F7 Ofullständig konkurrens Flashcards Preview

Mikroekonomi > F7 Ofullständig konkurrens > Flashcards

Flashcards in F7 Ofullständig konkurrens Deck (13):
1

kännetecken för oligopol

relativt få företag
ofta relativt höga etableringshinder
differentierade produkter

2

förbud i konkurrenslagen

konkurrensbegränsande samarbete
missbruka dominerande ställning

3

kartellbildning

företag kommer överens om pris, produktionsnivåer osv
den ena partens beteende är avhängande av den andra partens beteende

4

strategiska avvägande analyseras med spelteori.
vad för slags matris används?

pay-off matris
visar vinsten vi olika utfall

5

vad innebär fångarnas dilemma?

att bryta överenskommelse är dominerande strategi för båda parter
att avslöja först

6

nashjämvikt

innebär att ingen spelare har något att vinna på att ensam byta strategi, utan måste göra det tillsammans med andra aktörer för att tjäna på sitt strategibyte.

7

prisdiskriminering
fyra olika slags

olika pris för samma vara
omfördelar KÖ till PÖ
kan öka effektiviteten
-perfekt prisdiskriminering
-mängdrabatt
-marknadsuppdelning
-hindermodellen

8

perfekt prisdiskriminering

olika pris för samma vara
maximal betalningsvilja från varje konsument
gör allt KÖ till PÖ
skev fördelning

9

mängdrabatt

köpa mer till lägre pris
gör en del av KÖ till PÖ på första varan

10

marknadsuppdelning
+ två förutsättningar

olika priser på olika delmarknader
mer priskänsliga konsumenter får lägre pris

förutsätter att man kan urskilja grupper med olika betalningsvilja och att man inte kan vidareförsälja

11

hindermodellen

ett hinder för att få billigare pris
fångar upp priskänsliga kunder men mindre priskänsliga betalar ordinarie
Gör om KÖ från de mindre priskänsliga till PÖ

12

kännetecknen av monopolistisk konkurrens

många företag
inga etablerings eller exithinder
differentierade produkter

13

monopolistisk konkurrens på kort och lång sikt

på kort sikt på samma sätt som under monopol
negativt lutad efterfråga
MC=MR ger jämvikt

på lång sikt kan dock andra företag etableras om det finns vinster vilket skiftar efterfrågan och vinsten blir=0