F30 Utredning av restriktiv lungsjukdom Flashcards Preview

K3 CREN Resp. > F30 Utredning av restriktiv lungsjukdom > Flashcards

Flashcards in F30 Utredning av restriktiv lungsjukdom Deck (32)
Loading flashcards...
1

Vilka värden inom dynamisk spirometri definierar restriktiv lungsjukdom?

Kvot FEV1/ FVC > 0,70

FVC < 80% av förväntad FVC

Allmänt mindre spirometrikurva

2

Vad ska man tänka på vid dynamisk spirometri?

När man ska utreda dynamisk spirometri bör man alltid ta om provet, eftersom det i många fall beror på att patienten inte har tagit i ordentligt eller inte förstått instruktionerna

3

Vad bör man göra om patienten har FVC < 80% av förväntad FVC vid dynamisk spirometri?

Man bör även göra en statisk spirometri

4

Vilka värden inom statisk spirometri visar på restriktiv sjukdom?

TLC <80% av normalt

5

1. Hur utreder man restriktiv sjukdom vid första kontakten i primär vården?

Nattlig hypoventilation
Störd nattsömn
Dagtrötthet
Morgonhuvudvärk

Ansträngninsdyspné

Lungstatus

Leta efter tecken på thoraxdeformitet

Biljud
Krepitation = torrt knaster

Fynd vid dynamisk spirometri

6

2. Efter fynd i primär vården, var skickas patienten då?

Lungröntgen

Se om det finns synliga förändringar i lungor och lungsäckar

Upptäcka allvarliga orsaker till restriktivitet:
- Cancer i lunga/ lungsäck
- ILD (interstinal lung disease)/ lungfibros

Röntgenfynd i samband med krepitationer = atelektaser basalt där krepitationerna hörs
Atelektaser = innebär kollapsad lungvävnad som är tom på luft

7

3. Efter fynd på lungröntgen, vad gör man då?

Cancerfynd → standard vårdförlopp

Förändringar vid lungröntgen = DT-thorax

8

4. Avsaknad av fynd på lungröntgen, var går man då?

Lungmedicin för:

Statisk spirometri

Diffusionskapacitetsbestämning

9

Vad är diffusionskapacitet?

Förmåga att ta upp syre ur inandad luft = fel i själva gasutbytet/upptaget

10

Hur kan man ta reda på om restriktiviteten är extrapulmonell eller intrapulmonell?

Intrapulmonell orsak till restriktivitet: DLCO < 80%
Små och sjuka lungor
Intrapulmonella orsaker: Fibros

Extrapulmonell orsak till restriktivitet: DLCO är 80% eller
Små men friska lungor
Extrapulmonell orsak: något inskränker på lungutrymmet

11

Om det efter lungmedicin inte finns någon tydlig förklaring till restriktiviteten, var vänder man sig då?

Hemrespiratiormottagningen för att göra bland annat artärblodgas

12

Patientens pO2 är sänkt, så kallad hypoxi. Vilka fyra mekanismer vid sjukdom kan förorsaka hypoxi?

Hypoventilation

Diffusionsskada

Perfusion-ventilation mis-match

Shunt

13

En av mekanismerna bakom hypoxi kan också förorsaka ett förhöjt pCO2, s.k. Hyperkapné. Vilken är mekanismen?

Hypoventilation

14

Vad är orsaken till förhöjt standardbikarbonat och basöverskott?

I första hand misstänks hypoventilation, som accentueras nattetid när patient sover och förorsakar respiratorisk acidos

Denna acidos kompenseras metabolt via njurarna, vilket ses som förhöjda värden på standardbikarbonat/basöverskott

Förhöjt standardbikarbonat/basöverskott kvarstår flera timmar efter att pH normaliserats respiratoriskt

15

Artärblodgas: varför undersöker man PCO2 och PO2?

Man undersöker: PCO2 och PO2 för att se om det är:

1. Hypoventilation

2. VQ-mismatch (ventilation/perfusion ratio-mismatch)

3. Shunt

16

Artärblodgas: PCO2 och PO2 samvarierar med en formel, vilken?

1,25 x PCO2 + PO2 = jämförelsevärdet

17

Vad säger jämförelsevärdet i formeln 1,25 x PCO2 + PO2 = jämförelsevärdet?

1,25 x PCO2 + PO2 = 20: hypoxi beror på hypoventilation
Siffran är 17 för pensionärer

1,25 x PCO2 + PO2 < 20: hypoxi beror VQ-mismatch eller shunt
Siffran <17 för pensionärer

18

Vad kan VQ-mismatch bero på?

VQ-mismatch kan bero på lungemboli, vilket är ett mycket allvarligt tillstånd

19

Ange tre, principiellt olika, orsaker till arteriell hypoxi?

Hypoventilation

Ventilations/ perfusionsrubbning

Shunt

20

Vad innebär ventilationsreserv?

Ventilationsreserven = skillnaden mellan hans maximala ventilation vid arbetsprovet och den kalkylerade maximala ventilationsförmågan baserat på spirometridata

21

Vilka är förutsättningar för artärblodgas?

(1) taget på luftandning

(2) taget i vila

(3) ej taget på hög höjd

22

Räkna ut det förväntade paO2-värdet när PCO2 är 3,2 kPa
Vid mätning får patienten kPa 12

Förväntat paO2-värde före påsandning: 1.25 x 3.2 + paO2 = 20; paO2 = 16

Eftersom det uppmätta paO2-värdet, trots att det är inom referensintervall vid mättillfället, är mycket lägre (ca 4 kPa) än dina uträknade förväntade paO2-värden, inser du att patienten kan vara allvarligt sjuk och därför behöver utredas vidare för att utesluta akut livshotande tillstånd som exempelvis lungembolier


23

Sist av allt i utredningen av restriktivitet görs en DT, vad kan ses där?

Med hjälp av DT kan man här se fibros, eller ground-glass

Man ska göra DT-thorax om man misstänker intrapulmonell restriktivitet

24

Om ingen förklaring står att finna till restriktiviteten, vad kan den bero på då?

Små lungor sedan födsel

25

Utifrån det du känner till om patientens fetma, vad kan vara orsaken till ökad hemoglobinhalt?

Vid hypoventilation kan man få en hypoxidriven EPO-stegring, samma som vid höghöjdsvistelse, vilket leder till erytrocytos

Ökat hemoglobin är alltså en kompensationsmekanism för hypoventilation och hypoxi

26

Vilka extrapulmonella orsaker finns till restriktivitet?

- Skolios som inskränker på lungutrymmet

- Thoraxdeformiteter som trycker till för mycket i lungorna (trattbröst)

- Svaga andningsmuskler

- Fetma

- För tidigt född och därav små lungor

-

27

Vilka intrapulmonella orsaker finns till restriktivitet?

Interstitiell lungsjukdom (ILD) = lungfibros i form av:

Sarkoidos = vanligast

Idiopatisk lungfibros = allvarligast

28

Vad är mekanismen vid ILD = interstitiell lungsjukdom?

Inflammatoriska sjukdomar som engagerar lungornas alveoler med omgivande strukturer (interstitiet) som ger:

1. Försämrat gasutbyte mellan alveoler och kapillär
Upptäcks med mätning av diffusionskapacitet

2. Minskade lungvolymer
Inflammationen i sig är orsak till minskade lungvolymer

Om ILD beror på inflammation är de reversibla med behandling


29

Vad blir efterföljden av långtgången ILD = interstitiell lungsjukdom?

Långvarig inflammation ger fibros

Om ILD går så långt med efterföljande fibros, då är de icke-reversibla med behandling

30

Vad kännetecknar sarkoidos?

Granulomatös inflammation (icke-nekrotiserande distinkta epiteloidcellsgranulom)

Långdragen hosta

Kännetecken
1. FVC under 80% av normalt
2. TLC på under 80% av normalt
3. Sänkt diffusionskapacitet