Léamhthuiscint: Ceisteanna 61-120 Flashcards Preview

3E Gaeilge 2015/16 > Léamhthuiscint: Ceisteanna 61-120 > Flashcards

Flashcards in Léamhthuiscint: Ceisteanna 61-120 Deck (60):
1

Cén fhadhb a bhí ag Liam

What problem did Liam have

2

Cén fhianaise atá ann go bhfuil

What's the evidence that there is

3

Cén leagan amach a bhí ar

What was the format of

4

Cén post atá ag Liam

What job does Liam have

5

Cén saghas duine

What kind of person

6

Cén suíomh sa tír

What location in the country

7

Cén t-alt sa sliocht a dtagraíonn an abairt seo a leanas dó

What paragraph in the passage does the following sentence refer to

8

Cén tacaíocht a thug sé do Liam

What support did he give to Liam

9

Cén téama a bhaineann le

What is the theme associated with

10

Cén tionchar a bhí ag Liam ar

What influence did Liam have on

11

Cén tionscnamh atá i gceist

What initiative is in question

12

Cén toradh a bhí ar

What was the result of

13

Cén tslí beatha atá ag Liam

What occupation does Liam have

14

Conas a chabhraíonn bia linn

How does food help us

15

Conas a léirigh sé

How did he show

16

Conas a léiríonn an t-údar go bhfuil sé

How does the author outline that he is

17

Conas a luigh sé isteach ar an obair

How did he concentrate on the work

18

Conas is féidir an fhadhb seo a réiteach

How can this problem be solved

19

Conas is féidir teacht ar

How can one find

20

Cuir fáth amháin le do thuairim

Give one reason for your answer

21

Cuir fáth le do fhreagra

Give a reason for your answer

22

Cuir síos tréith amháin

Describe one trait

23

Déan cur síos ar an íomha

Describe the image

24

Déan cur síos ar dhá shaghas oibre

Describe two types of work

25

Freagair do rogha ceann amháin de

Answer your choice from one of

26

Inis difríocht amháin idir

Tell one difference between

27

Is leor dhá chúis

Two reasons are sufficient

28

Is leor dhá phointe a lua

Two points are sufficient

29

Líon na bearnaí leis na focail is oiriúnaí

Fill in the gaps with the most suitable words

30

Luaigh an dá chúis

Mention the two reasons

31

Luaigh an teachtaireacht a fuair Liam

Mention the message that Liam got

32

Luaigh buntáiste amháin a bhaineann le

Mention one advantage associated with

33

Luaigh cosúlacht amháin

Mention one difference

34

Luaigh cúis amháin a bhfuil clú agus cáil ar Liam

Mention one reason why Liam is famous

35

Luaigh deis amháin

Mention one opportunity or chance

36

Luaigh dhá chosúlacht idir

Mention two similarities between

37

Luaigh dhá phíosa eolais as alt 4

Mention two points of information from paragraph 4

38

Luaigh dhá phointe eolais

Mention two points of information

39

Luaigh dhá phointe eolais faoin gcleas

Mention two points of information about the trick

40

Luaigh dhá phointe eolais i dtaobh

Mention two points of information regarding

41

Luaigh dhá rud a bhí le rá ag Liam

Mention two things that Seán had to say

42

Luaigh dhá thréith a bhí ag Liam

Mention two traits that Liam had

43

Luaigh fadhb neamhchoitianta

Mention an unusual problem

44

Luaigh mothúchán amháin a léirítear nuair

Mention one emotion that is portrayed when

45

Luaigh pointe amháin ón téacs a thaispeánann gur fíor sin

Mention one point from the text that shows that that is true

46

Luaigh rud amháin a dúirt Liam faoi

Mention one thing that Seán said about

47

Luaigh slí amháin go bhféadfaí

Mention one way that one could

48

Luaigh teicníocht amháin ar baineadh úsáid as

Mention one technique that was used

49

Luaigh trí rud a rinne sé

Mention three things he did

50

Luaitear éacht áirithe

A particular achievement is mentioned

51

Maidir le do rogha ceann amháin

In relation to your choice of one of the following

52

Maidir leis

In relation to

53

Sa dara alt deirtear linn

In the second paragraph we are told

54

San alt deireanach

In the final paragraph

55

Scríobh an leagan cruinn den fhigiúr

Write in the correct format of the figure

56

Tá comparáid idir

There is a comparison betweeen

57

Tá plean luaite

A plan is mentioned

58

Tabhair dhá phíosa eolais faoi

Give two points of information about

59

Tabhair dhá shampla ón téacs

Give two examples from the text

60

Tabhair sampla amháin den

Give one example of the