Basic chinese / Hanyu Flashcards Preview

Chinese 1 > Basic chinese / Hanyu > Flashcards

Flashcards in Basic chinese / Hanyu Deck (31)
Loading flashcards...
0

gōng de 工作 (gongzuo, travail)

1

Husband man = 丈夫 Zhàngfū
Zhàng = ten feet

2

Yáng = mouton

3

Tài = trop

4

Niú = vache

5

Wü = midi

6

bàn = half

7

Liù = six

8

Tiān = ciel/jour 天气 (weather)

9

mù = arbre/bois

10

Shí = dix

11

Shäo = peu

12

shēng = naître, se produire

13

Xià = sous

14

Mä = cheval

15

Jiü = 9

16

wén = écriture, langue, demander

17

Bā = suffixe verbal pour l'impératif

18

Ér = Fils, enfant

19

wǔ= 5

20

lǎo = vieux

21

Jï = combien, quelques

22

Shuï = eau

23

手 or 扌

Shöu = main

24

Yuè = lune / mois

25

qī = 7

26

Bái = blanc

27

Xiǎo = petit/jeune

28

sì = 4⃣️

29

Chē = véhicule