher

Lâoshī

27

Welder

Hànjiē gōng

28

Profession

Zhíyè