F32 Lungcancer Flashcards Preview

T3 CREN Resp. > F32 Lungcancer > Flashcards

Flashcards in F32 Lungcancer Deck (19):
1

Hamartoma är en benign tumör i lungan, vad är det?

Hamartoma är den vanligaste tumören i lungan

Inga symtom

Popcorn på röntgen på grund av kalcifieringen

Tumören är väldifferentierad

Inga tecken på malignitet

Perifert i lungorna

2

Maligna epiteliala tumörer i lungan delas upp i två grupper, vilka?

“Small cell carcinoma”

“Non small cell carcinoma”

3

Vilka får Small cell carcinoma?

Småcellig carcinom står för 15% av alla lungmaligniteter

Ses oftast hos äldre rökande individer

Ration i prevalens mellan män och kvinnor: 4:1


4

Vad kännetecknar small cell carcinom?

Höggradig tumör med snabb tillväxt och tidiga metastaser

Ektopisk hormonproduktion = tumören är neuroendokrin
Producerar ACTH

Centrala i lungorna = där lungans hilium sitter --> leder till metastaser
eller
Perifert = mer mot pleuran --> komprimera bronkern

Involvering av mediastinala lymfnoder kan ske tidigt i sjukdomsförloppet


Uttryck av neuroendokrina markörer: synaptofysin

5

Vad är riskerna med småcellig carcinom?

Risker med småcellig carcinom

Riskera att kvävas = man behöver snabb behandling

6

Vad kännetecknar small cell carcinoma morfologi?

Små celler med
- Liten cytoplasm
- Dåligt avgränsade cellgränser
- Fint granulärt nukleärt kromatin
- Avsaknad av nukleoler
- De är små i jämförelse med andra
- De har en klassisk bild med små kärnor

7

Vilka lungcancrar omfattar "non-small cell carcinoma"?

1. Adenocarcinoma

2. Squamous cell carcinoma

3. Storcellig carcinoma

4. Carcinoider

5. Mesothelioma

8

Vad kännetecknar non-small cell carcinoma morfologi?

Stor cytoplasma

Stora nukleoler
De är framstående
De är välavgränsade

9

Vad kännetecknar adenocarcinoma?

Står för mer än hälften av lungcancerfallen

Associeras med rökning

Adenocarcinoma uppstår från:
Perifera delar av lungan
Även uppstå från centrala delar av bronkerna

Mekanism
Tillväxt under den viscerala pleuran producerar veck på den pleurala ytan

10

Vad kännetecknar adenocarcinoma morfologi?

Malign epitelial tumör med glandulär differentiation

Differentiering
Väldifferentierade = överdriven formation av körtlar
Eller låg differentierade = låga nivåer av körtelformation

Mukusproduktion

Cylindriska celler

11

Vad är Squamous cell carcinoma?

Squamous cell carcinoma = skivepitelscancer

20-25% av lungcancerfallen

Kopplat till rökning

Tumören uppstår ofta central som en central cavitation (nekros)

12

Vad kännetecknar squasmous cell carcinoma morfologi?

Tumören visar keratinisering och/ eller intercellulära broar
Det ser ut ungefär som hud

Differentiering
1. Väldifferentierade med stora squasmous differentieing
Mycket keratinisering och intercullära broar
Liknar huden väldigt mycket

2. Moderate differentierade

3. Lågt differentierade
Vara olik huden
Lågt differentierade har ett central hålrum

13

Vad är storcellig carcinoma?

Storcellig carcinoma står för ungefär 5-10% av lungcancerfallen

Stark association med rökning

Storcellig carcinoma kan vara central, eller lokaliserade perifert i lungan

14

Vad kännetecknar storcellig carcinoma morfologi?

Epitelial tumör

Tumören är väldigt lågt differentierad

Det vill säga att den inte har några glandulära eller squamous differentiation

Det är bara ett stort sjok av tumörceller

På grund av att den inte har någon differentiering så uttrycker den inga markörer

15

Vad är carcinoider?

Carcinoider = låggradiga neuroendokrina tumörer

16

Vad kännetecknar carcinoiders morfologi?

Moderat eosinofil och fingranulär cytoplasma

Kärna med fint granulärt kromatinmönster

Kärnorna är prickiga: “salt och peppar kromatin”

Uttrycker många markörer

Ibland kan de sitta riktigt illa då kan dessa carcinoider kan obstruera lumen

Operation
Sprids inte lika fort men man måste ta bort hela lungan för att de är i vägen för luften

17

Vad kännetecknar mestotelioma?

Mesoteliom är en tumör som uppkommer från mesotel

Mesoteliala tumörer är associerade med asbestosis

Utbrott cirka 25 till 45 år efter att man har blivit exponerad för asbest

Dör inom två år = dålig prognos

Mesoteliom packar in lungan och extenderar diffust genom det pleurala rummet

18

Vilka inflammatoriska sjukdomar kan uppstå i pleuran?

Pleuritis

Akut pleuritis
Bindvävsproliferation på grund av bakteriell infektion

Kronisk pleuritis
Rheumatoid arteritis --> pleuran blir förtjockad

19

Vilka tumörer kan uppstå i pleuran?

Sarkom i pleuran

Lymfom i pleuran

Pleuran blir utsatt för metastaser från ovarier, bröstcancrar och lungcancrar