Fysiologi - GH, IGF og Thyroidea-hormonerne Flashcards Preview

Modul 7 - Gamle sæt, fysiologi > Fysiologi - GH, IGF og Thyroidea-hormonerne > Flashcards

Flashcards in Fysiologi - GH, IGF og Thyroidea-hormonerne Deck (61):
1

Opgave 2 - Gl. Thyroidea

 • Redegør kort for hvorledes gl. thyroidea hormonerne transporteres rundt i cirkulationen

 • Ca. 99,98% af T4 i blodet transporteres bundet til plasmaproteiner: Tyroxine- bindingsglobulin (TBG), transthyretin, albumin altså er kun ca. 0,02% frit.
 • Ca. 99,8% af total T3 er bundet til plasma proteiner TBG, transthyretin, albumin

2

Opgave 2 - Gl. Thyroidea

 • Redegør kort for hvorledes gl.thyroida hormonerne udøver deres biologiske effekter i målcellerne

 • Når T3 og T4 når deres målceller bliver hormonerne transporteret over plasmamembranen via en carriermedieret transport (eller ved simpel diffusion).
  • Laurits: Hvis carriermedieret ⇒ via MCT8/10 (monocarboxylattransporters)
 • I cytosolen omdannes T4 til T3 af deiodinase (5’/3’-monodeiodinase).
 • T3 binder til thyroidhormonkernereceptoren (THR) som danner heterodimer kompleks med RXR og regulerer transkriptionen af målgener.
 • F.eks. Na-K-pumpen, enzymer i elektrontransportkæden, myosin heavy chain, beta- adrenerge receptorer.

3

1. Angiv, hvorledes væksthormon og IGF1 er reguleret hos en 5-årig pige under normale fysiologiske forhold.

 • Under normal fysiologiske forhold stimuleres væksthormon af growth hormon releasing hormon (GHRH) fra hypotahalmus, som stimulerer til syntese og sekretion af væksthormon fra de somatotrofe celler i adenohypofysen.
 • Væksthormon stimulerer syntese og sekretion af IGF-1 i leveren.
 • IGF1 virker negativt feedback hæmmende på hypothalamus sekretion af GHRH og af GH fra adenohypofysen og stimulerer sekretionen af somatostatin fra hypothalamus som hæmmer GH sekretionen.
 • Væksthormon negativt feedbackhæmmer sekretionen af GHRH og stimulerer sekretionen af somatostatin fra hypothalamus.

4

2. Med udgangspunkt i casens værdier, beskriv kort hvorledes lægen kommer frem til, at pigen lider af en funktionsophævende mutation i væksthormonreceptoren.

 • En funktionshæmmende mutation i væksthormon receptoren medfører, at til trods for tilstedeværelse af væksthormon ses der ingen af væksthormons effekter grundet den nedsatte funktion af væksthormon receptoren 
 • Dvs. hæmmet længdevækst og hæmmet IGF1 syntese og sekretion fra leveren.

5

3. Redegør kort for, hvorfor det er nødvendigt at tage et gennemsnit af flere blodprøver for at bestemme væksthormonkoncentrationen i serum.

 • Væksthormonkoncentrationen varierer i løbet af døgnet og secerneres fra hypofysen pulsativt.
 • Væksthormon sekretion øges ved søvn, faste, stress, fysisk aktivitet og hypoglykæmi.
 • Væksthormon har en kort halveringstid (20 min).

6

4. Angiv, hvilke andre hormoner som bidrager til længdevæksten.

 • Thyreoida hormoner, kønshormoner (ved pubertet) stimulerer til længdevækst.
 • Cortisol virker væksthæmmende

7

Skjoldbruskkirtlen

Beskriv syntesen og sekretion af skjoldbruskkirtlens hormoner, T3 og T4.

 • Iod optages fra kosten og transportres via blodet til skjoldbruskkirtlen.
 • I skjoldbjuskkirtlens folikulæreceller optages jodid mod sin elektrokemiske gradient via Natrium-Iodid symporteren/co-transporter (NIS) (drevet af Na elektrokemiske gradient).
 • Iodid secerneres til den kolloidholdige folikel lumen via pendrin-transporter.
 • Folikelcellerne secernerer også thyroglobulin til folikel lumen ved exocytose.
 • Thyroid peroixidase (TPO) på den apikale plasmamembran oxiderer ioidid (I- til I0) som binder til specifikke tyrosin aminosyre rester på thyroglobulin og MIT og diiodotyronin residue (DIT) dannes.
 • MIT og DIT eller DIT og DIT kobles og danner henholdsvis T3 og T4 (også stimuleret af TPO).
 • Ved TSH stimulering vil folikel cellerne optage kolloidmasse indeholdende ioderet thyroglobulin fra folikel lumen ved endocytose/pinocytose.
 • De kolloidholdige vesikler vil fusionere med lysosomer hvorefter thyroglobulin bliver nedbrudt af proteaser og T3 og T4 frigives til cytosol og secerneres til cirkulationen (ca. 90 % som T4 og 10 % T3).
  • Laurits: T3 og T4 udskilles til cirkulationen via transporteren MCT8 eller MCT10

8

Skjoldbruskkirtlen

Angiv om nedenstående udsagn er sande eller falske og begrund dit svar:

 • a)  T4 udgør ca. 50 % af den cirkulerende mængde af thyroidea hormoner
 • b)  Størstedelen af T4 og T3 findes frit i cirkulationen
 • c)  Når gl. thyroidea stimuleres af TSH mindskes kolloidmassen
 • d)  T4 er et steroidhormon
 • e)  Thyroidea hormoner sænker den perifære vaskulære modstand

 • a): F, ca. 90 % består af T4
 • b): F, stort set alt T4 og T3 er bundet til plasmaproteiner (tyroxine bindingsglobulin (TBG) transthyretin og albumin
 • c): S: Når thyroideakirtlen stimuleres optages kolloidmassen ved pinocytose indeholdende ioderet tyroglobulin ("T3 og T4" - står overstreget i facit, se billede), altså mindskes kolloidmassen
 • d): F: T4 består af 2 tyrosin-aminosyrer og 4 iodmolekyler
 • e): S: Øget T3 og T4 øger varmeproduktionen pga afkobling af elektrontransportkæden i mitokondrierne. Dette fører til en øget vasodilatation af hudens arterioler og dermed et fald i den vaskulære perifære modstand

9

En 45-årig kvinde går til lægen pga. hovedpine, begyndende synsproblemer og tiltagende træthed. Hun fortæller, at hendes mand har observeret, at hendes stemme er blevet dybere. Adspurgt fortæller kvinden, at hun ikke har ændret sin diæt eller motionsvaner. Hun fortæller dog, at hun ikke længere kan passe flere af sine yndlingssko.

Lægen tager en blodprøve til bestemmelse af IGF-1 (insulin-like growth faktor 1).
IGF-1- koncentrationen i blodet bliver målt og sammenlignet med en referenceværdi (en pool blod fra patienter med fysiologisk niveau af IGF-1) ved hjælp af ELISA. Nedenstående kurve viser en standardkurve for IGF-1- koncentrationen bestemt ved ELISA. Her er absorbansen (y-aksen) bestemt for kendte koncentrationer af IGF-1 (x-aksen)
Absorbansen på referenceprøven måles til 1,5 og på kvindens prøve måles en absorbans på 2,2.

 

1. Redegør kort for, hvorfor lægen gerne vil bestemme patientens IGF1 koncentration i blodet.

Ud fra kvindens symptomer med dybere stemme(vækst af stemmelegemer), vækst af fødder, hovedpine og synsforstyrrelse leder mistanken hen mod akromegali med knoglefortykkelse og organvækst.

10

En 45-årig kvinde går til lægen pga. hovedpine, begyndende synsproblemer og tiltagende træthed. Hun fortæller, at hendes mand har observeret, at hendes stemme er blevet dybere. Adspurgt fortæller kvinden, at hun ikke har ændret sin diæt eller motionsvaner. Hun fortæller dog, at hun ikke længere kan passe flere af sine yndlingssko.

Lægen tager en blodprøve til bestemmelse af IGF-1 (insulin-like growth faktor 1).
IGF-1- koncentrationen i blodet bliver målt og sammenlignet med en referenceværdi (en pool blod fra patienter med fysiologisk niveau af IGF-1) ved hjælp af ELISA. Nedenstående kurve viser en standardkurve for IGF-1- koncentrationen bestemt ved ELISA. Her er absorbansen (y-aksen) bestemt for kendte koncentrationer af IGF-1 (x-aksen)
Absorbansen på referenceprøven måles til 1,5 og på kvindens prøve måles en absorbans på 2,2.

 

 1. Angiv den målte IGF-1 koncentration for referenceværdien og for kvindens blodprøve og redegør kort for, hvad kvinden kan lide af.
 2. Beskriv kort, hvilke andre hormoner lægen bør overveje at måle, og hvordan du forventer, at disse hormoner vil være påvirket.

 1. Referenceværdi:4000 pg/mL(normalområde: 2470-4820 pg/mL), Kvindens blodprøve bestemmes IGF-1 til ca. 5800 pg/mL – det tyder på at kvinden lider af akromegali pga. forøget IGF-1
 2. Lægen vil efterfølgende få målt GH som forventes at være forhøjet- er denne forhøjet skyldes det sandsynligt en adenom i adenohypofysen som forårsager øget GH sekretion. Andre adenohypofysehormoners sekretion bør også tjekkes (TSH, prolaktin, ACTH og LH og FSH). Kvindens symptomer tyder dog ikke på der er forstyrrelser i disse akser.

11

Redegør for, hvorfor lægen beder manden ophøre med sit lakridsindtag, og hvorledes dette kan føre til de ændrede værdier ved næste konsultation.

 • Patienten indtager store mængder lakrids (som indeholder carbenoxolone) som hæmmer enzymet 11beta-hydroxysteroiddehydrogenase2 (11betaHSD2).
 • Mineralokortikoidreceptoren (MR) har samme bindings affinitet for kortisol og aldosteron.
 • I aldosterons målvæv findes enzymet 11bHSD2 som omdanner kortisol til kortisone, der ikke binder til MR.
 • Når 11bHSD2 hæmmes bliver kortisol ikke omdannet til kortisone, dermed vil kortisol binde til MR receptoren og patienten udvikler pseudohyperaldosteronisme da kortisol findes i ca 100 gange højere koncentration end aldosteron.
 • Dette medfører øget natrium retention, hypertension og hypokalæmi.
 • Når indtagelses af lakrids ophøres vil 11bHSD2 ikke være hæmmet og vil omdanne kortisol til kortisone i aldosterons målceller derved normaliseres blodtrykket, de cirkulerende natrium - og kalium koncentrationer.

12

Væksthormon

Skitsér en kurve som viser plasma niveauet af væksthormon i løbet af 24 timer hos en ung mand og angiv 3 parametre som øger GH sekretione

Parametre som stimulerer væksthormon fra adenohypofysen:

 1. faste
 2. akut hypoglykæmi
 3. øget cirkulerende niveau af visse aminosyrer (arg og leu)
 4. emotionelt og fysisk stress.

13

Væksthormon

Redegør kort for væksthormon/IGF1s betydning for vækst under fosterudviklingen og ved puberteten

 • Under den intrauterine vækst er sekretionen af væksthormon/IGF1 lav.
 • I denne periode spiller væksthormon og IGF1 en mindre rolle, mens f.eks. IGF2 og insulin spiller en central rolle.
 • Under 2. vækstperiode (puberteten) spiller væksthormon og IGF1 en centralrolle for længdevæksten (sammen med kønshormoner og thyreoideahormonerne).

14

TSH

På en afdeling for klinisk biokemi måles følgende værdier i hælblodprøver fra 3 spædbørn, taget på 2. dagen efter fødslen:
Referenceværdien for normalt TSH niveau hos nyfødte <20 mIE/L

Redegør kort for, hvorfor det vigtigt, at TSH koncentrationen bestemmes på spædbørn og angiv, hvorfor det er vigtigt at prøven tages på 2. dagen, fremfor lige efter fødslen?

 • Det er vigtigt at undersøge alle spædbørn for risikoen kongenit hypothyreose.
 • Hvisspædbørn forbliver ubehandlet vil de blive mental retarderede.
 • Ved hypothyreose vil der være et fald i T3 og T4 syntesen og der vil derfor ses en kompensatorisk øgning i TSH produktionen.
 • Det er vigtigt at TSH koncentrationen bestemmes på 2. eller 3. dagen.
 • På dette tidspunkt er spædbarnet ikke længere påvirket af moderes thyreoidea hormonproduktion.

15

TSH

På en afdeling for klinisk biokemi måles følgende værdier i hælblodprøver fra 3 spædbørn, taget på 2. dagen efter fødslen:
Referenceværdien for normalt TSH niveau hos nyfødte <20 mIE/L

 • Angiv ud fra prøveresultaterne, om du mistænker hormonforstyrrelser i de 3 spædbørn.
 • Angiv, om du vil bestille bestemmelse af andre hormoner og begrund dit valg

 • Spædbarn 1 og 3 har normale cirkulerende niveauer af TSH, derfor er det ikke nødvendigt at foretage yderligere analyser.
 • Spædbarn 2 har forhøjet niveau af cirkulerende TSH. Der er altså mistanke om kongenit hypothyreose.
 • For at bekræfte diagnosen vil det være nødvendigt at måle er T3 og T4 i blodet.
 • Både cirkulerende niveauer af T3 og T4 forventes at være reduceret.

16

Nedenstående figur viser ændringer i totale cirkulerende niveauer af skjoldbruskkirtel-hormonerne (T3, T4 og revers-T3) hos en voksen kvinde på 25 år.

 • Angiv under hvilke betingelser du ville forvente de angivne niveauer i situation 1, 2 og 3
 • Beskriv hvorledes disse hormonniveauer for T3, T4 og RT3 fremkommer i den givne situation

Situation1:

 • Normal fysiologiske forhold. Her vil niveauet af T3 som er det biologiske aktive hormon være væsentlig lavere end niveaet af T4.
 • Da frigivelsen af T4 er ca. 10 gange højere end T3 og T4 har en længere halveringstid end T3 (6-7 dage versus 24 timer).
 • Revers-T3 er inaktiv og findes i meget lave koncentrationer.

 

Situation 2:

 • Kan tyde på at der er et nedsat behov for skjoldbruskkirtelhormoner, hvis primære funktion er at opretholde BMR.
 • Den beskrevne situation kunne f.eks. være ved faste.
 • I perifære væv f.eks nyre og lever findes deiodinaser som omdanner T4 til T3 (D1 deiodinase) og T3 til revers T3 (deiodinase 3).
 • Under faste hæmmes D1 deiodinasen mens D3 deiodinasen øges.
 • Samtidig hæmmes syntesen af skjolbruskirtelhormoner.
 • Derfor observeres et kraftigt fald i cirkulerende T3 og en stigning i RT3. T4 falder lidt, men forbliver relativt uændret pga dens lange halveringstid.
 • (ikke pensum: Hjernen modtager i fasteperioden konstante niveauer af T3 pga deiodinase 2 som findes her).

Situation 3:

 • Kvinden begynder at indtage føde igen.
 • D1 deiodinasen hæmmes ikke længere, mens D3 deiodinasen aktiviteten mindskes, derfor genoprettes niveauerne fra situation 1.

17

På nedenstående figurer er angivet den procentvise fordeling af en i.v tracer dosering af radioaktivt jod som indgives til tiden 0 og måles i de efterfølgende 24 timer i henholdvis plasma, skjoldbruskkirtel (thyreoid), og urinen.

Angiv ud fra din fysiologiske viden, hvilke målinger i situationerne nedenfor (A-C) der bedst beskriver en person med normal fungerende skjoldbruskirtel (1), en person med nedsat skjoldbruskkirtel funktion (2), og en person med en overaktiv skjoldbruskkirtel (3). Begrund dit svar. Den gule kurve er et mål for radioaktiviten i urin, den røde kurve i plasma og den grønne kurve i skjoldbruskkirtlen.

A.: Nedsat skjoldbruskkirtel funktion. Der optages stort set intet radioaktivt iod i skjoldbruskkirtlen (grøn kurve). Radioaktivt jod i plasma niveauet falder langsomt og stemmer overens med en stigende udskillelse af radioaktivt iod via urinen

B:Hyperthyreoidisme. Her falder den radioaktive koncentration af iod hurtigt i blodet og størstedelen optages i skjoldbruskkirtlen. Den lille stigning som ses i plasma efter 24 timer er syntese af T3 og T4 indeholdende radioaktivt iod.

C: Er fordelingen hos en person med normal skjoldbruskkirtel funktion (1), her falder den radioaktive iod i blodet hurtigt og viser en optagelse i skoldbruskkirtlen hvor radioaktivt iod indgår i hormonsyntesen. Det overskydende radioaktive iod udskilles via urinen.

18

Beskriv, hvorledes skjoldbruskkirtlens hormoner transporteres rundt i blodet.

 • Skjoldbruskirtlens hormoner transporteres rundt i blodet bundet til plasma proteiner
  • Thyroxine bindings globulin
  • albumin
  • transthyretin
 • I blodet er 99,98% af T4 bundet til plasma proteiner og 99,8% af T3 er bundet til plasmaproteiner.

19

Væksthormon
En studerende er cyklet ud til skovsøen og har indtaget en vaffelis med 3 store kugler og syltetøj.

1. Beskriv, hvorledes dette måltid vil påvirke secerneringen af væksthormon.

 • En stor is med syltetøj er kulhydratrigt og vil øge blodglukoseniveauet.
 • Et øget blodglukoseniveau vil virke hæmmende på væksthormonsekretionen.

20

Væksthormon
En studerende er cyklet ud til skovsøen og har indtaget en vaffelis med 3 store kugler og syltetøj.

Redegør kort for, hvorledes væksthormonsekretionen er reguleret.

 • Væksthormon dannes i de somatrotrofe celler i adenohypofysen.
 • Væksthormon syntese og secernering stimuleres af GHRH som ved binding til sin Gs koblede receptor fører til øget intracellulær cAMP og protein kinase A aktivitet, der øger syntesen af væksthormon og sekretionen af væksthormon de lagrede sekretoriske vesikler.
 • Væksthormon binder til væksthormon receptorer i leveren (og andre organer) og stimulerer til dannelsen af insulin- like growth faktor 1 (IGF-1), som udøver negativt feedback direkte på de somatotrofe celler i adenohypofysen.
 • Derudover virker IGF1 på hypothalamus, hvor GHRH secerneringen hæmmes og somatostatin (SRIF) syntese og secerneringen stimuleres.
 • Væksthormon hæmmer ligeledes GHRH sekretionen fra hypothalamus (kun i R&B og B&L), mens B&B angiver væksthormon feedbackhæmmer sin egen sekretion på adenohypofysen (fig 47-4 B&B; fig 31.11 R&B; fig 40-17 B&L).
 • Væksthormon-secerneringen er underlagt døgnvariation og er højest under den dybe søvn).
 • Yderligere kan det nævnes at GHRH øges ved sult, proteinrig kost (specielt arginin og leucin), akut markant fald i blod glukose, og ved motion.

21

Skjoldbruskkirtel 

Beskriv syntesen af skjoldbruskkirtel hormoner og angiv 3 effekter ved øget T3 niveau i blodet.

 • Iod optages fra kosten og transportres via blodet til skjoldbuskkirtlen.
 • I skoldbuskkirtlens folikulæreceller optages Iod mod sin elektrokemiske gradient via Natrium-Iod symporteren/co-transporter (NIS) (drevet af Na+ elektrokemiske gradient).
 • Iod secerneres til den kolloidholdige folikel lumen via Pendrin.
 • Folikelcellerne secernerer også thyroglobulin til folikel lumen ved exocytose.
 • Thyroid peroixidase (TPO) på den apikale plasmamembran oxiderer ioidid ( I- til I0) som binder til specifikke tyrosin residues på thyroglobulin og MIT og diiodotyronin residue (DIT) dannes.
 • MIT og DIT eller DIT og DIT kobles og danner henholdsvis T3 og T4.
 • Ved TSH stimulering vil folikel cellerne optage kolloidmasse indeholdende ioderet thyroglobulin fra folikel lumen ved endocytose/pinocytose.
 • De kolloidholdige vesikler vil fusionere med lysosomer hvorefter  thyroglobulin bliver nedbrudt af proteaser og T3 og T4 frigives til cytosollet som secerneres til cirkulationen (ca. 90% som T4 og 10% T3). 
 • Effekter
  • T3 øger stofskiftet (BMR)
  • thermogenesen
  • stimulerer længdevækst af knogler

22

Angiv, hvorledes væksthormon og IGF1 er reguleret hos en 5-årig pige under normale fysiologiske forhold. 

 

 • Under normal fysiologiske forhold stimuleres væksthormon af growth hormon releasing hormon (GHRH) fra hypotahalmus, som stimulerer til syntese og sekretion af væksthormon fra de somatotrofe celler i adenohypofysen.
 • Væksthormon stimulerer syntese og sekretion af IGF-1 i leveren.
 • IGF1 virker negativt feedback hæmmende på hypothalamus sekretion af GHRH og af GH fra adenohypofysen og stimulerer sekretionen af somatostatin fra hypothalamus som hæmmer GH sekretionen.
 • Væksthormon negativt feedbackhæmmer sekretionen af GHRH og stimulerer sekretionen af somatostatin fra hypothalamus. 

23

Med udgangspunkt i casens værdier, beskriv kort hvorledes lægen kommer frem til, at pigen lider af en funktionsophævende mutation i væksthormonreceptoren. 

 

 • En funktionshæmmende mutation i væksthormon receptoren medfører, at til trods for tilstedeværelse af væksthormon ses der ingen af væksthormons effekter grundet den nedsatte funktion af væksthormon receptoren
 • dvs. hæmmet længdevækst og hæmmet IGF1 syntese og sekretion fra leveren 

24

 

3. Redegør kort for, hvorfor det er nødvendigt at tage et gennemsnit af flere blodprøver for at bestemme væksthormonkoncentrationen i serum. 

4. Angiv, hvilke andre hormoner som bidrager til længdevæksten. 

3. Væksthormonkoncentrationen varierer i løbet af døgnet og secerneres fra hypofysen pulsativt. Væksthormon sekretion øges ved søvn, faste, stress, fysisk aktivitet og hypoglykæmi. Væksthormon har en kort halveringstid (20 min). 

4. Thyreoida hormoner, kønshormoner (ved pubertet) stimulerer til længdevækst. Cortisol virker væksthæmmende 

 

25

Skjoldbruskkirtlen

1. Beskriv syntesen og sekretion af skjoldbruskkirtlens hormoner, T3 og T4. 

 

 • Iod optages fra kosten og transportres via blodet til skjoldbruskkirtlen.
 • I skjoldbjuskkirtlens folikulæreceller optages jodid mod sin elektrokemiske gradient via Natrium-Iodid symporteren/co-transporter (NIS) (drevet af Na elektrokemiske gradient).
 • Iodid secerneres til den kolloidholdige folikel lumen via pendrin.
 • Folikelcellerne secernerer også thyroglobulin til folikel lumen ved exocytose.
 • Thyroid peroixidase (TPO) på den apikale plasmamembran oxiderer ioidid (I- til I0) som binder til specifikke tyrosin aminosyre rester på thyroglobulin og MIT og diiodotyronin residue (DIT) dannes.
 • MIT og DIT eller DIT og DIT kobles og danner henholdsvis T3 og T4.
 • Ved TSH stimulering vil folikel cellerne optage kolloidmasse indeholdende ioderet thyroglobulin fra folikel lumen ved endocytose/pinocytose.
 • De kolloidholdige vesikler vil fusionere med lysosomer hvorefter thyroglobulin bliver nedbrudt af proteaser og T3 og T4 frigives til cytosol og secerneres til cirkulationen (ca. 90 % som T4 og 10 % T3). 

26

Skjoldbruskkirtlen

2. Angiv om nedenstående udsagn er sande eller falske og begrund dit svar: 

 • a) T4 udgør ca. 50 % af den cirkulerende mængde af thyroidea hormoner 
 • b) Størstedelen af T4 og T3 findes frit i cirkulationen 
 • c) Når gl. thyroidea stimuleres af TSH mindskes kolloidmassen 
 • d) T4 er et steroidhormon 
 • e) Thyroidea hormoner sænker den perifære vaskulære modstand 

 

 • a): F, ca. 90 % består af T4 
 • b): F, stort set alt T4 og T3 er bundet til plasmaproteiner (tyroxine bindingsglobulin (TBG) transthyretin og albumin 
 • c): S: Når thyroideakirtlen stimuleres optages kolloidmassen ved pinocytose indeholdende ioderet tyroglobulin T3 og T4, altså mindskes kolloidmassen 
 • d): F: T4 består af 2 tyrosin-aminosyrer og 4 iodmolekyler 
 • e): S: Øget T3 og T4 øger varmeproduktionen pga afkobling af elektrontransportkæden i mitokondrierne. Dette fører til en øget vasodilatation af hudens arterioler og dermed et fald i den vaskulære perifære modstand

27

Redegør for hvorledes thyreoidea hormon er reguleret. 

 

 • Fra hypothalmus frigives thyrothropin releasing hormon (TRH) som via det portal kar system binder til Gq kobledes receptorer på adenohypofysens thyrotrofeceller og stimulerer til frisætning af thyreoidea stimulerende hormon (TSH) som stimulerer gl thyreoidea til syntese og secernering af thyreoidea homoner (T3 og T4).
 • Thyreoida hormonerne hæmmer via negativt feedback
  • 1) secerneringen af TSH fra adenohypofysen 
  • 2) TRH secernering fra hypothalamus.
 • Thyreoida hormonerne stimulerer også hypothalamus til secernering af somatostatin (SIRF) som hæmmer syntese og secernering af TSH fra adenohypofysen via en Gi koblet receptor. 

28

Beskriv kort hvilke symptomer der kan forklares ved thyreoideahormon ændringer. 

 

 

 • Ved øget thyreoideahormon øges basalstofskiftet (BMR), dette fører til en øget termogenese via øget aktivitet af ATP synthasen, i mitokondrierne.
 • Dette kan forklare den øgede temperatur og svedige hænder.
 • I forbindelse med øget BMR øges det generelle iltforbrug og den øgede varmeproduktion fører til en vasodilatation af blodkar i huden som medfører et fald i perifær modstand og et fald i blodtrykket efterfulgt af et kompensatorisk øget cardiac out put – som kan forklare den øgede puls (og øget kontraktilitet medieret via øget ekspression af beta-adrengerne receptorer i hjertet). 

29

En 17 årig dreng af asiatisk afstamning går til lægen med mistanke om at han lider af type 1 diabetes mellitus da han er konstant tørstig og han har også observeret, at han tisser mere end normalt. Ved udredning af hans blodanalyser, viser det sig at han lider af hyperglycæmi (plasma 4 glukose:566 mg/dl; referende <140 mg/dl), stiks for ketonstoffer i både urin og plasma er positive (1+) (reference (-)). Han bliver derfor indlagt med mistanke om type 1 diabetes. Den følgende dag bliver hans fastende plasma C-peptid koncentration bestemt (et mål for endogen insulin sekretion). Denne værdi er normal, hvilket udelukker at han lider af type 1 diabetes mellitus. Lægen bemærker at patienten er usædvanlig høj (191 cm) i forhold til sine forældre på henholdsvis 156 cm og 163 cm. Adspurgt fortæller han lægen, at han er vokset meget siden 14 års alderen og at han fortsat vokser. Lægen mistænker, at patienten kan lide af en væksthormon forstyrrelse og måler derfor hans serum insulin like growth faktor-1 (IGF-1). IGF-1 måles til 159 nM (reference værdi: <80 nM).

 

b) Redegør for hvilken sygdom lægen mistænker han sandsynligvis lider af ud fra ovenstående beskrivelse. 

 

 • Patienten lider af sandsynligvis af gigantisme, hvor et adenom i adenohypofysen overproducerer væksthormon, som fører til en øget syntese af IGF-1.
 • Væksthormons effekt er at øge blodglukose ved at hæmme glukose optagelsen i muskel og fedtvæv, ved at øge glukoneogenesen i leveren ligesom væksthormon stimulerer til øget lipolyse via aktivering af den hormon sensitive lipase i fedt væv.
 • Væskthormon har altså en diabetogen effekt. Derudover indikerer hans højde også at han kan lide af gigantisme. 

30

En 17 årig dreng af asiatisk afstamning går til lægen med mistanke om at han lider af type 1 diabetes mellitus da han er konstant tørstig og han har også observeret, at han tisser mere end normalt. Ved udredning af hans blodanalyser, viser det sig at han lider af hyperglycæmi (plasma 4 glukose:566 mg/dl; referende <140 mg/dl), stiks for ketonstoffer i både urin og plasma er positive (1+) (reference (-)). Han bliver derfor indlagt med mistanke om type 1 diabetes. Den følgende dag bliver hans fastende plasma C-peptid koncentration bestemt (et mål for endogen insulin sekretion). Denne værdi er normal, hvilket udelukker at han lider af type 1 diabetes mellitus. Lægen bemærker at patienten er usædvanlig høj (191 cm) i forhold til sine forældre på henholdsvis 156 cm og 163 cm. Adspurgt fortæller han lægen, at han er vokset meget siden 14 års alderen og at han fortsat vokser. Lægen mistænker, at patienten kan lide af en væksthormon forstyrrelse og måler derfor hans serum insulin like growth faktor-1 (IGF-1). IGF-1 måles til 159 nM (reference værdi: <80 nM).

 

a) Redegør for hvorledes væksthormon sekretionen er reguleret 

 

 • Væksthormon dannes i de somatrotrofe celler i adenohypofysen.
 • Væksthormon sesereneres til cirkulationen ved aktivering af væksthormon releasinghormon (GHRH) via en Gs koblet intracellulær signaltransduktion som fører til øget intracellulær cAMP niveau og øget protein kinase A aktivitet, der øger syntesen af væksthormon og sekretionen af væksthormon fra de lagrede sekretoriske vesikler.
 • Væksthormon stimulerer dannelsen af insulin-like growth faktor 1 (IGF-1) i leveren (og andre organer) som udøver direkte negativt feedback på de somatotrofe celler i adenohypofysen.
 • Derudover udøver IGF1 negativ feedback på hypothalamus, hvor IGF1 hæmmer sekretionen af GHRH og ved at stimulere syntese og sekretion af somatostatin (somatotrophin release-inhibiting factor eller SRIF) som via en Gq medieret receptor hæmmer sekretionen af væksthormon fra de somotofrofe celler i adenohypofysen.
  • Fra Laurits: Boron/Boulpaep skriver, at somatostatin (SS) binder til en Ga-i-koblet receptor på somatotrop celle. Den inhiberer adenylylcyklase og dermed dannelsen af cAMP. Dette fører til lavt niveau af intracellulært [Ca2+], og dermed hæmmes exocytosen af GH fra vesikler i somotatropen. Tænker derfor, at de har skrevet lidt for hurtigt ved at sige "Gq medieret receptor".
 • Væksthormon hæmmer ligeledes GHRH sekretionen fra hypothalamus (kun i R&B og B&L), mens B&B angiver væksthormon feedbackhæmmer sin egen sekretion på adenohypofysen (fig 47-4 B&B; fig 31.11 R&B; fig 40-17 B&L).
 • Alle svarmuligheder godtages. 
 • Væskthormon sekretionen er underlagt døgnvariation (højest under den dybe søvn).
 • Yderligere kan det nævnes at GHRH sekretionen påvirkes af sult/faste; proteinrig kost (specielt arginin og leucin); et akut markant fald i blod glukose og motion.

31

 

Angiv, om der er andre parametre, du vil anbefale lægen at måle, og angiv hvilken sygdom, lægen mistænker, at manden lider af – begrund dit svar. 

 

 • Lægen mistænker, at manden lider af Graves sygdom (Basedow), der kan være induceret af antistoffer, der virker aktiverende på TSH-receptoren.
 • Det vil være en god ide at måle disse antistoffer (Trab). 
 • Patienten har forhøjet T3 og T4, altså øges basic metabolic rate (BMR), som fører til en øget termogenese via øget aktivitet af protonpumpen i mitokondrierne og dermed svedige hænder.
 • I forbindelse med øget BMR øges det generelle iltforbrug, og den øgede varmeproduktion fører til en vasodilatation af blodkar i huden.
 • Vasodilationen medfører et fald i perifer modstand og et fald i BP, efterfulgt af kompensatorisk øgning i cardiac output – som kan forklare den øgede puls (og øget kontraktilitet medieret via øget ekspression af beta-adrengerne receptorer i hjertet).
 • Øget vægttab skyldes øget metabolisme:
  • i leveren: øget glykogenolyse og glukoneogenese,
  • muskelvæv: øget proteinsyntese og nedbrydning nettoeffekt øget proteolyse.
  • Fedtvæv: øget lipolyse og lipogense, netto effekt: øget lipolyse

32

 

Beskriv TSH’s effekter på follikelcellerne i gl. thyreoidea 

 

 • TSH stimulerer til øget iodoptagelse (via NIS),
 • øget syntese af thyroglobulin
 • øget TPO aktivitet (kobling af T3 og T4)
 • øget endocytose af kolloid masse indeholdende T3 og T4
 • øger blodgennemstrømningen til kirtlen
 • virker hypertrofisk på kirtlen 

33

 

Angiv 4 effekter thyreoidea-stimulerende hormon (TSH) har på thyreoidea-kirtlen. 

 

 • 1. stimulerer Na-I-symporteren (mere Iodid optages),
 • øget syntese af thyroglobulin, T3 og T4
 • øget endocytose af kolloidmasse,
 • øget blodgennemstrømning,
 • virker hypertrofisk på de follikulære celler 

34

 

Angiv 3 effekter af thyreoidea-hormonet T3 i kroppen 

 

 • Basal stofskiftet øges af T3, Der ses et øget iltforbrug i alle organer (undtagen hjerne, milt og gonaderne) bl.a. pga. øget Na-K-ATPase aktivitet.
 • Og som følge heraf en øget varmeproduktion.
 • Omsætningen af kulhydrater fremmes ved øget optagelse af glukose fra tarmen til blodet og fra blodet til celler; desuden fremmes såvel glykolyse som glukoneogenese.
 • Omsætningen af frie fedtsyrer øges og dette kan medvirke nedbrydning af fedtdepoter. 

35

Adenohypofysen

a) Benævn de hormonproducerende celletyper i adenohypofysen og angiv for hver celletype hvilke(t) hormon(er) cellerne danner 

b) 2 af adenohypofysens hormoner reguleres af 2 hypothalamus’ hormoner. Angiv hvilke? 

a)

 • Cortikotrofe celler producerer ACTH
 • Somatotrofe celler producerer væksthormon (GH)
 • Thyrotrofe celler producerer TSH
 • Gonadotrofe celler producerer FSH  og LH
 • Lactotrofe celler producerer: prolaktin 

b)

 • De thyrotrofe cellers sekretion af TSH er reguleret af TRH (fremmer) og SRIF/somatostatin(hæmmer).
 • Væksthormons sekretion er reguleret af GHRH (fremmende) og SIRF/somatostatin (hæmmende). 

 

36

 

a) Redegør kort for, hvad kvinden kan fejle 

 

 • På baggrund af hendes symptomer: palpitationer, takykardi, dårlig søvn, koncentrationsbesvær, tyder alle på et øget basal stofskifte og en øget produktion af T3 og T4.
 • Diffus struma kan skyldes forstørret skjoldbruskkirtel.
 • Ud fra disse symptomer tyder det på at kvinden lider af hyperthyreose sandsynligvis er der tale om postpartum thyreoditis 

37

 

b) Beskriv hvorledes man ved nærmere undersøgelse kan bekræfte sygdomstilstanden 

 

Bestemmelse af cirkulerende niveau af TSH (lav), T4 (høj) kan afgøre om der er tale hyperthyreose 

 

38

 

Redegør kort for princippet i, hvorledes man måleteknisk kan bestemme svaret i B 

TSH og T4 kan bestemmes ved Radioimmuno assay (figur R&B fig 30.7 og 30.8 og B&B 46-1).

 

I denne opgave ville du skulle beskrive denne metode. Øv dette i det separate flashcard-sæt om metoder.

 

39

Væksthormon 

a) Angiv 4 faktorer som fremmer væksthormon sekretionen 

 

 • Væksthormon sekretion fremmes i tilstande hvor vævene mangler let tilgængeligt substrat til deres energiomsætning.
 • Her kan nævnes:
  • hypoglykæmi
  • negativ energi balance 
  • muskelarbejde. 
 • Derudover fremmes væksthormon sekretionen efter et proteinrigt måltid (eller ved øget plasma koncentration af aminosyrerne: arginin eller leucin).
 • Ligeledes fremmes væksthormon sekretionen af både psykisk stress og fysisk stress.

40

Væksthormon 

b) Angiv væksthormons effekt på knogler, muskler og fedtvæv 

Muskel: nedsat glukose optagelse, øget aminosyre optag og øget protein syntese 

Fedtvæv: øget lipolyse, nedsat glukose optagelse 

Knogler: øget knogle længdevækst før lukning af epifysepladerne, chondrocyt differentiering, øget knoglematrix deponering og mineralisering 

Muskel fedt og lever: insulin resistens

41

En patient går til lægen og klager over, at hun på det seneste føler sig meget træt. Hun fryser ofte og har svært ved at koncentrere sig og føler sig i det hele taget uoplagt. Hun siger også, at hendes mand klager over at hun også er blevet meget glemsom. 

a) Redegør kort for hvilken sygdom, der kan være tale om. 

 • Der er højst sandsynligt tale om hypothyreoidisme som kan skyldes hasimotos thyreoiditis (eller iodmangel).
 • T3 er vigtig for opretholdelse af basal stofskiftet  og  for kognitiv tankevirksomhed.
 • Dette begrundes med at han ofte fryser, er sløv og uoplagt og glemsom.

42

En patient går til lægen og klager over, at hun på det seneste føler sig meget træt. Hun fryser ofte og har svært ved at koncentrere sig og føler sig i det hele taget uoplagt. Hun siger også, at hendes mand klager over at hun også er blevet meget glemsom. 

b) Redegør for hvilke tests lægen skal foretage for at afgøre, om han har ret i sin antagelse og hvilken behandling, han bør i gang sætte

 • Lægen vil undersøge om patienten har forstørret skjoldbruskkirtel, tage blodprøver for TSH, T3 og T4, iodkonentration.
 • Bekræftes det at diagnosen er hashimotos thyreoiditis vil lægen starte behandling med syntetisk T4 præparat Eltroxin eller Euthyrox.

43

Redegør for syntese og sekretion af skjoldbruskkirtlens (gl. thyroidea) hormoner (T3 og T4).

 • Iodid ioner optages fra kosten hvor det hurtigt absorberes i mave-tarmsystemet og transportres via blodet til skjoldbuskkirtlen.
 • I skoldbuskkirtlens folikulære celler optages jodid ioner aktivt via.
 • NaI symporteren/co-transporter (NIS) drevet af Na+elektrokemiske gradient.
 • Jodid ioner secerneres til den kolloidholdige folikel lumen via pendrin.
 • Folikel cellerne secernerer også thyroglobulin til folikel lumen ved exocytose.
 • Thyroid peroxidase (TPO) på den apikale plasmamembran oxiderer iodid ioner ( I-til I0) som binder til specifikke tyrosin residues på thyroglobulin og monoiodotyronin (MIT)  dannes.
 • Den samme proces kan ioderer endnu en tyrosin residue og danne diiodotyronin (DIT). 
 • Ved en koblingsreaktion af nærtliggende MIT og DIT dannes T3 eller koblingsreaktion af nærtliggende DIT og DIT dannes T4 bundet til thyroglobulin i kolloidmassen.  
 • Ved TSH stimulering til secernering af T3 og T4, vil folikel cellerne optage kolloidmasse indeholdende ioderet thyroglobulin fra folikel lumen ved endocytose/pinocytose.
 • De kolloidholdige vesikler vil fusionere med lysosomer hvorefter thyroglobulin bliver nedbrudt af proteaser og T3 og T4 frigives til cytosolet som secerneres til cirkulationen (ca. 90% som T4 og 10% T3). 
 • De frigivne DIT og MIT fra endolysosomerne deioderes af deiodinase (D1) og jodet genbruges

44

En kvinde, som har fået fjernet sin skjoldbruskkirtel pga kræft, indtager piller, som kun indeholder T4.

Redegør kort for, hvorfor denne behandling er effektiv, til trods for, at T4 har ca. 10 gange lavere affinitet end T3 for thyroidea hormon receptoren(TR).

 • I de perifere målvæv findes enzymet deiodinaser (D1 og D2)(5’/3’ monodeiodinase) som i cytosollet deioderer T4 til T3 som derefter binder til TR i cellekernen og aktiverer TR receptoren.
 • (D1 findes i lever, nyrer, skjoldbruskkirtel og D2 findes primært i CNS, tværstribede muskler, hypofyse, og placenta).

45

Prævalensen for nedsat skjoldbruskkirtel funktion er 1:4.000 blandt nyfødte. 

Redegør kort for, hvorfor det er vigtigt, at der straks efter fødslen (på 5. dagen) tages en blodprøve for at bestemme den nyfødtes thyroidea stimulerende hormon (TSH) niveau?

 • Skjoldbruskirtlens hormoner er essentielle for normal udvikling.
 • Jodmangel eller thyroidea hormon mangel fører til udvikling af cretinisme som er karakteriseret ved mental retardering, nedsat basalstofskifte og dværgvækst.
 • Thyroidea hormon terapi kan hvis denne påbegyndes straks efter fødsel forhindre irreversibel mental retardering

46

Gør kort rede for årsagen til Graves sygdom (Basedows sygdom).

 • Graves sygdom (Basedows sygdom) er en autoimmun sygdom.
 • Antigen-antistof-reaktionen resulterer i en aktivering af follikelcellernes adenylat cyklase.
  • Laurits: Antistoffet fra immunsystemet hedder TRab (Thyroidea-receptor-anti-body)
 • Effekterne er de samme som ved usædvanlig stor tilførsel af TSH.
 • Kirtlen er forstørret (struma) og secernerer meget store mængder af thyroideahormon. 

47

 

Gør kort rede for sekretionen af væksthormon i løbet af et døgn. 

 

Somatotroperne frigiver væksthormonet i pulser. De største toppe, forekommer under søvnen. 

 

48

Angiv mindst fire fysiologiske faktorer der fremmer væksthormonsekretion. 

 

 • Væksthormonsekretion fremmes blandt andet af hypoglykæmi, faste og muskelarbejde.
 • En fællesnævner for disse tilstande er, at vævene mangler let tilgængeligt substrat til deres energiomsætning.
 • Desuden stiger væksthormonsekretion efter indtagelsen af et proteinrigt måltid eller ved en stigning i plasmakoncentrationen af visse aminosyrer, især arginin og leucin.
 • Endelig fremmes sekretionen af væksthormon af stress, såvel fysisk som psykisk. 

49

Gør kort rede for thyroidea hormons effekter på kredsløbet

 • Når basalstofskiftet stiger, sikres temperaturreguleringen ved dilatation af hudens arterioler.
 • Herved opnås en større blodgennemstrømning og en større varmeafgivelse fra hudens overflade, der kompenserer for den forøgede varmeproduktion i vævene.
 • Alt andet lige ville dette medføre et lavere blodtryk, men faldet i den perifere modstand bliver modvirket af en refleksmæssig stigning i hjertets minutvolumen.
 • Dermed holdes blodtrykket konstant.
 • Desuden påvirkes hjertet direkte og ad flere veje. 

Til censorer: Mine notater har lagt vægt på, at thyreoideahormon fremmer ekspressionen af B-adrenerge receptorer og gør hjertet mere modtagelig for stimulering gennem det sympatiske nervesystem. Derfor kan det godt være at denne detalje dykker op i besvarelserne.

50

Gør rede for regulering af thyroideahormonsekretion.

 • Sekretion af thyreoideahormon kontrolleres af thyreoidea-stimulerende hormon (TSH) fra adenohypofysen.
 • Her indgår en negativ feedback sløjfe, idet hypofysen sanser blodets indhold af T4. TRH fra hypothalamus påvirker såvel dannelse som sekretion af TSH.
 • Hypothalamus kan også påvirke TSH-sekretion gennem sekretion af inhibiting hormones.
 • Det gælder især somatostatin (SRIF i Rhoades og Bell) men Boron og Boulpaep nævner også dopamin (prolactin inhibiting hormone).

51

Gør kort rede for en mulig årsag til og følgerne af manglende sekretion af thyroideahormoner hos en udvokset person.

 • Nedsat funktion af glandula thyreoidea hos voksne er tit forårsaget af en autoimmun sygdom, hvor der dannes antistoffer rettet mod gl. thyreoidea.
 • Ved Hashimotos sygdom er antistoffet rettet mod enzymet thyreoidea peroxidase, som katalyserer iodineringen af tyrosinresterne i thyreoglobulin.
 • Ved hypothyroidisme er basalstofskiftet nedsat, man kan dårligere end andre udstå kulde, og der er karakteristiske ændringer i stemmeleje.
 • Thyreoidea-hormon fremmer omdannelsen af b-karoten til vitamin A og af vitamin A til retinin.
 • Ved hypothyreoidisme nedsættes omsætningen af b-karoten til vitamin A, karoten ophobes i blodet og huden antager en gullig farve.
 • Der kan også forekomme myksødem, en ophobning af proteinkomplekser i huden med en deraf følgende ansamling af vand.
 • Reaktionstider er forlænget ved hypothyreoidisme

52

Hypothalamus og hypofyse 

Gør rede for samspillet mellem hypothalamus og (a) hypofysens forlap (adenohypofysen) samt (b) hypofysens baglap (neurohypofysen). 

 

 • Jeg forlanger ikke en skitse men mange vil levere en.
 • Detaljeringsgraden skal så være noget i stil med Rhoades og Bell figur 31-2.

(a):

 • Releasing hormones når adenohypofysen gennem blodkar, der danner et portåresystem.
 • Hormonerne secerneres til en primær plexus af fenestrerede kapillærer, der forsynes med blod af grene fra arteria carotis.
 • Blodet samles i de egentlige portakar, der løber i hypofysestilken til adenohypofysen, hvor de forsyner et nyt system af kapillærer.

 

(b):

 • Neurohypofysens hormoner dannes af neuroner hvis cellekerner befinder sig i hypothalamus (magnocellular neurons).
 • Hormonerne når ud til neurohypofysen via aksonal transport og frigives direkte derfra til blodet gennem en neurosekretorisk proces.

53

Gør rede for den cellulære virkningsmekanisme hvorved thyroidea releasing hormon (TRH) påvirker sekretionen af thyroidea stimulerende hormon (TSH).

 • Da hormonet binder til sin receptor aktiveres phospholipase C (PLC) gennem et G-protein.
 • Enzymet spalter membranbunden PIP2 i inositol triphosphat (IP3) og diacylglycerol (DAG).
 • IP3 frisætter så Ca2+ fra de intracellulære forråd og det er stigningen i cytoplasmas Ca2+-koncentration som fremmer sekretionen af TSH.
 • Diacylglycerol forbliver i membranen, hvor det aktiverer proteinkinase C, således at der sker phosphorylering af nogle proteiner.
 • Nogle af disse proteiner er med til at stimulere TSH sekretion.
 • Andre fremmer transskription i cellekernen af DNA og dannelse af mRNA for TSH’s a- og b-enheder. 

54

 

Gør kort rede for de perifere målcellers omsætning af thyroxin. 

Intracellulært omdannes cirka 40 % af thyroxinet til T3 og 40 % til reverse-T3 – af to forskellige enzymer – henholdsvis en aktivering og en inaktivering af hormonet

55

 

Gør rede for thyreoideahormons cellulære virkningsmekanisme. 

 • Receptorerne findes i cellekernen.
 • Resultatet af dannelsen af et hormon-receptor komplekset er transskription af en eller flere bestemte DNA-sekvenser, dannelse af messenger RNA og en øget synthese af specifikke proteiner.

56

Gør rede for transporten af thyroidea-hormoner i plasma.

 • I plasma bindes T4 og T3 til thyroxin-bindende globulin (TBG), transthyretin (thyroxin-bindende præalbumin, TEPA) og albumin.
 • En meget stor del af thyroxinet er bundet til plasmaproteiner (99, 98 %), især TBG, som er til stede i forholdsvis lav koncentration men har høj affinitet for thyroxin.
 • Størst kapacitet har albumin - i kraft af en meget høj koncentration.
 • T3 er bundet i lige høj grad til TBG og albumin.
 • En noget større fraktion af T3 er fri, cirka 0,5 %.

57

Glandula thyroidea

Beskriv en undersøgelsemetode baseret på fysiologiske principper ved mistanke om hypothyreoidisme hos nyfødte.

 • En blodprøve tages på 2-3. dagen efter fødslen og undersøges i første omgang for TSH.
 • Et forhøjet TSH-niveau kan bero på manglende feedback-regulering af adenohypofysen.

58

Gør rede for syntesen af thyroxin og trijodthyronin.

 • Syntesen finder sted i kirtlens follikler ved jodinisering af nogle af de 120 tyrosinrester i thyreoglobulinet.
 • Såvel mono- og dijodtyrosin som kondensationsprodukterne T3, T4og RT3er bundet til thyreoglobulin ved peptidbindinger.
 • Selvom syntesen finder sted ekstracellulært, er den underordnet de omgivende follikelceller, der dels danner og secernerer thyreoglobulin, dels optager jodid fra blodet og transporterer det til folliklerne.
 • Glandula thyreoidea optager I--ioner fra blodet mod en elektrisk gradient ved (sekundær) aktiv transport (iodide trapping).
 • I--ionerne diffunderer derpå videre fra cellen til folliklen.
 • Her oxideres jodid til jod af thyreoidea peroxidase og bindes til tyrosin.

59

Gør kort rede for de perifere målcellers produktion af trijodthyronin.

Intracellulært omdannes cirka 40% af thyroxinet til T3og 40% til reverse-T3– af to forskellige enzymer – henholdsvis en aktivering og en inaktivering af hormonet

60

Gør kort rede for årsagen til Graves sygdom (Basedows sygdom).

 • Graves sygdom (Basedows sygdom) er en autoimmun sygdom.
 • Antigen-antistof-reaktionen resulterer i en aktivering af follikelcellernes adenylat cyklase.
 • Effekterne er de samme som ved usædvanlig stor tilførsel af TSH.
 • Kirtlen er forstørret (struma) og secernerer meget store mængder af thyroideahormon. 

61

Cretinisme er en tilstand forårsaget af hypothyreoidisme hos børn. Tilstanden skal opdages straks efter fødsel og erstatningsterapi indledes umiddelbart.

B.Gør rede for resultatet hvis erstatningsterapiindledes (1) straks efter fødsel og (2) efter 4 ½ år.

(1) Længdevækst og mental udvikling normaliseres. 

 

(2) Effekten af hypothyreoidisme på det centrale nervesystem er irreversibel. Når behandling med thyreoideahormon først indsættes efter 4 ½ år vil længdevæksten og knoglestrukturen kunne normaliseres men barnets mentale alder vil ikke kunne påvirkes.