F28 Farmakodynamik astma Flashcards Preview

T3 CREN Resp. > F28 Farmakodynamik astma > Flashcards

Flashcards in F28 Farmakodynamik astma Deck (15):
1

Vilka är de tre huvudgrupperna inom behandling av astma?

Bronkodilaterande = Adrenerga b2-agonister

Antiinflammatoriska = Glukokortikosteroider

Anti-allergisk behandling
- Anti-IgE MAB
- IL-5 MAB

2

Vad är en adrenerg b2-agonist?

Selektiv b2-receptoragonist på B2-receptorer i bronkerna

3

Vilka olika typer av adrenerga b2-agonister finns?

SABA = short acting b2-agonist
Används vid behov

LABA = long acting b2-agonist
Påverkar receptorn under en längre tid, upp till 12h
De tar dock längre tid innan effekten kickar in

4

Vad är de positiva effekterna med inhalation av adnerga b2-agonister?

Vid inhalation agerar läkemedlet lokalt

5

Vilka biverkningar finns med B2-receptoragonister?

Skelettmuskeltremor = darrig
Fel målorgan = går till skelettmuskulaturen istället

Tachykardi
1. Efter en viss dos kommer den påverka B1 också = då agerar den på B1 på hjärtat
2. I vissa kärlbäddar får man relaxation i hjärtat = ger ett lägre blodtryck = kroppen kompenserar med en högre hjärtfrekvens

Nedreglering av b2-receptoragonister genom internalisering av b2-receptorer

Lågverkande betagnoister ger effekt dygnet runt = dödlig utgång

6

Vad är den farmakodynamiska mekanismen bakom adrenerga b2-agonister?

1. Alla b2-agonister binder till samma typ av β2 adrenerga receptor som är en typisk G-proteinkopplad receptor

Vad händer när b2-receptoragonisten binder in?

2. Den aktiverade recetorn kopplas till ett stimulerande G-protein på ”adenylyl cyclase”

3. Adenyly cyclase producerar den viktiga second messenger molekylen cykliskt adenosin monofostfat (cAMP)

4. I lungan kommer cAMP genom sin verka på protein kinas A (PKA) att:

5a Minska koncentrationen av Ca2+i glattmuskelcellen

5b Göra MLCK (Myosin light-chain kinase) mindre aktivt genom att fosforylera detta

5c Öppnande av Ca 2+-aktiverade K+ kanaler med stor konduktans och därmed verka för hyperpolarisation av den glatta muskelcellen vilket motverkar Ca2+ inflöde från spänningskänsliga Ca2+ kanaler

6. Kombinationen av en minskad mängd intracellulärt Ca2+, hyperpolarisation och en nedreglerad aktivitet hos MLCK leder till relaxation av den glatta muskelcellen

7. Relaxation av den glatta muskelcellen leder till bronkdilatation

7

Vad är den farmakodynamiska mekanismen bakom glukokortikoider?

Ökad transkription antiinflammatoriska gener
Minskad transkription inflammatoriska

1. Glukokortikoider binder intracellulär receptor

2. Komplexet translokeras till kärnan där transkription av olika gener påverkas

3a Transkriptionen minskar för inflammatoriska gener

3b Transkriptionen ökar för antiinflammatoriska gener

4. Vi får en antiinflammatorisk och immunosuppressiv effekt

8

Vad styr transkriptionen av inflammatoriska celler?

HAT inuti kärnan som är viktiga för transkriptionen av inflammatoriska celler

Glukokortikoider minskar aktiviteten av HAT

9

Vad blir den sammantagna effekten av glukokortikoider?

Minskar inflammation genom att minska:

Eosinofiler

Makrofager

Dendritiska celler

Mastceller

T-celler

10

Hur påverkar glukokortikoider den egna produktionen av kortisol?

Inhalation av glukokortikoider ger en negativ feedback-loop av den endogena produktionen av kortisol

11

Vad är en biverkning av glukokortikoider?

Svampinfektion

12

Hur behandlas astma med antikroppar mot IgE?

Vid astma producerar man IgE-antikroppar

Man har därför tagit fram riktade antikroppar (anti-IgE-antikroppar) som binder till IgE-antikroppar och därmed kan inte IgE gå på sitt mål

13

Beskriv principen bakom den behandling som riktar sig mot detta interleukin-5?

Monoklonala antikroppar riktade mot humant IL-5 påverkar bindningen av IL-5 till receptorn på cellytan

Därmed minskar man antalet eosinofiler

14

Vilken effekt får monoklonala antikroppar mot IL-5 på de eosinofiler som rekryterats till luftvägarna och där aktiverats?

Eosinofilerna som rekryteras till luftvägarna dör i apoptos

15

Om man inte riktar behandlingen mot IL-5, vad kan man rikta behandlingen mot för att få samma svar?

IL-5 receptorn