Stjärnmarkeringar Flashcards Preview

Anatomi 3 > Stjärnmarkeringar > Flashcards

Flashcards in Stjärnmarkeringar Deck (163)
Loading flashcards...
1

Vad bildar nervsystemet?

Hjärnan, ryggmärgen och nerverna

2

Gliaceller ökar?

Myelin

3

Myelin = ?

Fettämne

4

Vad ökar hastigheter hos nervimpulsen?

Myelinet

5

Nervimpulser är en form av?

Elektriska urladdningar

6

Vad är vilopotential?

Den elektriska spänningen som normalt finns mellan cellmembranets insida och utsida

7

Vad är det som gör att natrium och kalium kan transporteras över cellmembranet?

NERVIMPULSEN ÖPPNAR JONKANALER
I vila finns natrium utanför celler och kalium innanför cellens membran. Vid en nervimpuls öppnas jonkanaler och medför att natrium/kalium kan transporteras över cellmembranet

8

Vad händer efter att natrium och kalium transporterats över cellmembranet?

Potentialskillanden utplånas och ger upphov till en kortslutning av membranet, en nervimpuls eller aktionspotential

9

Stimulationen av en nerv sägs vara?

Kemisk elektrisk

10

Vilopotential = ?

En elektrisk spänning mellan insida och utsida av cellen

11

Vilopotentials uppgift?

Fördelning av positiva (Natrium) och negativa (Kalium) joner

12

CNS = ?

Centrala nervsystem

13

PNS = ?

Perifera nervsystemet

14

Vad är Autonoma nervsystemet?

Det icke viljestyrka och impulser sker här utan att det kommer till vårt medvetande

15

Vad är det Somatiska nervsystemet?

Är det viljestyrka och påverkas av vår vilja

16

Sympatikus är en del av autonoma nervsystemet, vad gör det?

Ökar hjärtats slagfrekvens och blodtryck, vidgar luftrör, minskar tarmaktivitet

17

Parasympatikus är en del av det autonoma nervsystemet, vad gör det?

Dämpa hjärtfrekvens, sänker blodtrycket och stimulerar tarmaktivitet

18

En reflex är?

En automatisk impuls från sinnescell till ryggmärgen

19

Vilken del av kroppen kan ej få en reflex?

Hjärtat

20

Nämn hjärnhinnornas (Meninges) ordning

1. Dura mater
2. Arachnoidea
3. Subarachnoidal - rummet

21

Vart hittar vi ryggmärgvätskan?

I subarachnoidal rummet

22

Basala ganglier = ?

Omkopplingsstationer

23

Vad gör Basala ganglier?

Kopplar om så att nervimpulserna kommer till rätt ställe i kroppen

24

Vad kallas utrymmet mellan mjuka hinnan (pia meter) och spindelhinnan (araknoidea)?

Subarachnoidal-rummet, här finner vi hjärn/ryggmärgsvätskan

25

Vart leder ryggmärgsnerver det sensoriska och motoriska impulser?

Mellan ryggrad, bål, armar och ben

26

Trillingenerven = ?

NV Trigeminus

27

Ansiktsnerven = ?

N VII Facialis

28

Ansiktets viktigaste motoriska nerv som påverkas vid förlamning?

N VII Facialis

29

Vad heter hjärt, lung och magnerven på latin?

N X Vagus

30

Beskriv N X Vagus nerven

Autonom och nästan helt parasympatisk

31

Vad är hjärnan och ryggmärgen omgivna av?

Hjärn/ryggmärgs vätska

32

Vad för funktion har hjärt/ryggmärgs vätskan?

Fungerar stötdämpande, skyddande för hela CNS

33

Endokrinologi = ?

Läran om endokrina organ och hormoner

34

Hormoner = ?

Signalämnen

35

Genom vad transporteras hormonerna?

Genom blodbanan

36

Nämn det två systemet för kommunikation och styrning?

1. Nervsystemet
2. Endokrina systemet

37

Vilket system behöver längst tid för att nå fram till sin mottagarcell, nervimpulser eller hormoner?

Hormoner

38

Vad är feedback?

Hormonerna deltar i homeostatiska mekanismer

39

Vilket är vårt viktigaste hormonbildande körtel, som inte är större än en ärta?

Hypofysen

40

Vad för funktion har det hormoner som kommer från hypofysen?

Fungerar som arbetsledare och styr över andra endokrina organ

41

Hypofysens Baklob = ?

Neurohypofysen

42

Hypofysens framlob = ?

Adenohypofysen

43

Vad är det som påverkar hypofysen till att frisätta sina hormoner?

Hypotalamus sänder ut "relesing factor"

44

Beskriv hypothalamus

Är en del av hjärnan och påverkas av vad vi känner, tänker & upplever. Påverkas även av hypofysens hormoninsöndring och därmed olika kroppsfunktioner

45

Bakloben av hypofysen är en del av?

Hypotalamus i hjärnan

46

Hypofysens baklob kontrollerar?

Ämnesomsättningen, vätskebalansen, hunger, törst och fortplantning

47

Vad är hypofysens baklob uppbyggd av?

Nervvävnad

48

Vilka två hormoner frisätter Neurohypofys?

1. ADH (Anti Diuretic Hormone)
2. Oxytocin

49

Vad påverkar hormonet ADH (Anti diuretic hormone)?

Påverkar njurens distala tubuli att återvinna H20

50

Vilket är kroppens må bra hormon?

Oxytocin

51

Vilket hormon är viktigt vid graviditet?

Oxytocin

52

Vart har Hypofysens framlob sitt ursprung?

I gommen

53

Hypofysens framlob = ?

Adenohypofys

54

Vilka körtlar styr Adenohypofysen?

Endokrina körtlar

55

Vilka hormoner bildar Adenohypofysen?

1. TSH
2. HGH
3. ACTH
4. LH
5. FSH
6. Prolaktin

56

Vilken körtel påverkas av hormonet TSH att frisätta sitt hormon?

Sköldkörteln att frisätta sitt hormon T3/T4 som påverkar ämnesomsättningen i kroppen

57

GH hormonet = ?

Tillväxthormon

58

GH = ?

Growth hormone

59

Vad stimulerar hormonet GH?

Stimulerar till ökad proteinsyntes

60

ACTH = ?

Adrenocorticotropt hormone

61

ACTH styr?

Binjurebarkens produktion av glykocorticoider

62

Vilket hormon bidrar till mjölkproduktion?

Prolaktin

63

Vilka hormoner styr könskörtlarnas hormonproduktion?

LH och FSH

64

Vilka hormoner är viktiga vid mens, reproduktion och graviditet?

LH och FSH

65

Vilken del av kroppen binder samma det endokrina systemet med nervsystemet?

Hypothalamus

66

Sköldkörtel = ?

Tyroidea

67

Vart är sköldkörteln belägen?

Belägen på halsen framför sköldbrosket

68

Sköldkörtelns huvudfunktion?

Att reglera ämnesomsättningen med sina hormoner, T3/T4

69

Vilket organ i kroppen använder sig utav jod?

Sköldkörteln

70

Brist på jod ger?

Hypotyreos

71

Symptom på Hypotyreos?

Långsamhet, frusenhet, långsam hjärtfrekvens, nedsatt aptit, förstoppning & myxödem

72

Hypertyreos är?

Förstoring av sköldkörteln, ger känslan av att ämnesomsättningen går fortare än normalt

73

LH framkallar?

Ägglossning (kvinna) och stimulerar bildningen av testosteron (mannen)

74

FSH hjälper till med?

Bildningen av kvinnans äggcell + mannens spermie

75

Bisköldkörtlarna = ?

Paratyroidea

76

Vilket hormon producerar Bisköldkörtlarna?

PTH, parathormone

77

Storlek på Bisköldkörtlarna?

Ärtstora kortlar, belägna bakom sköldkörteln

78

Vad gör hormonet PTH för kroppen?

Reglerar kalcium

79

Vad har Kalcium för effekt på kroppen?

Deltar i nerv- och muskelcellernas processer, koagulationsprocessen

80

Vad kan brist på Kalcium ge?

Kan ge kramp och hjärtarrytmier

81

Vad är Fosfor lagrat som?

Kalciumfosfat

82

Fosfor är en beståndsdel av?

ATP-molekylen

83

Vad påverkar PTH?

Tarmen till upptag av Kalcium i samarbete med D-vitamin

84

Hyperparatyreoidism = ?

Överproduktion av PTH

85

Hypoparatyreoidism = ?

Underproduktion av PTH

86

Bukspottkörteln = ?

Pankreas

87

Vad gör insulinet i kroppen?

Sänker blodsockret

88

Vad producerar Bukspottkörteln?

Insulin från betaceller + Glukagon från alfaceller

89

Hur sänker insulinet blodsockret i kroppen?

Insulin tar upp glukos från blodsockret och hjälper det att komma in i cellerna. Insulin sänker därmed blodsockret och reglerar koncentration av glukos

90

Vad sker vid brist av insulin?

Cellerna förbränner fett genom oxidation i mitokondrien och slutprodukten blir Acetyl-koenzym A vilket leder till aceton liknande andedräkt

91

Typ 1 diabetes på latin?

Juvenil Diabetes

92

Vad beror Typ 1 diabetes på?

Det insulinproducerande betacellerna bryts ner av immunförsvaret

93

Typ 2 diabetes innebär att?

Betacellernas insulinproduktion är nedsatt

94

Glukagon har motsatt verkan till...?

Insulin

95

Förklara vad Glukagon har för roll i kroppen?

Glukagon frisätter glukos till blodet från t.ex. levern och höjer på så sätt sockret

96

Binjurarna = ?

Adrenal Glands

97

Vart hittar vi binjurarna?

På fettet ovanpå respektive njure

98

Vad består binjurarna av?

En bark (adrenal cortex)

99

Binjurebarken = ?

Adrenal cortex

100

Vilka tre typer av hormoner tillverkar Adrenal cortex?

1. Glukokortikoider
2. Mineralkortikoider
3. Androgener

101

Vilken grupp hormoner tillhör hormonet kortisol?

Glukokortikoider

102

Vad gör hormonet kortisol?

Stimulerar levern att bilda glukos + reglerar ämnesomsättningen

103

Vad använder kroppen för att bilda glukos?

Aminosyror och fetter

104

Hormoner ställer om kroppen till...?

Katabolism

105

En del av det autonoma nervsystemet?

Binjuremärgen

106

Vilka hormoner producerar binjuremärgen?

Adrenalin och Noradrenalin

107

Vad styrs binjuremärgen av?

Det sympatiska nervsystemet

108

Testiklarna producerar?

Testosteron

109

Kvinnans äggstockar producerar?

Östrogen och Progesteron

110

Vilket är kroppens viktigaste utsöndringsorgan?

Njuren + Levern

111

Kroppens viktigaste reningsorgan är?

Njuren

112

Vilket slaggämne filtrerar njurarna bort (det viktigaste)?

Urea

113

Njurens uppgift är att?

1. Rena blodet från slaggprodukter
2. Rena blodet från främmande ämnen
3. Reglering av vätskebalansen
4. Reglering av saltbalansen
5. Reglering av syra-bas balansen
6. Reglering av blodtrycket

114

Vart är njuren belägen?

I höjd med Th12-13, långt bak i bukhålan

115

Vilken artär leder syrerikt blod till njurarna?

Arteria renalis

116

Vilken ven leder syrerikt blod från njurarna?

Vena renalis

117

Njurens uppbyggnad

1. Hilus, konkav del
2. Pelvis renalis, njurbäckenet
3. Calyces renalis, njurkalkar
4. Njurmärg
5. Njurbark

118

Hur lång är urinledaren?

25-30 cm

119

Vart töms urinet?

I njurbäckenet via kalkar

120

Vart rinner urinet vidare efter njurbäckenet?

Till urinledaren

121

Urinblåsa = ?

Vesica urinaria

122

Urinblåsa är uppbyggd av?

Elastiskt muskulatur

123

Vilken del av njuren leds blodkärlen till?

Hilus

124

Vilken del av njuren samlar upp urin?

Njurbäckenet, Pelvis renalis

125

I vilken del av njuren töms urinen i njurkalkarna?

I njurmärgen från pyramidernas spetsar, papiller

126

Vilken del av njuren innehåller blodkärl, ljusare vävnad och strukturer som bildar primärurinen?

Njurbarken

127

Urinrör = ?

Urethra

128

Nefronet är?

En funktionell del av njuren

129

Vad för funktion har Nefronet?

Filtrera blodet och producera urin

130

Vilka två delar delas Nefronet upp i?

1. Njurkropp - Finns i njurbarken
2. Njurkanal

131

Vart finns Bowmans kapsel?

I njurkroppen

132

Glomerulus = ?

Kapillärnystan

133

Vad tillsammans bildar Bowmans kapsel och Glomerulus tillsammans?

Njurkroppen

134

Var bildas primärurinen?

I njurkroppen

135

Vad innehåller urinet efter att ha filtrerats i nefronet?

Salt

136

Vad återvinns i Proximala tubuli?

100% glukos & aminosyror + 80% H2O

137

Vart återvinns största mängden av primärurinen?

I proximala tubuli

138

Vart återvinns resterande 19% av H2O?

I distala tubuli

139

Miktion = ?

Vattenkastning / Tömma blåsan

140

Vad har hänt vid urinvägsinfektion?

Kolibakterien från tarmen har hamnat fel och kommit upp i urinvägarna

141

Reproduktion = ?

Återskapa

142

Den allra första cellen med komplett kromosom kallas för?

Zygot

143

Vart hittar vi anlagen till varje äggcell?

I Primordialfolliklarna, äggblåsorna

144

Äggstocken producerar hormonerna?

Östrogen och Progesteron

145

FSH hittas?

i hypofysen

146

Graafs follikel = ?

Vätskefylld blåsa

147

Hur stor är Graafs follikel?

2 cm

148

Vad gör hormonet FSH?

Ser till att äggblåsorna mognar till sig och ser till att ett ägg kan befruktas

149

Vad händer vid ägglossning?

Graafs follikel brister och äggcellen stöts ut

150

Hur många äggceller är det som överlever när Graafs follikel stöts ut?

1 äggcell

151

LH hormonet framkallar?

Ägglossning

152

Vad skapar ägglossningen?

Skapar gulkropp

153

Hur förvandlas Graafs follikel till en gulkropp, Corpus Luteum?

LH hormonet omvandlar Graafs follikel till en gulkropp som bildar det kvinnliga könshormonet Progesteron

154

Vad gör hormonet Progesteron?

Gör så att livmoderslemhinnan växer till sig efter ägglossningen i väntan på att ägget ska befruktas

155

Livmoderns uppgift?

Är att ge fostret näring och skydd under graviditet

156

Vart sker befruktningen?

I äggledaren

157

Äggledare = ?

Salpinx

158

Nämn en spermies väg på latin

1. Vagina
2. Cervix
3. Uterus
4. Salpinx

159

Vad för muskulatur utgörs väggarna av i livmodern?

Glatt muskulatur, myometrium

160

Vad utgörs insidan av livmodern?

Av en slemhinna, endometrium

161

Nämn en menstruationscykelns fas

1. Proliferationsfasen - Inleds direkt efter mensens slut. Slemhinnan tillväxer och regeneration sker med hjälp av östrogen
2. Sekretionsfasen efter 14 dagar, nivåerna av östrogen och progesteron ökar och endometrium tillväxer
3. Sker ingen befruktning slutar Corpus Luteum producera sina hormoner. Slemhinnan avstöts med en del blod

162

P-pillers huvuduppgift är att?

Förhindra graviditet

163

Mannens testiklar producerar?

Testosteron