Work 5 Flashcards Preview

Chinese 1 > Work 5 > Flashcards

Flashcards in Work 5 Deck (39):
0

Arrange, put in order

zhěnlǐ

1

Late

迟到 chìdào

2

not only
Not only but also

不光 bù guāng
不仅而且 bù jǐn ér qiě

3

Demand, require, ask, noun or verb.

要求 yàoqiú

4

Standard

规范 guīfàn

5

Spelling mistake

拼错 pīncuò
(cuò = wrong)

6

No matter what, regardless of

勿乱 wúlùn

7

Impression

印象Yìnxiàng

8

window

窗户 chuānghu
Kěyǐ shuō chuāng

9

Forecast (according to a plan)

预测 yùcè

10

In progress, WIP

进行 jìnxíng

11

Single, alone

单独 dàndū

12

Unique, special

独特 dūtè

13

Join, connect, hand over and take over

交接 jiāojiē

14

Something like
As if
As though
Seem

好像 hǎoxiàng

15

Emphasize on the result, what I got

Verb + dap
Ex: wö kàndào...

16

Europe

欧洲 oūzhōu

17

asia

亚洲 yàzhōu

18

Develop

发展 fāzhǎn

19

interview

面试 miànshì
(face exam)

20

environment

环境 huánjìng

21

Content

内容 nèiróng

22

More and more

越来越 yuèlaíyuè

23

Surprised

惊讶 jīngyà
吃惊 chījīng

24

Ambiance, atmosphere

气氛qīfen

25

Traditional

传统 chuántǒng

26

Serious (for a person, company or atmosphere)

严肃

27

Innovate

创新 chuàngxīn
创 chuàng = create

28

Young

年轻 niánqīng
qīng = light,

29

Level
High
High level

水平 shuǐpíng
(water flat = level)
gāo = high
gāo shuǐping = high level

30

For me, to me.

对我来说 duī wǒ laí shuō

31

improve
To improve myself

进步 jìnbù
让自己进步 ràng zìjǐ jìnbù = let myself improve

32

Imagine

想象 xiǎngxiàng
= think + seems, something like (好像 的像)

33

Experience

经验 jīngyàn

34

Wifi\wireless

无线 wúxiàn
xiàn = fil, cable, line
wú = meïyoù

35

Online game

线上 xìanshàng yoúxì

36

Rules

规则 guīzé

37

propose

提出 tīchū
Tī means, carry, raise, promote
Chū means out

38

Extra

额外的 é waì de