Els líquids Flashcards Preview

Física i Química > Els líquids > Flashcards

Flashcards in Els líquids Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q

Líquids

A

Les particules es troben juntes però no tant com a l’estat sòlid (forces de cohesió mitjanes)
Forma variable volum constant
Flueix les partícules rellisquen i no es poden comprimir

2
Q

Dissolució

A

És una mescla homogènia i estable formada per dues o més substàncies pures en una proporció variable

3
Q

Dissolvent

A

És la substància en la qual es dissol una altra o altres substàncies

4
Q

Dissolució no aquosa

A

És la substància que es troba en una major proporció

5
Q

Dissolució aquosa

A

El dissolvent és sempre l’aigua independentment de la quantitat

6
Q

Solut

A

És la substància que es dissol en el dissolvent, pot haver-hi més d’un solut però només un dissolvent

7
Q

Teoria cineticomolecular

A

Ens permet entendre perquè el procés de dissolució es fa més ràpid quan aumentam amb la temperatura o remenam amb la dissolució

8
Q

Hidrur

A

Combinació d’hidrogen amb qualsevol element químic

9
Q

Òxid

A

Combinació d’oxigen amb qualsevol altre element químic

10
Q

Solubilitat

A

La solubilitat d’una substància pura en aigua és la quantitat màxima de solut expressada en grams que es dissol en 100 g d’aigua a una temperatura donada

11
Q

Dissolucions segons la quantitat de solut en funció de la quantitat de dissolvent

A

Diluïdes concentrades i saturades

12
Q

Diluïdes

A

La quantitat de solut que s’hi dissol és petita comparada amb el valor de la seva solubilitat

13
Q

Concentrades

A

Són aquelles en què la quantitat de solut està pròxima el valor de la seva solubilitat

14
Q

Saturades

A

Són les que ja no poden admetre més quantitat de solut