Fadhbanna: An Córas Oideachais Flashcards Preview

3E Gaeilge 2015/16 > Fadhbanna: An Córas Oideachais > Flashcards

Flashcards in Fadhbanna: An Córas Oideachais Deck (100):
1

a mixed school

Scoil mheasctha

2

a faulty, unbalanced and unfair system

córas lochtach, leatromach agus éagórach

3

a major vacumn/gap

folús mór

4

a more understanding system

córas níos tuisceana

5

a review

Athbhreithniú

6

a university degree

céim ollscoile

7

academic ability

Cumas acadúla

8

attending

ag freastal ar

9

bad state

Drochbhail

10

because of the disruption by fools

de bharr réabadh na bpleidhcí

11

building and improvement schemes

scéiméanna tógála agus feabhsaithe

12

building grants

deontais tógála

13

clever students

daltaí éirimiúla

14

communication skills

scileanna cumarsáide

15

competitive parents

tuismitheoirí iomaíocha

16

comprehensive school

Scoil chuimsitheach

17

compulsory subjects

ábhair éigeantacha

18

continuous assessment

Measúnú leanúnach

19

discipline problems

Fadhbanna smachta

20

education crisis

géarchéim oideachais

21

every minute studying

gach nóiméad ag gabháil don staidéar

22

expecting big things from young people

ag tnúth le rudaí móra ó dhaoine óga

23

extra tuition (grinds)

teagasc breise

24

fair play

cothrom na féinne

25

gone out of control

Imithe ó smacht

26

good personal skills

scileanna maithe pearsanta

27

heavy workload

ualach trom oibre

28

highly skilled

an-oilte

29

if I were the Minister for Education

dá mbeinn i m'aire oideachais

30

illiteracy

neamhlitearthacht

31

illiterate

neamhliteartha

32

improvement grants

deontais feabhsúcháin

33

in post-primary schools

sna hiarbhunscoileanna

34

in primary schools

sna bunscoileanna

35

in the Universities

sna hOllscoileanna

36

it is a narrow minded outlook

is dearcadh caolaigeanta é

37

its not healthy

níl sé sláintiúil

38

law courses

cúrsaí dlí

39

learning and social skills

scileanna foghlama agus sóisialta

40

learning difficulties

Deacrachtaí foghlama

41

learning off by heart / rote learning

ag foghlaim de ghlanmheabhair

42

modern curriculum

curaclam nua-aimseartha

43

numeracy skills

scileanna uimhearthachta

44

PE classes

ranganna corpoideachais

45

pre-fab classrooms

seomraí ranga réamhdhéanta

46

pressure from parents

Brú ó thuismitheoirí

47

recommendations

moltaí

48

remedial students

daltaí feabhais

49

results

torthaí

50

sense doesn't come before age

“Ní thagann ciall roimh aois”

51

special needs assistants

cúntóirí riachtanais speisialta

52

state funds

ciste an stáit

53

struggling with

ag strácáil le

54

student life is a good one

“Is aoibhinn beatha an scoláire”

55

studying for exams

staidéar le haghaidh scrúduithe

56

teaching resources

áiseanna teagaisc

57

that is a better outcome than

sin toradh níos fearr ná

58

that motivates students

a spreagann daltaí

59

the amount of 'A' grades that you achieve

an méid grádanna 'A' a ghnóthaíonn tú

60

the basic solution to the problem is

is bunréiteach na faidhbe ná

61

the continuous pressure

an síorbhrú leanúnach

62

the Department of Education

An Roinn Oideachais

63

the difficulties of life

deacrachtaí an tsaoil

64

the European languages

na teangacha Eorpacha

65

the exam system

Córas na scrúduithe

66

the facilities in schools

na háiseanna sna scoileanna

67

the heart of the problem is

is é croílár na faidhbe ná

68

the learner’s needs

riachtanais an fhoghlamóra

69

the learners’ mindset

meon na bhfoghlaimeoirí

70

the Minister for Education

an tAire Oideachais

71

the mock exams

na triailscrúduithe

72

the neglect

an fhaillí

73

the number of obese children is increasing

tá líon na bpáistí murtaill ag méadú

74

the points system/race

Córas/rás na bpointí

75

there is a complete ban on

tá cosc iomlán ar

76

there is great demand for

tá an-éileamh ar

77

they are at their wits end

bíonn siad i ndeireadh na feide

78

they are in danger of becoming obese

is baol dóibh chun murtaill

79

they do it against their will

is i gcoinne a dtola a dhéanann siad é

80

they get very high marks

baineann siad ardmharcanna amach

81

to do a comprehensive review of

athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar

82

to encourage creativity

cruthaitheacht a spreagadh

83

to encourage them

iad a spreagadh

84

to form a person’s personality

pearsantacht an duine a mhúnlú

85

to guide our lives

ár mbeatha a threorú

86

to make training available

traenáil a chur ar fáil

87

to mould young people

daoine óga a mhúnlú

88

to progress in life

dul chun cinn a dhéanamh sa saol

89

to put a scheme in place

scéim a chur i bhfeidhm

90

toilet facilities

áiseanna leithris

91

too academic

ró-acadúil

92

too narrow

róchúng

93

transition year

an idirbhliain

94

tutors

teagascóirí

95

we live in a two tier society

mairimid i sochaí dhéshraitheach

96

weak students

daltaí laga

97

widespread investment

infheistíocht forleathan

98

without appropriate facilities

gan áiseanna cuí

99

worn out / exhausted

spíonta amach

100

worried and concerned about

buartha agus imníoch faoi