From chinese Class Flashcards Preview

Chinese 1 > From chinese Class > Flashcards

Flashcards in From chinese Class Deck (48):
0

Pollution

污染 wūrän

1

Afternoon

下午 Xiàwü

2

Morning

上午 Shàngwü or 早晨 Zäochén

3

To earn money

赚钱 Zhuànqián

4

Convenient/ pratique

方便 Fāngbiàn

5

Old pour une personne
Old pour un objet

老 Läo
旧 jiù

6

Long Time no see

好久不见 häo Jiü bù Jiàn

7

After
Before

以后 Yïhóu (后)
以前 yïqián (前)

8

Then (très oral)

那 nà

9

Early morning

早上 Zäoshàng

10

First... Then

先... 然后 Xiān... Ránhòu

11

Weather
Today the weather is nice

天气 Tiānqī
今天天气很好 jīntian tiānqì hén häo

12

Day, tell que dans météo, aujourd'hui....

天 tiān

13

With

和 hé (and)
跟 gën
同 tóng

14

To chat

聊天 liáotiān

15

Slow

慢 màn

16

A little slower

慢点说 màn diän shuo

17

To ask

问 Wèn

18

To bring

带 dài

19

Very very/ Especially

特别 tèbié

20

2 years ago
Last year
This year
Next year
In 2 years

前年 Qiánnián
去年 Qùnián
今年 jīnnián
明年 Míngnián
后年 hòunián

21

Last month
This month
Next month

上个月 Shàng gè yuè
这个月 Zhè gè yuè
下个月 Xià gè yuè

22

For instance

例如 Lìrú or 比如 Bïrú

23

To play

玩 Wán

24

But

但是 dànshì or 可是 këshì

25

To hope

希望 Xīwàng

26

To find

找到 Zhäodào

27

I hope to find

我希望找到 Wo Xiwang Zhaodao

28

Business trip

出差 Chūchāi

29

Crossing, intersection

路口 lùköu

30

Should

应该 Yīnggāi

31

Shouldnt

不应该 Bu Ying gai

32

Complicated

Fùzá

33

Common

普通 Pütōng
常见 Chángjiàn

34

City

城市 Chéngshì

35

Party!!!

聚会 Jùhùi (get together)
误会 Wühuì

36

Something very common

非常普通的东西 Fēicháng pütōng de dōngxī

37

To use

用 Yòng

38

Train

火车 Hüochē (fire car)

39

Same

一样 Yīyàng

40

Otherwise

否则 Foǔzé

41

To book

订 dìng

42

Car

开车 Káichē drive a car 开 = Kaí = open
汽车 qìchē (big car) 汽 = Qì = steam

43

Bus

公交车 Gōngjiāo chē
公 Gōng = male
交 jiāo = pay ; peux aussi vouloir dire baiser, intersection etc...

44

Metro

地铁 dìtiě

45

Taxi

出租车 Chūzūchē

46

Ticket (a rajouter après moyen de transport)

票 Piào

47

Take à taxi

打的 dädi