F4 produktion och kostnader Flashcards Preview

Mikroekonomi > F4 produktion och kostnader > Flashcards

Flashcards in F4 produktion och kostnader Deck (24):
1

produktionsfunktion

Q=F(K,L)
K=kapital
L=arbetskraft
hur produktionsresurser kan kombineras för att nå viss nivå av produktion

2

lagen om marginellt avtagande avkastning

resursökning ökar produktionen men bara avtagande
ökningstakten avtar

3

marginalprodukten

MP
hur mycket extra produktion som produceras när extra arbetskraft sätts in

4

genomsnittproduktionen

AP
total produktion/antal timmar eller personer

5

skillnaden i produktion eller kostnader på kort och lång sikt

på kort sikt är ena produktionsresursen låst och på lång sikt är alla variabla

6

isokvant

kombinationer av resurser som ger viss produktionsnivå
olika isokvanter ger olika produktionsnivå
längre ut i diagrammet ger högre nivå

7

marginella tekniska substitutionskvoten

MRTS
anger hur man kan substitutionera produktionsresurserna
beräknar utbytbarheten
förändring av kapital/förändring i arbetskraft

8

totala kostnader

TC=FC+VC

9

AFC

genomsnittliga fasta kostnader

10

AVC

genomsnittliga variabla kostnader

11

ATC

genomsnittliga totala kostnader

12

MC

marginalkostnad

13

Isokostlinjen

kombinationer av produktionsresurser som ger upphov till viss kostnadsnivå

14

LTC

långsiktiga totala kostnader

15

LAC

långsiktiga genomsnittliga kostnader

16

LMC

långsiktiga marginella kostnader

17

optimala kostnadsminimerande

kombinera isokostlinjen och isokvanten
MRTS=w/r
isokvantens lutning=isokostlinjens lutning

18

expansionsstigen

kombinationer av K och L som ger lägst kostnader på varje produktionsnivå

19

LTC

long run total cost

20

LAC

långsiktiga genomsnittliga kostnader

21

LMC

långsiktiga marginalkostnader

22

stordriftsfördelar

produktion i större skala gynnar företag
LAC avtar men bara avtagande

23

stordriftsnackdelar

LAC ökar
svårt att utnyttja fördelarna med stora volymer då det blir svårt administrativt
svårt att överblicka och styra stora organisationer
lång beslutstid

24

skillnaden mellan kostnader på lång och kort sikt

på kort sikt är minst en produktionsresurs låst och ger upphov till fasta kostnader
på lång sikt är alla variabla