Lesson 1 Flashcards Preview

Chinese 1 > Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Lesson 1 Deck (30)
Loading flashcards...
0

Enfant

Háizi 孩子
孩 = child
子 = son

1

Fourchette

Chāzi = 叉子
叉 = fork

2

Some

Yixie 一些 /youxie 有些
Xie = some = 些

3

Architecture / building

Jiànzhù 建筑
Jiàn= to build = 建
Zhù = build = 筑

4

Finish/complete

Wánchéng 完成 = Wánzhëng 完整
wán = late = 完
Chéng = become = 成
Zhëng = whole = 整

5

Enseigner/Teach

教 Jiāo

6

Important

重要 Zhòngyào

7

Syllabe / Character

字 Zì comme dans 汉字

8

Word / new word

词 Cí / shēngcí 生词

9

École / school

学校 Xuéxiào
校 = school

10

Stagiaire / intern

实习 Shíxí
Also means practice
实 real, solid, fact
习 habit, get accustomed to, exercise

11

At least/ au moins

至少 Zhìshäo
至 to, until, arrive
少 less, little, small, few

12

also

还要 Háiyào

13

My teacher's name!!!

Xú Xiǎo Yǐng 徐晓颖

14

Le futur

未来 wèilái
未 not yet, hasn't
来 come, arrive

15

In / dans. Exemple: dans un verre

里面 Lïmìan / beizi limian

16

Sport. Exemple: Tu fais du sport?

运动 Yùndòng. Ni yundong ma?

17

Often/ souvent

经常 Jīngcháng

18

right away

马上 Mäshàng

19

There / that place

那边 Nàbiān

20

This place / this side

Zhèbiān 这边

21

All the time / always

一直 yīzhì

22

Always

Zöngshì
总是

23

Never

Zöngbù
总不

24

total

Zöng 总

25

Finance

jīnróng金融

26

Faire des affaires/du business

Zuò shēngyi 做生意

27

To meet/ to see

Jian/ jian dao
见 / 见到

28

This one

Zhexie / zhege
这些 / 这个
Zhe = this = 这
Xie = some = 些

29

Advertisement

Guänggào 广告
Guang = Wide = 广
Gao= tell = 告