F28 Utredning av obstruktivitet astma Flashcards Preview

T3 CREN Resp. > F28 Utredning av obstruktivitet astma > Flashcards

Flashcards in F28 Utredning av obstruktivitet astma Deck (26):
1

Hur skiljer man astma från KOL?

ASTMA
Attackvisa symptom och utlöses av exponering av allergen eller infektion = astma

Känslighet för ämnen eller kyla = Astma

Yngre = astma

KOL
Smygande debut = KOL

Rökande patient = KOL

Äldre = KOL


2

Vad är det vanligaste symtomet vid KOL?

Andfåddhet är det vanligaste symptomet vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

3

Var sitter KOL på lungnivå? Hur påverkar det behandling?

KOL sitter på bronkiolnivå och där har vi inte glattmuskler som orsakar problemet

Därför går luftvägsförträngningen ej att påverka med bronkdilaterare som agerar på glattmuskulaturen högre upp

4

Hur låter en astmapatient vid auskultation?

Sibilanta (högfrekventa) ronki vid auskultation

Ronki vid expirium främst

Och förlängt expirium

5

Vidare i lungstatus noterar du att Brittas expirium är förlängt. Vid forcerad in- och utandning hör du också ronki.

Vilka förändringar i lungorna misstänker du kan finnas utifrån dessa observationer i lungstatus?

Förlängt expirium och ronki tyder på luftvägsobstruktivitet/hinder

6

Vad är karaktäristiskt för astma?

Anfall av andnöd

Hyperreaktivitet

Hög variabilitet i lungfunktion

7

Vad är mekanismerna bakom allergisk astma?

1. Första reaktion på allergen: produktion av IgE-antikroppar

2. Andra reaktion på allergen: allergisk svar (histamin)

8

Vad händer vid den första reaktionen på allergen?

Produktion av IgE-antikroppar

1. Allergen endocyteras av antigen-presenterande celler (APC) och presenteras sedan för naiva T lymfocyter

2. Dendritiska celler inducerar differentiering av T lymfocyter till T hjälpar 2 (Th2)-specifika hjälparceller liksom Th17 celler

3. Th2 lymfocyter inducerar produktion av immunglobulin E (IgE) från B lymfocyter genom interleukin 4- (IL-4) och IL-13 stimulering

4. Immunglobulin E binder till receptorer på ytan av mastceller och basofiler

5. Produktion av IL-5 från Th2 lymfocyter ökar även antalet eosinofiler

9

Vad kännetecknar icke-allergisk astma?

Sent debuterande astma

Astma med permanent luftvägsobstruktion

Olika typer/ orsaker
- Astma vid överkänslighet för NSAID

- Betablockerare
En betablockerare kan påverka en astmatiker genom att kontrahera bronkerna

- Ansträngningsutlöst astma
Ansträngningen resulterar i andningsbesvär och en reversibel obstruktivitet verifieras med PEF-registrering

- Yrkesastma

10

Vad händer vid den andra reaktionen på allergen?

Allergisk svar (histamin)

1. Nytt allergen (exempelvis katt)

2. Allergenen binder till de producerade IgE antikropparna på exempelvis en mastcell

3. Detta genererar en signal in i cellen och vi får en reaktion i form av en kalciumhöjning

4. Mastceller frisätter histamin, men även andra mediatorer

5. Histamin ger därmed en nyproduktion av prostaglandiner och leukotriener

6. Mediatorerna inducerar bronkkonstriktion och ett förstärkt inflammatoriskt svar

Det är dessa ämnen som ger våra symtom

11

Vad blir konsekvensen av astma?

Epitelskada
Eosinofila granulocyter är egentligen tänkt mot parasiter och avger kraftigt cytotoxiska medel
Den eosinofila arsenalen orsakar epitelskadan

Vaskulär permeabilitet = ger ödem

Mukusproduktion = ger obstruktion

Glattmuskelkontraktion = ger obstruktion

Inflammation

12

Vilket interleukin spelar den viktigaste rollen vid den eosinofila inflammation som ses i luftvägarna hos astmatiker?

Det viktigaste interleukinet vid eosininflammation är IL-5

13

Vad blir konsekvensen av inflammationen vid astma?

Inflammatoriska mediatorer frisatta från eosinofiler, T lymfocyter, makrofager och neutrofiler resulterar i skador på luftvägarna, bronkkonstriktion, stimulering av inflammatoriska ”pathways” i epitelceller och en remodellering av lungan

14

Hur utreder man astma?

Monitorering av astma
1. Reversibilitetstest med dynamisk spirometri
2. Reversibilitet med PEF
3. Dygnsvariation PEF
4. Behandlingsförsök

Provokationstest

Allergitest

Exhalerad NO


15

Vilka spirometrivärden talar för astma?

Spirometri med reversibilitetstest med inhalation av B2-receptoragonist:

FEV1 ökar med minst 12%

Kvoten FEV1/ VC normaliseras

16

Vilka PEF-värden talar för astma?

PEF-mätning med reversibilitetstest med inhalation av B2-receptoragonist: PEF ökar med 15%

17

Vilka spirometrivärden talar för astma?

Spirometri med reversibilitetstest med inhalation av B2-receptoragonist:

FEV1 ökar med minst 12%

Kvoten FEV1/ VC normaliseras

18

Vilka krav finns inför ett provokationstest?

Kvoten FEV1/ FVC måste vara 0,70 och mer

Man måste ha astmaliknande anamnes (hyperreaktiva luftvägar = torrhosta)

FEV1 på 70% eller mer

19

Hur görs allergitest vid astma?

Pricktest (ett antal allergener + histamin)

20

Vilka krav finns inför ett provokationstest?

Kvoten FEV1/ FVC måste vara 0,70 och mer

Man måste ha astmaliknande anamnes (hyperreaktiva luftvägar = torrhosta)

Och en FEV1 på 70% eller mer

21

Vad innebär ett variationstest med PEF-mätning?

Astma varierar över dygnet

Med hjälp av PEF-kurvan monitorerar man dygnsvariationen

Tydlig dygnsvariation i PEF-utslag om man har astma, medan det för normala planar ut

PEF-kurvan planar ut för astmatiker med behandling (reversibilitet)

PEF-kurva: Dygnvariabilitet > 20%

22

Vad är ett positivt provaktionstest?

Hyperreaktiviteten i slemhinnan vid provokationstest ska ge en signifikant (>10 %) försämring av FEV1

23

Vad säger "exhalerad NO" i en astmadiagnos?

Ett test som i realtid mäter kvävemonoxid (NO) i utandningsluften

Främsta källan till NO i utandningsluften är troligtvis ökat uttryck och aktivitet hos cytokin-iNOS i epitelet i stora luftvägar

Ökad mängd iNOS protein ses hos astmatiker

Mängden NO i utandningsluften är kopplad till eosinofil inflammation

Ökat NO är en kompensationsmekanism mot trånga luftvägar

NO i utandningsluften minskar som svar på behandling med inhalationssteroider

24

Hur bildas NO under normala förhållanden och vilka funktioner har denna signalsubstans under normala förhållanden?

NOS-enzymer ger NO
NO är en signalsubstans som bildas av enzymer som tillhör familjen NO syntetaser (NOS)

Icke-enzymatisk syntes
Även icke-enzymatisk syntes och NO- konsumerande processer kan påverka mängden NO

25

Vad har NO för funktion?

Under normalfysiologiska förhållanden är NO en signalsubstans som nervsystemet använder, utöver noradrenalin eller acetylkolin för att reglera vaskulär och icke-vaskulär glattmuskeltonus

26

Hur kan man använda exhalerad NO för att ta reda på om astman förvärras?

Om exhalerad NO ökar mer 60% mellan två besök är det ett tecken på att astman håller på att försämras (tyder på eosinofil inflammation i luftvägen)