Nervsystemet Flashcards Preview

Anatomi 3 > Nervsystemet > Flashcards

Flashcards in Nervsystemet Deck (101)
Loading flashcards...
1

Nervsystemet = ?

Den biologiska grunden för vår personlighet

2

Vilka delar ingår i nervsystemet?

Hjärnan, ryggmärgen och nerverna

3

Nervsystemet har till uppgift att?

Samordna sinnestryck och hur vi beter oss i förhållande till omgivningen

4

CNS = ?

Centrala nervsystemet

5

PNS = ?

Perifera nervsystemet

6

Nervsystemet är uppbyggt av?

Nervceller, neuroner

7

Vad består varje nervcell av?

En nervcellkropp, soma

8

Nervcellen har två utskott, vilka?

Dendriter & axon

9

Vilket är det dominerande utskottet?

Axon

10

Vart leds nervimpulserna av Axon och dendriterna?

Axonet leder nervimpulserna från soma, medan dendriterna leder nervimpulsen till soma

11

Vad kan vissa axoner vara omgivna av?

Vit isolerande fettsubstans, myelin

12

Vit isolerande fettsubstans = ?

Myolin

13

Vad gör myolinet?

Ökar hastigheten hos nervimpulsen

14

Nervcellens impulser är en form av?

Elektrisk urladdning

15

Vad är typsikt för nervceller?

Dess förmåga att bilda och ta emot impulser

16

Vad är vilopotential?

Den elektriska spänning som normalt finns mellan cellmembranets insida och utsida

17

Vart finns natrium och kalium vid vila?

Innanför cellens membran

18

Vad händer med natriumet och kaliumet när en nervimpuls sker?

Jonkanaler öppnas och medför att natrium och kalium kan transporteras över cellmembranet

19

Kortslutning av membranet = ?

En nervimpuls eller aktionspotential

20

Vad sägs om stimulationen av en nerv?

Att den är kemisk elektrisk

21

Kontakt mellan cellerna = ?

Synapsen

22

Vilka två delar består synapsen av?

Nervterminal och receptor

23

Vart sitter nervterminalen?

På den signalerande cellen och ör den sista delen av axonet

24

Vart sitter receptor?

Sitter på mottagarcellen, alltså den celler som tar emot nervimpulsen

25

Vart sker impulsöverföringen hos oss människor?

I synapserna på kemisk väg

26

Vad sker när en nervsignal når nervterminalen (Axon)?

Den släpper ut ett kemiskt ämne som kallas för neurotransmittorer som binds till receptorn i mottagarcellen

27

Vad förmedlar receptorn?

Förmedlar budskap från en cell till en annan, mottagarcellen ändrar då sin aktivitet

28

Motorisk ändplatta = ?

Kontakten mellan en nervcell och en muskelcell

29

Vad händer när en nervcell skickar en signal till en muskel?

Signalen tas upp av en motorik ändplatta i muskelcellen

30

Receptorer = ?

Designade för att passa mot en viss signalsubstans

31

Sinnesceller = ?

En annan slags receptorer som reagerar enbart på en viss typ av retning

32

Vad för speciell förmåga har sinnesceller?

Kan omvandla en retning till en nervsignal

33

Centrala nervsystemet utgörs av?

Hjärnan och ryggmärgen, anläggs redan i fosterstadiet

34

Perifera nervsystemet sammanbinder?

Centrala nervsystemet med kroppens perifera delar

35

Autonoma nervsystemet = ?

Det icke viljestyrka och impulser sker här utan att det kommer till vårt medvetande

36

Somatiska nervsystemet = ?

Är det viljestyrda och påverkas av vår vilja

37

Vilka två delar delas autonoma nervsystemet in i?

Sympatikus och Parasympatikus

38

Vad gör sympatikus?

Ökar hjärtats slagfrekvens och blodtryck, vidgar luftrör, minskar tarmaktivitet

39

Vad gör parasympatikus?

Dämpar hjärtfrekvens, sänker blodtrycket och stimulerar tarmaktivitet

40

Vad för effekt har sympatikus och parasympatikus på organen

Antagonistisk effekt

41

Vilka två olika bansystem finns det för impulsriktningen?

Sensoriska och Motoriska

42

Sensoriska är?

Där impulser leds från receptorer upp till hjärnan

43

Motoriska är?

Det som förmedlar impulser från hjärnan till kroppens tvärstrimmiga viljestyrka skelettmuskulatur

44

Vad består centrala nervsystemet av?

Hjärna (encefalon) och ryggmärgen

45

Vad kallas förbindelsen mellan hjärna och ryggmärgen?

Hjärnstammen

46

Vilka delar delas hjärnstammen in i?

Mitthjärna, hjärnbryggan och förlängda märgen

47

Storhjärna = ?

Cerebrum

48

Vilka två delar består storhjärnan av?

Hemisfärer

49

Via vad sitter båda hjärnhalvorna ihop?

Hjärnbalken

50

Hjärnbalken = ?

Samordnar aktiviteten i båda hjärnhalvorna

51

Frontallob (pannlob) = ?

Kontrollerar kroppens rörelseförmåga, personlighet

52

Vad kallas främre delen av pannloben?

Prefrontala cortex

53

Prefrontala cortex styr vadå?

Hjärnans mest avancerade funktioner så som planering, problemlösning

54

Hjässlob = ?

Parietallob

55

Parietallob ansvarar för?

Känselcentra, viktig för formdiskrimination, språkljud

56

Tinninglob = ?

Temporallob

57

Tinninglob styr vadå?

Sinnesintryck för hörsel och lukt + språk

58

Nacklob = ?

Occipitallob

59

Occipitallob ansvarar för ?

Syncentrat

60

Vad gör Basala ganglier?

kopplar om nervimpulser som sker

61

Ganglie = ?

Ansamling av nervcellskroppar

62

Mellanhjärna = ?

Diencefalon

63

Talamus = ?

Den viktigaste omkopplingstationen för känselimpulser

64

Hypotalamus = ?

Ser till att kroppens inre miljö hålls konstans genom att reglera hunger/törst

65

Hjärnstammen = ?

Truncus encephali

66

Truncus encephali reglerar ?

icke viljestyrka funktioner så som andning, blodtryck osv

67

Vilka delar består hjärnstammen av?

Mitthjärna (mesencephalon) och hjärnbryggan (pons)

68

Mitthjärna innehåller?

Nerver som styr ögonens muskler

69

Det viktigaste signalsubstansen i nervsystemet är ?

Dopamin

70

Förlängda märgen = ?

Medulla oblongata

71

Vad för funktion har förlängda märgen?

Leder impulser från hjärnan till skelettmuskulaturen

72

i Vilken del av hjärnan styrs reglering av andning och blodcirkulation?

I förlängda märgen

73

Lillhjärnan = ?

Cerebellum

74

Vilken del av hjärnan ansvarar för koordination av tvärstrimmig muskulatur och kroppens balans?

Lillhjärnan (Cerebellum)

75

Vilken del av hjärnan är viktigt för att hålla kroppen upprätt?

Lillhjärnan (Cerebellum)

76

Plexus = ?

Ett nätverk av fibrer

77

Halsflätan = ?

Plexus Cervicalis

78

Halsflätans funktion?

Att invertera halsens hud och muskulatur

79

Armflätan = ?

Plexus Brachialis

80

Armflätan innerverar ...?

Arm och delar av skuldergördeln

81

Länd/korsfläta = ?

Plexus Lumbar/Sacral

82

Länd/korsfläta innerverar...?

Nedre lemmars ytor och stora muskler

83

Ryggmärg = ?

Medulla spinalis

84

Ryggmärgen är?

Den centrala ledningsbanan för förbindelser mellan kropp och hjärna

85

Hur många segment är ryggmärgen uppdelad i?

31 stycken

86

Vad bildar nerverna längst ner i ryggmärgen?

Cauda Eduina (hästsvansen)

87

Vad är en reflex?

En automatisk impuls från sinnescell till ryggmärg

88

Vilken följande väg har en reflexbåge?

Sinnescell --> Nerv --> Spinalganglion --> Ryggmärg

89

Glia = ?

Stödjevävnad i det centrala nervsystemet

90

Glias funktion är?

Renhållande, närande och immunologisk funktion för nervsystemet

91

Hjärt/ryggmärgsvätska heter?

Cerebrospinalvätskan

92

Vart finns Cerebrospinalvätskan?

I hela centrala nervsystemet

93

Cerebrospinalvätskan funktion?

Skydda nervsystemet mot stavning av skelettet och renhållande

94

Varför har vi hjärnhinnor?

För att skydda nervsystemet

95

Hårda hjärnhinnan = ?

Dura mater

96

Vart finner vi hjärt/ryggmärgsvätskan?

I subaraknoidalrummet

97

Vad kallas utrymmet mellan mjuka hinnan (pia mater) och Spindelhinnan (azaknoidea) ?

Subaraknoidalrummet

98

Vart ifrån får hjärnan sin blodförsörjning?

Från inre halspulsådern och Ryggradsartären

99

Inre halspulsådern = ?

A. Cortis Interna

100

Ryggradsartären = ?

A. Vertebralis

101

Vad gör artärerna som försörjer hjärnan?

Det går samman och bildar en ring, Circulus Arteriosus Cerebrii