Mots En Vrac Flashcards Preview

Chinese 1 > Mots En Vrac > Flashcards

Flashcards in Mots En Vrac Deck (41)
Loading flashcards...
0

Share

Fēnxiǎng 分享

1

Choose

选择 Xuǎnzé

2

super power

Chāo néng lì 超能力

3

intelligent

Cōngming 聪明

4

Regret

后悔 hòu huǐ

5

Favorite

Zuìxǐhuān 最喜欢

6

Convenient shop

便利店 biànlìdiàn

7

Internet

网络 wǎng luò

8

Sun

tàiyang 太阳

9

Doctor

Yīshēng 医生

10

What do u want to buy?

你该怎么花 Nǐ gāi zěnme huā
你想买什么Nǐ Xiǎng mǎishénme

11

Differnece

区别 qūbié
不同 bùtóng

12

Something else

还有呢hái yǒu ne

13

Proud of

骄傲 jiāo ào
得瑟 dè se (new words)

14

Amateur

业余 yèyú

15

To be happy of some one else's misfortune

幸灾乐祸 Xìng zāi lè huò

16

5 to 2

Chà 5 fēn liäng diǎn

17

To swim

游泳 yóuyǒng

18

but

不过 buguo

19

The way to do things

方式/方法
fangxi/fangfa

20

Profession

职业 zhíyè

21

Spring

春天 chūntiān

22

summer

夏天 xiàtiān

23

autumn

秋天 qiūtiān

24

winter

冬天 dōngtian

25

Cartoon/animated movie

动画 dònghuà

26

Party

聚会 jùhuì

27

Work hard

勤劳 qínláo

28

Culture

王华 wénhuà

29

The Great Wall

长城 chángchéng