Work3 Flashcards Preview

Chinese 1 > Work3 > Flashcards

Flashcards in Work3 Deck (40):
0

Please make sure

请确保 qǐng quèbǎo

1

Revise, modify, amend

更改 gēnggǎi

2

Email

邮件 yóujiàn

3

Shared textures/re-used

共享 gòngxiǎng/ 共用 gòngyòng

4

Oneself (myself, ourselves...)

自己 zìjǐ

5

One level

一层关卡 yī céng guanka

6

I found a way to do it / I finished

搞定 wô gâodìng le /gǎodìng

7

Get to know each other well or something like that. Reach an agreement

磨合 móhé

8

theme

主题 zhǔtí

9

Definitely, sure
Not sure

一定 yīdìng
不一定

10

Account (number)

账号 zhànghào

11

Training

培训 péixùn

12

To fix

秀 xiū (sounds like chiot)

13

Join

jiārù

14

Introduce
Introduce myself

介绍 jiè shào
jièshào wǒ zìjǐ

15

Hard dans le sens study hard, work hard

努力 nǔlì

16

Changes

变化 biànhuà

17

Main/mainly

主要 zhǔyào

18

Revise, modify, amend

修改 xiūgǎi

19

Difficulties

困难 Kùnnán

20

form

表格 biǎogé

21

Tick over

勾过 goūguò

22

Good part, benefit, advantages
Bad part, drawbacks

好处 hǎochù
坏处 huàichù

23

Matters, things

事情 shìqing or shìer

24

To include

包括 bāokuò

25

Communicate

沟通 gōutōng

26

daily

日常 rìcháng

27

As fast as possible

尽快 jìnkuài (尽量快 contraction de jìnliàngkuài)

28

To clean/clean

干净 gānjìng

29

To solve

解决 jiějué

30

To separate/spread/scatter

分散 fēnsàn
分开 fēnkāi

31

areas, district

区域 qūyù

32

Concentrate, centralize, focus

集中 jízhōng
集 = collect, gather, collection

33

To distribute

分配 fēnpèi

34

materials, documents, data...

资料 zīliào

35

To prepare
Also, are you ready?

准备 zhǔnbèi
Ni zhǔnbèi Hǎo le ma?

36

To adjust/adjustment

调整 tiáozhěng

37

Arrange
Plan
Fix up
Make arrangements for

安排 ānpái

38

Just (time) started

刚刚 gānggāng

39

Come out, get out of

出来 chūlái