Nathanna Filíochta Flashcards Preview

3E Gaeilge 2015/16 > Nathanna Filíochta > Flashcards

Flashcards in Nathanna Filíochta Deck (40):
1

in this poem the poet is reflecting upon

Sa dán seo tá an file ag machnamh ar

2

there are a mixture of emotions in the poem

Tá meascán de mhothúcháin sa dán

3

a lot of symbols are used in the poem

Tá an-chuid siombailí in úsáid sa dán

4

the poet manages to

Éiríonn leis an bhfile

5

the poet uses words such as

Baineann an file úsáid as focail ar nós

6

there is a contrast in the poem between

Tá codarsnacht sa dán idir

7

he/she would like there to be

Teastaíonn uaidh/uaithi go mbeadh

8

we get a comprehensive insight

Faighimid léargas cuimsitheach

9

into the [loneliness] of the poet in this poem

ar [uaigneas] an fhile sa dán seo

10

when this poem was composed

Nuair a cumadh an dán seo

11

the poet felt that he/sí was

Bhraith an file féin go raibh sé/sí

12

at the beginning of the poem we see

Ag tús an dáin feicimid go bhfuil

13

in the [second] verse the poet imagines

Sa [dara] véarsa samhlaíonn an file

14

what the poet means is that he/she

Is é atá i gceist ag an bhfile ná go bhfuil sé/sí

15

but in the poet's mind he/she is

Ach in aigne an fhile tá sé/sí ag

16

this is a personal poem in which the poet wishes

Dán pearsanta an dán seo ina nguíonn an file

17

the poet is trying to create an image of the [example] for us

Tá an file ag iarraidh pictiúr de/den [sampla] a chruthú dúinn

18

the poem is full of enjoyable fresh imagery

Tá an dán lán d'íomhánna taitneamhacha úra

19

we get to know

Cuirimid aithne ar

20

the meaning connected with this phrase is

An chiall a bhaineann leis an nath seo ná

21

use is made of various symbols in the poem

Baintear úsáid as siombailí éagsúla sa dán

22

we get a wonderful insight into

Faighimid léargas iontach ar

23

the poet is imagining

Tá an file ag samhlú

24

the strongest emotion that can be sensed in this poem is [love]

An mothúchán is mó atá le brath ar an dán seo, dar liom, ná [grá]

25

the poet effectively develops the

Déanann an file forbairt éifeachtach ar

26

quite a few images are placed before us

Cuirtear roinnt mhaith íomhánna os ár gcomhair sa dán

27

we get a wonderful insight into the life of the poet as he/she is

Faighimid léargas iontach ar shaol an fhile agus é/í

28

the poet is [sad] because

Tá [brón] ar an bhfile mar go bhfuil

29

even still, at the end of the poem

Mar sin féin, ag deireadh an dáin

30

I liked this poem for a lot of reasons

Thaitin an dán seo liom ar mhórán cúiseanna

31

another aspect of the poem that I liked is

Gné eile den dán a thaitin liom ná

32

this poem is based upon

Tá an dán seo bunaithe ar

33

a comparison is made between

Déantar comparáid idir

34

we are led to understand that

Tuigtear dúinn go/nach bhfuil

35

there is great importance associated with

Tá an-tábhacht ag baint le

36

the title represents

Seasann an teideal do

37

it seems that the [quote] represents

Is dócha go seasann “[quote]” do

38

we get a great insight and understanding of

Faighimid léargas agus tuiscint ar

39

the poet outlines

Léiríonn an file

40

wonderful images are created

Cruthaítear íomhánna iontacha sa dán.