Ekspresyon yo Flashcards Preview

Kreyól Basics > Ekspresyon yo > Flashcards

Flashcards in Ekspresyon yo Deck (108):
1

Kijan ou rele?

What's your name?

2

Nou vle pale Kreyól?

We want to speak Creole.

3

mwen rele ... / m rele...

my name is...

4

We want to speak Creole.

Nou vle pale Kreyól?

5

my friends

zanmi m’ yo

6

hello / good morning

Bonjou

7

my name is...

mwen rele ... / m rele...

8

I’m well, thanks.

Mwen byen, mèsi.

9

We want Coffee.

Nou vle kafé.

10

Ki kote ou rete?

Where do you live?

11

How's it going?

Sak Pase?

12

Bonjou

hello / good morning

13

Mwen byen, mèsi.

I’m well, thanks.

14

What's your name?

Kijan ou rele?

15

welcome

byen venu

16

zanmi m’ yo

my friends

17

Babay. N’a wè!

Bye. See you later!

18

E ou menm?

And yourself?

19

Kijan ou ye?

How are you?

20

Bon bagay!

Good stuff!

21

Sak Pase?

How's it going?

22

Yo di....

They say ....

23

What

Ki sa

24

byen venu

welcome

25

Bye. See you later!

Babay. N’a wè!

26

How are you?

Kijan ou ye?

27

Ki sa

What

28

They say ....

Yo di....

29

Where do you live?

Ki kote ou rete?

30

Tanpri vini isit.

Please come here

31

Please come here

Tanpri vini isit.

32

Good stuff!

Bon bagay!

33

Nou vle kafé.

We want Coffee.

34

Kijan yo di... ?

How to you say...?

35

How do you say...?

Q image thumb

Kijan yo di... ?

36

And yourself?

E ou menm?

37

Ki sa sa vle di?

What does that mean?

A image thumb
38

Repeat, please.

Q image thumb

Repete, souple.

39

Slowly, please

Q image thumb

Dousman, souple.

40

Dousman, souple.

Q image thumb

Slowly, please

41

I’m sorry

Q image thumb

Mwen regrèt sa.

42

There’s a lot...

Q image thumb

Gen anpil..

43

Help me, please!

Q image thumb

Ede mwen, souple

44

You’re welcome.

Q image thumb

Pa dekwa.

45

Pa dekwa.

You’re welcome.

46

Repete, souple.

Repeat, please.

47

What does that mean?

Q image thumb

Ki sa sa vle di?

48

Mwen regrèt sa.

I’m sorry

49

Gen anpil…

There’s a lot...

50

Ede mwen, souple.

Help me, please!

51

I’m looking for...

M’ap chache… (N’ap chache)

52

I don’t know.

Mwen pa konnen.

53

Excuse me, we’re in a hurry

Eskize, nou prese. (Eskize, mwen prese.)

54

It doesn’t matter.

Sa pa fè anyen.

55

Wait for me!

Tann mwen.

56

Don’t forget!

Pa bliye, non!

57

There’s a little problem.

Gen yon ti pwoblèm.

58

I don’t believe so.

Mwen pa kwè sa.

59

Where are you?

Ki kote ou ye?

60

What do you need?

Ki sa ou bezwen?

61

I’m hungry.

Mwen grangou.

62

I’m thirsty.

Mwen swaf.

63

Do you have...?

Eske ou gen…?

64

It’s delicious!

Li gou!

65

Back up!

Fè bak!

66

Gimme...

Ban m’

67

I’m looking for...

M’ap chache… (N’ap chache)

68

I don’t know.

Mwen pa konnen.

69

Excuse me, we’re in a hurry

Eskize, nou prese. (Eskize, mwen prese.)

70

It doesn’t matter.

Sa pa fè anyen.

71

Wait for me!

Tann mwen.

72

Don’t forget!

Pa bliye, non!

73

There’s a little problem.

Gen yon ti pwoblèm.

74

I don’t believe so.

Mwen pa kwè sa.

75

Where are you?

Ki kote ou ye?

76

What do you need?

Ki sa ou bezwen?

77

I’m hungry.

Mwen grangou.

78

I’m thirsty.

Mwen swaf.

79

Do you have...?

Eske ou gen…?

80

It’s delicious!

Li gou!

81

Back up!

Fè bak!

82

Gimme...

Ban m’

83

vini kounye a menm

come here now

84

sa fe sans?

makes sense?

85

se vre

true...

86

anyen menm

nothing at all

87

nothing

anyen

88

not much

pa anpil

89

sa'k pase?

what's going on? (or) what's happening?

90

how are things?

koman bagay yo ye?

91

i'm not bad

mwen pa pi mal (or)

92

i'm not too bad

mwen pa two mal

93

two (kreyol)

too

94

avek mwen (or) ave'm

with me

95

very well

mwen byen (or) m' byen

96

how are you?

koman ou ye?

97

to be

se / ye

98

do you want me to call you?

eske ou vle pou'm rele'w?

99

I don't understand

Mwen pa konprann

100

Mwen konprann Anglè

I understand English

101

Eske ou konprann

do you understand

102

Eskize mwen

Excuse me

103

Mwen konprann kreyòl yon ti jan

I understand creole a little

104

twò piti

too small

105

enpe

A little

106

Banm we...

Lets see

107

Vin pale'w

Come here

108

Pwogre

Progress