F28 Allmänt obstruktivitet Flashcards Preview

T3 CREN Resp. > F28 Allmänt obstruktivitet > Flashcards

Flashcards in F28 Allmänt obstruktivitet Deck (25):
1

Varför fås dyspne (andnöd) vid hjärtsvikt?

Hjärtsvikt anses vara den vanligaste orsaken till andfåddhet vid ansträngning och uppstår initialt när hjärtats pumpfunktion inte kan hålla jämna steg med det ökade metaboliska behovet under arbete

Acidosen gör att andningsfrekvensen ökar och ger ibland hyperventilation (lungorna vill få ut CO2)

2

När fås smygande dyspne?

Hjärtsvikt
Lunginflammation
Lungfibros
KOL
Den smygande kan också vara psykiskt betingad

3

Vad ska man misstänka om den smygande dyspnén ger hosta, nattliga besvär, variabilitet, kommer attackvis och i alla åldrar, samt kombinerat med allergi och hereditet?

Astma

4

Vad ska man misstänka dyspnén är ansträngningsrelaterad, det finns hosta, slem och patienten är över 50 år?

KOL

5

Vilka är de främsta orsakerna till andfåddhet?

Restrivitet
Restriktiv lungfunktionsinskränkning med stelhet i lungvävnad eller bröstkorgsvägg
Ej i vila

Obstruktion
Obstruktion med ökat luftvägsmotstånd
Även i vila

6

Vilka tillstånd kan ge akut dyspne?

Pneumothorax

Pneumoni

Lungödem och hjärtinfarkt

Lungemboli

Akut astma

7

Vilka relevanta kliniska anamnesuppgifter frågar du patienten med dyspné för att komma närmare diagnos?

Debut, duration, förändring över tid
Plötsligt påkommen?
Tilltagande besvär?
Försämrande faktorer
Läge/rörelse/exponering
Kända allergier
Bröstsmärta
Bensvullnad
Bensmärta
Viktförändring
Infektionstecken
Rökning
Därutöver tidigare sjukhistoria
Medicinering

8

Vilka relevanta kliniska anamnesuppgifter frågar du patienten med dyspné för att komma närmare diagnos?

Debut, duration, förändring över tid
Plötsligt påkommen?
Tilltagande besvär?
Försämrande faktorer
Läge/rörelse/exponering
Rökning
Därutöver tidigare sjukhistoria
Medicinering

ASTMA
Kända allergier

HJÄRTINFARKT
Bröstsmärta

LUNGEMBOLI
Bensvullnad
Bensmärta
Viktförändring

PNEUMONI
Infektionstecken

9

Ange relevanta kroppsliga undersökningar samt blodprovstagning, som du gör på patienten med dyspne

Inspektion (cyanos, dyspné)

Auskultation cor/pulm

Perkussion pulm

Saturationsmätning

Temperatur

Bensvullnad unilateralt/bilatateralt

Blodtryck

Laboratorieprover beroende på anamnes:
Blodstatus, CRP, BNP, kreatinin

10

Föreslå undersökningar på kliniskt fysiologiska avdelningen som är lämpliga att utföra vid dyspné

Statisk och dynamisk spirometri och diffusionskapacitetsbestämning för bedömning av lungornas volymer och förmåga att syresätta blodet

Ekokardiografi för bedömning av eventuella hemodynamiskt betydelsefulla vitier, hjärtrummens utseende och funktion och eventuell tryckstegring i lungkretsloppet

Arbetsprov (puls, blodtryck, ekg- reaktion, arbetskapacitet) med tillägg av SAT/artärblodgaser- och PEF-bestämning


Lungröntgen

EKG

11

Föreslå undersökningar på kliniskt fysiologiska avdelningen som är lämpliga att utföra vid dyspné

Statisk och dynamisk spirometri och diffusionskapacitetsbestämning för bedömning av lungornas volymer och förmåga att syresätta blodet

Ekokardiografi för bedömning av eventuella hemodynamiskt betydelsefulla vitier, hjärtrummens utseende och funktion och eventuell tryckstegring i lungkretsloppet

Arbetsprov (puls, blodtryck, ekg- reaktion, arbetskapacitet) med tillägg av SAT/artärblodgaser- och PEF-bestämning

12

Vad innebär ett högt andningshinder?

Högt andningshinder = exempelvis trachea

Stridor
Det vill säga ett visslande väsande ljud vid förträngning av övre luftvägarna

Dyspné
Dyspné i planläge


13

Vad beror ett högt andningshinder på?

Mekanismer bakom högt andningshinder är obstruktion av centrala luftvägar på grund av:
- Luftvägshinder (tumör, främmande kropp, allergi)
- Yttre kompression
- Svaghet i luftvägarnas väggar

14

Vad innebär lågt andningshinder?

Perifert, det vill säga i bronker och bronkioler

Bronker = mäts med PEF och dynamisk spirometri
Obstruktivitet i bronker = astma

Bronkioler = mäts med statisk spirometri
Obstruktivitet i bronkioler = KOL

15

Vad för slags undersökning är spirometri och vilka är de primära mätvärdena?

Spirometri betyder andningsmätning där man bestämmer hur stora volymer en individ kan andas in eller ut samt hur stora maximala andningsflöden personen kan prestera

Mätetal är volym (L), tid (s) och flöde (L/s)

16

Vad säger en flödesvolymkurva?

Flöde volym kurvan visar förmågan att blåsa ut (exspiratorisk) luft ur lungorna efter maximal inandning

Värdena representerar forcerad vitalkapacitet (FVC) och vilka flöden som patienten kan åstadkomma

Maximala utandningsflödet = absoluta lungvolymen

Det vill säga högre flödeshastigheter kan åstadkommas vid höga lungvolymer än vid låga

17

Vad ger forcerad expiration?

Under ⅓ första delen bestäms forcerad exspiration av diafragman


Under ⅔ sista delen bestäms forcerad exspiration på elastiska egenskaper och de små luftrörens dimensioner
Det är således alveolväggarnas elasticitet som driver på utandningen tillsammans med kraften från bröstkorgen

18

Förklara vad som menas med ”Förväntat värde” och vad det representerar

Förväntat värde eller referensvärde (normalvärde) används för att skilja mellan den som är frisk och den som är sjuk

För att detta ska vara möjligt måste det förväntade värdet representera den spridning av mätvärden man kan förvänta sig i en frisk befolkning

19

Varför har den obstruktiva patienten så hög residualvolym? Förklara mekanismen

Patienten har kraftigt förhöjd residualvolym, på grund av luftvägsavstängning orsakad av obstruktiviteten

20

Vad innebär funktionell residualkapacitet? Beskriv fysiologiskt vad denna kapacitet representerar

Funktionella residualkapaciteten är den lungvolym som föreligger i slutet av en normal utandning (tidalandning) och är det viloandningsläge som personen har då det medför det lägsta totala andningsarbetet

21

Varför görs dynamisk spirometri?

Vi gör dynamisk spirometri för att diagnostisera obstruktiv lungsjukdom, för att följa sjukdomsförlopp och behandling

22

Vad kan man mäta med dynamisk spirometri? Och vad är dess normalvärden?

FVC = forcerad vitalkapacitet
80-120% av förväntat


FEV1 = forcerad exspiratorisk volym under en sekund
80-120% av förväntat

Kvoten FEV1/ FVC
0,7 eller större

23

Hur ser värdena för dynamisk spirometri ut vid obstruktiv lungsjukdom?

Kvoten FEV1/ FVC går under 0,7

FEV1 går ner

Kanske FVC går ner

Utseende spirometrikurva = hängmatta

24

Hur ser värdena för dynamisk spirometri ut vid restriktiv lungsjukdom?

Kvoten är 0,7 eller större = normalt alltså

Både FEV1 och FVC går ner (därför kvoten förblir normal)

Utseende spirometrikurva = krympt allmänt

25

Räcker dynamisk spirometri för utredning av restriktiv ungsjukdom?

Nej, Vill man utreda restriktiv sjukdom behöver man mäta RV och TLC