Numbers / nimewo chif Flashcards Preview

Kreyól Basics > Numbers / nimewo chif > Flashcards

Flashcards in Numbers / nimewo chif Deck (107):
1

0

Zewo

2

1

en / youn

3

2

de

4

3

twa

5

4

kat

6

5

senk

7

6

sis

8

7

sèt

9

8

uit (wit or nuit)

10

9

nèf

11

10

dis

12

11

onz

13

12

douz

14

13

trèz

15

14

katòz

16

15

kenz

17

16

sèz

18

17

disèt

19

18

disuit

20

19

diznèf

21

20

ven

22

21

venteyen

23

22

vennde

24

23

venntwa

25

24

vennkat

26

25

vennsenk

27

26

vennsis

28

27

vennsèt

29

28

ventuit

30

29

ventnèf

31

30

trant

32

31

tranteyen

33

32

trannde

34

33

Tranntwa

35

34

Trannkat

36

35

Trannsenk

37

36

Trannsis

38

37

Trannsèt

39

38

Trantuit

40

39

Trantnèf

41

40

Karant

42

41

Karanteyen

43

42

Karannde

44

43

Karanntwa

45

44

Karannkat

46

45

Karannsenk

47

46

Karannsis

48

47

Karannsèt

49

48

Karantuit

50

49

Karantnèf

51

50

Senkant

52

51

Senkanteyen

53

52

senkannde

54

53

senkanntwa

55

54

senkannkat

56

55

senkannsenk

57

56

senkannsis

58

57

senkannsèt

59

58

senkantwit

60

59

senkantnèf

61

60

swasant

62

61

swasanteyen

63

62

swasannde

64

63

swasanntwa

65

64

swasannkat

66

65

swasannsenk

67

66

swasannsis

68

67

swasannsèt

69

68

swasantwit

70

69

swasantnèf

71

70

swasanndis

72

71

swasannonz

73

72

swasanndouz

74

73

swasanntrèz

75

74

swasannkatòz

76

75

swasannkenz

77

76

swasannsèz

78

77

swasanndisèt

79

78

swasanndizwit

80

79

swasanndiznèf

81

80

katreven

82

81

katreven-en

83

82

katreven-de

84

83

katreven-twa

85

84

katreven-kat

86

85

katreven-senk

87

86

katreven-sis

88

87

katreven-sèt

89

88

katreven-wit

90

89

katreven-nèf

91

90

katreven-dis

92

91

katreven-onz

93

92

katreven-douz

94

93

katreven-trèz

95

94

katreven-katòz

96

95

katreven-kenz

97

96

katreven-sèz

98

97

katreven-disèt

99

98

katreven-dizwit

100

99

katreven-diznèf

101

100

san

102

101

san en

103

150

san senkant

104

200

de san

105

500

senk san

106

1,000

mil

107

2,000

de mil