Time lè, tan Flashcards Preview

Kreyól Basics > Time lè, tan > Flashcards

Flashcards in Time lè, tan Deck (70):
1

10:00

dizè

1

11:00

onzè

3

12:00 (am - midnight)

minui

4

12:00 (pm - Noon)

midi

5

1:00

onzè

5

2:00

dezè

5

3:00

twazè

5

4:00

katrè

5

5:00

senkè

5

6:00

sizè

6

7:00

setè

7

8:00

uitè

8

9:00

nevè

9

:15-minute mark after the hour

enka

9

:30-minute mark after the hour

e demi or edmi

11

:45-minute mark after the hour

twa ka

11

:45-minute mark to the hour

mwen ka

13

after

apre (or) apwe

14

afternoon

apre midi

16

before

anvan

17

Come early

Vini bonè.

19

Come on time

Vini alè.

20

day

jou (or) jounen

22

Don't come late.

Pa vini an reta.

22

Don't be late.

Pa vini an reta.

23

early

bonne

25

evening

swa

25

early

bonè

27

hour

lè, è

28

Hour (number of)

èdtan

29

It's early

Li bonè.

30

It's past 2 o'clock.

Li depase dezè.

31

It's too early.

Li twò bonè.

32

It's too late.

Li twò ta.

34

It's way past 10 p.m. Where were you?

Li depase dizè di swa. Kote ou te ye?

35

kounye a

now

36

Late

anreta

37

late

ta

39

later

pita

39

midnight

minwi

41

minute

minit

42

month

mwa

43

morning

maten

44

night

nwit

45

Night (tonight)

aswè., swa

46

noon

midi

47

noon

midi

48

o'clock

è

49

on time

alè

50

Second (time)

segond

51

Sorry, I'm late.

Eskize m paske m anreta.

52

week

semenn

53

year

ane

54

At what time

A kilè

55

talè

soon  / shortly

56

day before yesterday

avan yè / avantyè

57

these days

sèjousi

58

the night before last

avan yè swa

59

everyday

chak jou / toulejou

60

every two days

chak de jou

61

awhile ago

talè a

62

recently

lòtjou

63

nowadays

alekile

64

last week

semenn pase

65

day after tomorrow

apre demen

66

the following week

semenn pwochenn

67

last night

yè swa

yè oswa

68

shortly / before long

avan lontan

69

pita

pa ewzanp

na wè pita

 later today (not just later)

for example

see you later today

70