Teoria Unitat 1 Flashcards Preview

Física i Química > Teoria Unitat 1 > Flashcards

Flashcards in Teoria Unitat 1 Deck (8)
Loading flashcards...
1
Q

Llei de conservació de la massa

A

En una reacció química, la matèria ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. És a dir, el pes total de les substàncies que reaccionen coincideix amb el pes total de les substàncies que es formen. (La massa total no varia)

2
Q

Llei de les proporcions definides

A

Quan dos o més elements es combinen entre si per donar un compost determinat, ho fan sempre en una proporció de massa fixa.

3
Q

Llei de les proporcions múltiples

A

Quan dos elements, A i B, es combinen entre ells i donen compostos diferents, hi ha una relació numèrica simple de nombres enters entre les diferents quantitats de l’element B que es combinen amb una quantitat fixa d’A.

4
Q

Teoria atòmica de Dalton

A

Els elements consitituïts per particules indivisibles i inalterables, els àtoms.
Tots els àtoms d’un element tenen la mateixa massa i les mateixes propietats, que difereixen de la resta d’elements.
Els compostos formats per unió d’àtoms dels corresponents elements en una relació numèrica senzilla.
En una reacció química, àtoms ni es creen ni es destrueixen, només es reagrupent de diferent manera.

5
Q

Encerts teoria atòmica de Dalton

A

Va permetre interpretar senzillament l’element, el compost i la mescla. Element constituït per una clase d’àtoms, compost format per elements diferents i mescla constituïda per àtoms diferents absents de proporció constant entre ells.
Justificar lleis ponderals.

6
Q

Limitacions teoria de Dalton

A

1a hipòtesi: àtoms constituïts per protons neutrons…
2ª hipòtesi: existeixen els isòtops que són àtoms d’un mateix element químic amb diferent massa atòmica.
4ª: reaccions nuclears (es creen àtoms a partir d’altres que desapareixen)

7
Q

Llei dels volums de combinació

A

En les mateixes condicions de pressió i temperatura, els volums de les substàncies gasoses que intervenen en una reacció química guarden entre si una relació numèrica senzilla.

8
Q

Llei d’avogadro

A

Quan la pressió i la temperatura són iguals, els volums iguals de qualsevol gas contenen el mateix nombre de molècules.