Work 5 Flashcards Preview

Chinese 1 > Work 5 > Flashcards

Flashcards in Work 5 Deck (39)
Loading flashcards...
0

Arrange, put in order

zhěnlǐ

1

Late

迟到 chìdào

2

not only
Not only but also

不光 bù guāng
不仅而且 bù jǐn ér qiě

3

Demand, require, ask, noun or verb.

要求 yàoqiú

4

Standard

规范 guīfàn

5

Spelling mistake

拼错 pīncuò
(cuò = wrong)

6

No matter what, regardless of

勿乱 wúlùn

7

Impression

印象Yìnxiàng

8

window

窗户 chuānghu
Kěyǐ shuō chuāng

9

Forecast (according to a plan)

预测 yùcè

10

In progress, WIP

进行 jìnxíng

11

Single, alone

单独 dàndū

12

Unique, special

独特 dūtè

13

Join, connect, hand over and take over

交接 jiāojiē

14

Something like
As if
As though
Seem

好像 hǎoxiàng

15

Emphasize on the result, what I got

Verb + dap
Ex: wö kàndào...

16

Europe

欧洲 oūzhōu

17

asia

亚洲 yàzhōu

18

Develop

发展 fāzhǎn

19

interview

面试 miànshì
(face exam)

20

environment

环境 huánjìng

21

Content

内容 nèiróng

22

More and more

越来越 yuèlaíyuè

23

Surprised

惊讶 jīngyà
吃惊 chījīng

24

Ambiance, atmosphere

气氛qīfen

25

Traditional

传统 chuántǒng

26

Serious (for a person, company or atmosphere)

严肃

27

Innovate

创新 chuàngxīn
创 chuàng = create

28

Young

年轻 niánqīng
qīng = light,

29

Level
High
High level

水平 shuǐpíng
(water flat = level)
gāo = high
gāo shuǐping = high level