Estats De La Matèria Flashcards Preview

Física i Química > Estats De La Matèria > Flashcards

Flashcards in Estats De La Matèria Deck (9)
Loading flashcards...
1
Q

Definició de gas ideal

A

Gas en què les molècules (o àtoms) que el componen ocupen un volum inapreciable vers al del recipient que conté el gas i on les forces d’atracció són nul.les

2
Q

Llei de Dalton de les pressions parcials

A

En una mescla de gasos no reactius, la pressió total que aquests exerceixen és la suma de les pressions parcials que cada gas exerciria si estigués tot sol en la mescla ocupant tot el volum del recipient

3
Q

Propietats col.ligatives

A

Aquelles que només depenen del nombre de partícules de solut presents en la dissolució i no de la naturalesa química. Les més importants són quatre: pressió de vapor, temperatura de congelació, temperatura d’ebullició i pressió osmòtica.

4
Q

Pressió de vapor del dissolvent

A

Pressió de vapor del dissolvent és la pressió que exerceix el vapor quan ha aconseguit l’equilibri amb el líquid del qual procedeix.

5
Q

Pressió de vapor de l’aigua i La temperatura d’ebullició

A

La temperatura a la qual la pressió de vapor s’iguala amb la pressió exterior. En un recipient obert serà la pressió atmosfèrica.

6
Q

Disminució de la pressió de vapor

A

L’addició d’un solut no volàtil a un dissolvent origina sempre una disminució en la pressió de vapor del dissolvent. Això s’explica amb la teoria cineticomolecular. Les molècules del solut no volàtil s’intercalen amb les del dissolvent, i en dificulten el moviment i fan més difícil que escapin al vapor. Per tant si hi ha menys molècules en el vapor, la pressió que exerceix aquest vapor serà menor.

7
Q

Llei de Raoult

A

La disminució de la pressió de vapor de la dissolució és directament proporcional a la fracció molar del solut. Només es compleix en un estat ideal: dissolucions diluïdes i soluts no iònics.

8
Q

Temperatures de solifificació i d’ebullició

A

Quan afegim un solut no volàtil a un dissolvent, es produeix un augment ebulloscòpic i un descens crioscòpic.

9
Q

Osmosi

A

El pas selectiu i espontani de molècules del dissolvent a través d’una membrana porosa des d’una dissolució més diluïda a una altra més concentrada, igualant-se així la concentració de solut a banda i banda de la membrana.