Verbs(1) Flashcards Preview

Mandarin Chinese > Verbs(1) > Flashcards

Flashcards in Verbs(1) Deck (47):
1

To give

Gêi

2

To attend

Cānjiā

3

To sing

Chànggē

4

To exit

Chūqù

5

To sit

Zuò

6

To read

Dúshū

6

To share

Fēnxiâng

7

To introduce

Jièshào

7

To solve

Jièjué

8

To teach (academically)

Jiāoshū

9

To cross/pass through

Guò

10

To think (things)

Kâolù dōngxī

11

To open

Kāi

12

To recognize/be acquainted with

Rènshì

13

To leave/to run/to walk

Zôu

14

To do/to work

Zuò

15

To cook (rice)

Zhûfàn

16

To descend

Xiàqù

17

To get out of a car

Xiàchē

18

To descend stairs

Xià lóutī

19

To sell things

Mài dōngxī

20

To buy things

Mâi dōngxī

21

To close/finish

22

To close a meeting

Bìhuì

23

To write things

Xiê dōngxī

24

To ascend

Shàngqù

25

To get into a car

Shàngchē

26

To ascend a mountain

Shàngshān

27

To look at something

Kàn dōngxī

28

To read a book (2)

Kànshū

29

To kick something

Tī dōngxī

30

To listen

Tīng

31

To kick a ball

Tī qiú

32

To listen to music

Tīng yīnyuè

33

To listen to ones parents

Tīng fùmû

34

To jump

Tiào

35

To jump up

Tiào shàng qù

36

To dance

Tiàowû

37

To find things

Zhâo dōngxī

38

To look for work

Zhâo gōngzuò

39

To enter

Jìnqù

40

To come in

Jìnlái

41

To enter a bedroom

Jìn wòfáng

42

To invite

Yāoqîng

43

To invite him/her

Yāoqîng tā

44

To use

Yòng

45

To use time

Yòng shíjiān