Endokrinologi Flashcards Preview

Anatomi 3 > Endokrinologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi Deck (81)
Loading flashcards...
1

Endokrinologi är läran om?

Endokrina organ och hormoner

2

Vad är endokrina körtlars huvuduppgift?

Att producera och frisätta hormoner

3

Hormoner = ?

Signalämnen

4

Vart transporteras hormonerna?

Via blodbanan

5

Vad har hormonerna för uppgift?

Att reglera vissa funktioner i kroppen, och de har som regeler speciella "målorgan"

6

Nämn kroppens två system för kommunikation och styrning

Nervsystemet och Endokrina systemet

7

Hur fungerar det endokrina systemet?

Genom signalsubstanser, hormoner som skickas via blodet till olika delar av kroppen

8

Vad är det som gör att ett hormon är så unikt?

Att det har en mottagarcell med specifika receptorer, där hormonet passar som nyckeln till ett lås

9

Vad deltar hormoner i?

Homeostatiska mekanismer som regleras genom feed back

10

Vilken är vår viktigaste hormonbildande körtel?

Hypofysen

11

Vad för roll har hormoner som kommer från Hypofysen?

Fungerar som "arbetsledare" och styr över andra endokrina organ

12

Vad för delar består Hypofysen av?

En baklob (Neurohypofysen) och en framlob (adenohypofysen)

13

Vad är det som triggar igång hypofysens frisättning av hormoner?

Hypothalamus som sänder ut "releasing factors"

14

På vilket sätt påverkas hypofysen av hypothalamus?

Att det är en del av hjärnan och påverkas av vad vi känner, tänker och upplever

15

Vad är Neurohypofysbakloben uppbyggd av?

Nervvävnad

16

Vad kontrollerar Neurohypofysen?

Ämnesomsättningen, vätskebalansen, hunger, törst och fortplantning

17

Vilka två hormoner frisätter Neurohypofysen?

1.ADH (Anti Diuretic Hormone)
2.Oxytocin

18

Vad gör hormonet ADH, Anti Diuretic Hormone?

Påverkar njurens distala tubuli att återvinna vatten

19

Vilket hormon lyckades man framställa syntetiskt först?

Oxytocin

20

Kroppens "må-bra-hormon" är?

Oxytocin

21

Vart har Framloben, Adenohypofys sitt ursprung?

I gommen

22

Vilka 6 hormoner bildar Adenohypofysen?

1. TSH
2. GH
3. ACTH
4. LH
5. FSH
6. Prolaktin

23

TSH är förkortning för?

Thyroid Stimulating Hormone

24

Vad för funktion har TSH?

Påverkar sköldkörteln att frisätta sitt hormon T3/T4 som reglerar ämnesomsättningen i kroppen

25

GH är en förkortning för?

Growth Hormone

26

Vad för funktion har GH?

Tillväxthormon som stimulerar till ökad proteinsyntes

27

ACTH är en förkortning för?

Adrenocorticotropt Hormone

28

Vad styr hormonet ACTH ?

Binjurebarkens produktion av Glykocorticoider

29

Prolaktin bidrar till?

Mjölkproduktion

30

LH bidrar till?

Luteiniserande och follikelstimulerande hormon som styr könskörtlarnas hormonproduktion