F1 (kap 1 och 2) Flashcards Preview

Mikroekonomi > F1 (kap 1 och 2) > Flashcards

Flashcards in F1 (kap 1 och 2) Deck (19):
1

Två olika slags påståenden inom mikroekonomi

positiva påståenden (förklara hur något är och göra prognoser)
Normativa påståenden (påstående om något är bra eller dåligt)

2

Misstag 1-ignorera implicita kostnader
i beslutsfattande

glömmer alternativkostnaden

3

misstag 2
att inte ignorera redan uppburna kostnader

tar hänsyn till kostnader som egentligen inte påverkas av beslutet

4

misstag 3
att tänka i proportioner istället för absoluta termer

gör olika val i olika situationer trots att man skulle sparat lika mycket i absoluta termer

5

misstag 4
att inte förstå skillnaden mellan genomsnitt och marginaler

tittar på förändring i genomsnitt istället på förändring på marginalen

6

två typer av marknader

produktmarknader (hushållen har efterfrågan på varor och tjänster och företagen har utbudet)
faktormarknader (hushåll har utbud på arbetskraft och kapital och företagen efterfrågar)

7

faktorer som påverkar efterfrågan

Priset på varan
Priset på andra varor (substitut och komplement)
Inkomst och förmögenhet
Preferenser/smak
Förväntningar om framtida inkomster och priser
Populationsstorlek

8

efterfrågad kvantitet

den kvantitet av en vara som ett hushåll skulle kunna köpa givet ett visst pris

9

Lagen om efterfrågan+två effekter

negativt samband mellan pris och efterfrågad kvantitet

substitutionseffekten (priset på en vara ökar och gör de andra billigare relativt sett)

Inkomsteffekten (priset på en vara ökar så att den reala inkomsten ökar)

10

två typer av varor

normala varor (efterfrågad kvantitet ökar när inkomsten ökar)

inferiöra varor, underlägsna (efterfrågad kvantitet minskar när inkomsten ökar)

11

faktorer som påverkar utbudet

priset på varan
priset på produktionsfaktorer
priset på relaterade varor
teknologi
förväntningar om framtida priser
antal företag

12

utbjuden kvantitet

den kvantitet av en vara som ett företag skulle sälja givet ett visst pris

13

lagen om utbud

positivt samband mellan pris och utbjuden kvantitet

14

marknadsjämvikt

utbjudna kvantiteten=efterfrågad kvantitet
jämviktspris bildas
jämviktskvantitet bildas

15

pareto effekt hos marknadsjämvikten

om ändring i allokeringen görs så blir det sämre för någon part
går inte att göra en förändring så att både köpare och säljare får det bättre

16

den osynliga handen

människor agerar i eget intresse men deras handlande leder till att marknader strävar mot en jämvikt och ökar välfärden för samhället

17

prisets funktion

fördelande funktion
signalfunktion

18

Två lärdomar av prisjustering

1. Kan justera vad som händer på en marknad med hjälp av att justera priset
2. Man måste kolla över hur justeringen påverkar andra marknader runt omkring

19

Två typer av markandsanalyser

Partiell analys: tittar på ren enskild marknad
Allmän jämviktsanalys: Kollar på flera olika marknader och hur det påverkar varandra