High frequency words Flashcards Preview

Polish > High frequency words > Flashcards

Flashcards in High frequency words Deck (100):
0

he

on

1

all

wszystko

2

almost

prawie

3

again

ponownie
znowu

5

also
too
as well

też

6

always

zawsze

7

but

ale

8

behind
after
too (much)

za

8

and

i

9

because

ponieważ
bo

11

big

duży

12

can

móc
umieć

13

do
does

robić
robi

14

either
or

albo

15

after

po

15

before

przed

16

znaleźć

find

17

first

pierwszy

18

for

dla

19

friend

przyjaciel (m)
przyjaciółka (f)

20

from
of

od

21

chodzić
iść
pójść

go

22

good

dobry

23

I

ja

24

if

jeśli

25

goodbye

do widzenia

26

szczęśliwy

happy

27

mieć

have

28

przyjść (vehicle)
przychodzic (on foot)

come

29

cześć

hello

30

tutaj

here

31

jak

how
what

32

mały
trochę

little

33

w

in

34

być

to be

35

znać (acquainted)
wiedzieć (aware)

know

36

ostanti (final)
poprzedni (previous)

last

37

lubić

like

38

miłość

love

39

mi

me

40

zrobić

make

41

więcej

more

42

większość
najwięcej

most

43

dużo
licznie
wiele

a lot
many

44

mój (m)
moja (f)

my

45

nigdy

never

46

kiedykolwiek

ever

47

nowy (m)
nowa (f)
nowe (n)

new

48

nie

no
not

49

teraz

now

50

często

often

51

na
włączyć (power)

on

52

jeden

one

53

tylko

only

54

inny

other

55

nasz

our

56

aut
na zewnątrz

out

57

skończył (finished)
zakończyć
ponad (across)
przez

over

58

ludzie

people

59

miejsce (n)
umieścić (v)

place

60

proszę

please

61

taki sam

same

62

widzieć
zobaczyć

see

63

ona

she

64

kilka

some
few

65

czasem

sometimes

66

jeszcze

still

67

taki

such

68

powiedzieć

tell

69

dziękuję

thank you

70

który

that
which

71

ich

their

72

ich
im
one
oni

them

73

wtedy

then

74

tam

there

75

oni

they

76

rzecz

thing

77

myśleć

think

78

to (n)
ta (f)
ten (m)

this

79

czas

time

80

do

to

81

pod

under

82

do góry
w górę

up

83

nas
nam
nami

us

84

używać (v)
zastosowanie

use

85

bardzo

very

86

my

we

87

co

what

88

kiedy

when

89

gdzie

where

90

kto

who

91

dlaczego

why

92

z

with

93

tak

yes

94

ty

you

95

twój
wasz
swój

your

96

dobrze

well
fine
ok

97

w dół

down

98

słuchać

listen

99

potrzeba

need