Gastroenterologi Flashcards Preview

Klinisk Medicin II > Gastroenterologi > Flashcards

Flashcards in Gastroenterologi Deck (31)
Loading flashcards...
1
Q

Inflammation Labprover

A
 • CRP
 • Leukocyter
 • Trombocyter
 • Kalprotektin i faeces
2
Q

Labprover Koagulation, Blodvärde

A
 • Hb
 • Hematokrit
 • INR
 • Trombocyter
 • Blödningstid
3
Q

Leverfunktion Labprover

A
 • Bilirubin
 • ALP
 • ASAT/ALAT
 • GT
 • PK
4
Q

Labprover Njurfunktion

A
 • GFR
 • Kreatinin
 • Urea
5
Q

Labprover nutrionsparametrar

A

BMI

S-albumin

6
Q

Labprover salter och mineraler

A
 • S-Na, S-K
 • U-Na
 • Vitamin B12 och D
 • Folat
 • Magnesium
7
Q

Tumörmarkörer

A
 • Carcinoembryonalt antigen S-CEA: kolon
 • S-CA 15-3: bröst
 • S-CA 19-9: pankreas, gallvägar
 • S-CA 72-4: mukinösa tumörer
 • S-CA 125: ovariecancer
8
Q

Endoskopi, syften

A
 • Se mukosan: inflammation, malignitet, ta prov (px) för PAD, terapeutiska åtgärder (dilationer mm).
9
Q

Vanligaste undersökningarna

A
 • Esophagus/ventrikel: skopi
 • Galla: ultraljud
 • Lever: CT
 • Pankreas: CT
 • Kolon: skopi/CT
10
Q

Definition av övre respektive nedre GI-blödning

A

Övre - ovan lig. Treitz

Nedre - nedom lig. Treitz

11
Q

Melena

A

Svart, koagulerat blod i avföring

12
Q

Hematemes

A

Blodiga eller kaffesupskräkningar

13
Q

Hematoschezi

A

Rött blod i avföring

14
Q

Viktigt i anamnes GI-blödning

A
 • Kända sjukdomar
 • Hematemes
 • Svart eller blodig avföring
 • Blodförtunnande läkemedel
 • NSAID
 • Rökning
 • Alkohol

Personer under 30 år har sällan blödande magsår
NSAID och kortison ger båda ulcus och gastrit
Leversjukdom och missbruk kan ge esophagusvaricier

15
Q

Olika typer av övre GI-blödningar

A
 • Ulcus duodeni/ventriculi
 • Stressulcus
 • Hemorragisk gastrit
 • Kärlmissbildning - Dieulafoys syndrom
 • Mallory-Weiss
 • Esophagusvaricier
16
Q

Olika typer av nedre GI-blödningar

A
 • Tumör
 • Colit
 • Divertikel
 • Angiodysplasi
 • Hemorrojder
 • Analfissur
17
Q

Komplikationer Ulcus

A
 • Blödning
 • Perforation
 • Stenos
18
Q

Riskfaktorer blödande ulcus

A
 • Ålder
 • H. pylori
 • Tidigare sår
 • Alkohol
 • Rökning
 • NSAID/ASA/kortison
19
Q

Behandlingsmodaliteter blödande ulcus

A
 • Medicinsk
 • Endoskopisk terapi
 • Interventionell radiologi
 • Kirurgi
20
Q

Varför gallavlastning vid stasikterus?

A
 • Obehandlad stasikterus leder till leversvikt och död
 • Om infektion uppstår i de avstängda gallvägarna (cholangit) blir förloppet snabbare med sepsis (vanligt vid sten)
 • Stasikterus orsakad av gallsten kan spontant gå i regression om stenen inte är inkilad (spontan passage eller flotterande sten)
21
Q

ERCP

A

endoskopisk retrograd cholangiopancreaticografi

22
Q

ERCP komplikationer

A
 • 8-10% komplikationer
 • 0,6 -1% mortalitet
 • Pankreatit 5%
 • Cholangit 1,5%
 • Blödning 2,8%
 • Perforation 1,3%
23
Q

PTC

A

Percutan transhepatisk cholangiografi

Man kan lägga kateter, sk pigtail vilken går in till duodenum

24
Q

Stopp i katetern (pigtail), tecken och åtgärder

A
 • Läckage
 • Febertoppar
 • Ikterus
 • Öppna katetern vid tecken på stopp
 • Spola dagligen (kan få igång funktion)
 • Byt regelbundet (4-8)
25
Q

Roux-Y hepatikojejunostomi

A

Tunntarmen klipps av vid duodenum, denna fästs längre ned på jejunum. Övre delen av jejunum får sluta blint i buken och ductus choledocus fästs på denna del.

26
Q

Gastroesofageal refluxsjukdom

Patogenes, symptom, klassifikation

A

GERD
Patogenes:
Ökad exponering av esofagus slemhinna för surt ventrikelinnehåll.

Symptom:
Ska vara över 2 dagar per vecka.
Halsbränna
Sura uppstötningar

Klassifikation:
Icke erosiv esofagit
Erosiv esofagit

27
Q

GERD - utredning och behandling

A
 • Gastroskopi (är normala i 50% av fallen trots symptom)
 • Behandling icke erosiv esofagit: PPI, H2-blockare, alginsyra vb
 • Behandling erosiv esofagit: PPI fulldos kontinuerligt 8 v därefter halverad dos.
28
Q

GERD endoskopifynd

A
 • Icke erosiv esofagit (NERD)
 • Erosiv esofagit
 • Erosiv esofagit med utvecklad striktur
29
Q

Gastrit klassifikation

A
 • Typ A gastrit: pangastrit (automimmun sjukdom 10%)
 • Typ B gastrit: antrumgastrit (kroniskt aktiv inflammation, h.pylori 90% av fallen)
 • Kronisk atrofisk gastrit: atrofisk mukosa, inflammation
30
Q

Gastrit symptom

A
 • Dyspepsi/ symptomfri
 • Anemi, B12-brist
 • Svag korrelation mellan symptom, endoskopisk och mikroskopisk bild
31
Q

NSAID-gastropati

A
 • Blockerar enzymet cyklooxygenas
 • Minskad bildning av PGE2
 • Minskad cytoprotektion
 • Syra + NSAID är ulcerogent