Kap. 3 Forbruksvalg Og Miljø Mine Spørsmål Og Svar Flashcards Preview

Naturfag 1HO Oda N > Kap. 3 Forbruksvalg Og Miljø Mine Spørsmål Og Svar > Flashcards

Flashcards in Kap. 3 Forbruksvalg Og Miljø Mine Spørsmål Og Svar Deck (36)
Loading flashcards...
1

Hva skjedde årene 1972 og 1983?

1972 = holdt FN en miljøvernkonferanse kaldt "En jord", der FNs miljøvernprogram ble vedtatt 🏛⚖

1983 = det var først da det skjedde noe, da ble Brundtlandkommisjonen opprettet. Det nye med denne kommisjonen var at de landene som deltok, forpliktet seg til å sette i gang konkrete miljøtiltak og fornuftig utnytting av ressursene på jorda. Det var Brundtlandkommisjonen som innførte begrepet bærekraftig utvikling 📜🌍

2

Hva går dokumentet som heter "Norges strategi for bærekraftig utvikling" ut på?

Dokumentet ble lagt frem i 2007, og gikk ut på at regjeringen i Norge ønsker å bli et foregangsland innen bærekraftig utvikling. Kommuner, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner skal oppmuntres til å arbeide fram mot dette målet 💪🏼🌲

3

Hva er fornybare ressurser?

Fornybare ressurser = er ressurser vi kan bruke om igjen. Vannet i elvene renner, vinden blåser og sola skinner - uansett hvor mye vi unyttet energien i dem går vi ikke tomme.
Veden i skogen kan vi bruke opp. Men dersom vi lar skogen vokse opp på nytt etter hogging, ser vi at også ved er en fornybar ressurs.

Eksempler er:
🌻Mat, matjord, skog (fornybare ressurser)
💧Drikkevann (fornybare ressurser)
☀️Solenergi (fornybare energikilder)
💨Vind-energi (fornybare energikilder)
💦Vann-energi (fornybare energikilder)
🌲Bio-energi (fornybare energikilder)
🌍Jordvarme (fornybare energikilder)

4

Hva er ikke- fornybare ressurser?

Ikke- fornybare ressurser = ressurser som ikke kan brukes om igjen, eller som det tar millioner av år å danne.

Eksempler er:
💀Mineraler og bergarter (ikke- fornybare ressurser)
💀Metaller: jern, aluminium (ikke- fornybare ressurser)
💀Fossile energikilder: kull, gass, olje (ikke- fornybare energikilder)
💀Atomkraft (ikke- fornybare energikilder)

5

Enkelt forklart forskjellen mellom ikke-fornybare og fornybare ressurser.

Ressurser som ikke kan brukes om igjen, eller som det kan ta millioner av år å danne, kalker vi ikke- fornybare ressurser. Fornybare ressurser kan vi bruke om igjen.

6

Hvorfor bruker vi så mye energi i de rike landene?

Det er fordi i våre morderne samfunn stiller vi store krav til hvordan vi vil ha det: komfortable boliger, rask transport, god mat, lite slit osv. Det kommer stadig nye energikrevende produkter som dekker våre ønsker og gjør livet våres lettere.

7

Hvorfor har ikke energibruken fortsatt å øke i Norge?

Selv om folketallet har økt, har vi varmere klima, høyere energipriser, mer bruk av varmepumper og bedre isolerte boliger dempet energibruken i hjemmene.

8

Hvilke energikilder bruker vi for å varme opp hus i Norge?

I de siste årene er 95-99% av elektrisiteten som er produsert i Norge produsert med vannkraft.
Så omlag 70-80% av den energien som brukes til oppvarming av boliger og til varmtvann i norske hjem, er elektrisk strøm.
I tillegg til elektrisitet fra vannkraft bruker vi i dag bl.a biomasse (7%), olje (7%) og fjernvarme (4%) til oppvarming i Norge 🔥

9

Hva er en enøk?

ENØK = ENergiØKonomisering

Det er et energisparende tiltak, og som har vært svært viktig for å redusere den totale energibruken.

Eksempler på ENØKtiltak er:
🏠Bedre isolering av hus
🔥Bruk av varmepumper
🚿Sparedusj
❄Tempraturstyring i hus gjennom døgnet
✨Bruk av energimerkede hvitevarer
💡Sparepærer

10

Hva lager vi elektrisk strøm av i Norge?

Vi lager mesteparten vannkraft 95-99%, men også av 2-4% gasskraft og 1% vindkraft

11

Hvordan kan bruk av fossile energikilder skade miljøet?

Vi bruker mye energi fra ikke- fornybare energikilder.
Det kan føre til at:
💀Lagrene av olje, gass og kull tømmes
🌫utslipp av gasser som CO2 (karbondioksid) øker drivhuseffekten, og derfor gjør at temperaturen stiger --> arter blir truet og været forandres.
🍃Skader naturen
⛈Endringer av været

12

Hva betyr det at CO2 er en drivhusgass?

CO2 er en ster drivhusgass.
Den har evnen til å slippe igjennom den energien som kommer fra sola, men likevel fangeren den opp noe av den varmen som jord stråler ut igjen. På grunn av drivhuseffekten er temperaturen på jorda +15 °C i gjennomsnitt. Uten drivhuseffekten vil gjennomsnittstemperaturen på jorda ha vært -18°C. Drivhuseffekten er altså naturlig, og vi trenger den for å kunne leve på jorda. Økte utslipp av CO2 kan forsterke drivhuseffekten, og dermed får vi enda høyere temperatur på jorda.

13

Hvor mye CO2 slippes det ut per person i Norge per år?

Det årlige utslippet av karbondioksid i Norge er stadig økende og er nå på rundt 8000 kg per innbygger per år. Biltrafikken står for rundt 1/4 av dette.

14

Hvilken energikilder er mest brukt til transport i Norge?

Det er fossile brensler i forma av olje, diesel, bensin og gass

15

Hvorfor er det mer miljøvennlig å ta toget enn å bruke fly eller bil?

Å reise med tog er noen av de mest miljøvennlige transportmåten du kan bruke, siden de fleste norske tog går på strøm.

16

Mange andre land har ikke så mye vannkraft som Norge. Hvordan produserer disse landene elektrisitet? Hva er negativt ved denne produksjonen?

De fleste andre land lager elektrisiteten sin ved hjelp av kull, gass og atomkraftverk.
Det som er negativt ved produksjonen er:
💀vi bruker opp de fossile energikilder
💀økning av utslipp av CO2 gasser
💀forurensning av naturen

17

Hvorfor bør verden satse mer på de fornybare energikildene?

Fordi etter hvert kommer vi til å måtte bruke mere av fornybare energikilder til produksjon av elektrisitet og til oppvarmingen av bygninger. Det er også mere miljøvennlig for jorden og vi passer også på bærekraftig utvikling.

18

Hva betyr Bærekraftig utvikling?

En bærekraftig utvikling betyr at vi får dekket våre behov uten at det ødelegger kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov 🌍

19

Hvilke problemer får mennesker i andre land når vi kjøper billige klær og mat?

Det fører til at de får dårlige arbeidsforhold på arbeidsplassen, og tjener dårlig bare fordi vi skal få produsert en vare billigst mulig.

20

Hvem er det som påvirker store bedrifter til å produsere på en god måte for mennesker, dyrevelferd og miljø?

Presset kommer blant annet fra menneskersrettighets- og miljøorganisasjoner og fra forbrukerne. Dette har ført til at flere store intonasjonale industriselskaper nå er blitt foregangsbedrifter i å ta etiske og miljømessige ansvar.

21

Hvordan kan vanlige mennesker være med og gjøre verden mer miljøvennlig?

Vi som forbrukere kan direkte være med på å forbedre miljøet og menneskersrettighetene gjennom å kjøpe rettferdige produserte og miljøvennlige varer. I Norge er det Fairtrade som står for omsetningen av mye av de rettferdige varene ❣
Ved også å velge varer med miljømerking, bidrar du til mer rettferdighet og bedre miljø (svanemerket)

22

Hva er Fairtrade?

Fairtrade = rettferdige varer.
Ved å velge disse varene når du handler, er du med på å sikre bønder og småindustri i fattige land en rettferdig del av det du betaler.

23

Hva vil det si i praksis at vi lever i et bruk-og-kast-samfunn?

Det vil si at vi i Norge lever i et moderne samfunn der vi produserer mye og bruker mye, og kaster mye.

24

Hva kan vanlige mennesker gjøre for å redusere avfallsmengden ?

Hva vi kan gjøre for å redusere avfallsmengden:

♻️Bruke de gjenbruksordningene som din kommune har
🗑Om skolen har dunker for forskjellige avfall, vær nøye på å bruke dem
🍾Pant flasker
🗑Kast søppel i søppeldunker
👕Vask og lever inn brukbart tøy til gjennbrkusbutikker eller innsamlingsbokser (Fretex), eller la noen arve det
📺Lever inn utstyr som du ikke har bruk for lenger, til gjennbrkusbutikker
📱Mobiler og annet elektronisk utstyr levers spesielle steder eller kan selges.

25

Hva betyr gjenvinning?

Og gjenvinne (resirkulere) vil si at vi samler inn avfallsmateriale som glass, plass, metaller og papir og lager nye produkter av dem. Det er viktig å gjenvinne avfall, for slik kan vi redusere de skadene som avfallet fører til i miljøet. Gjenvinning er viktig også fordi vi sparer ressurser når utnyttig avfall blir til nyttige råvarer.

26

Hva er deponi? Hva er negativt med at avfall havner på deponi?

Deponi = Søppelplass

Store mengder avfall havner på deponi årlig. Det vil vanligvis si at avfallet blir dekket med jord og blir liggende der, altså rotter ikke bare forurenser naturen og jorda våres.

27

Hva betyr gjenbruk?

Gjenbruk = at vi bruker eller gir bort ting vi ikke trenger å kaste.

Mange lokalsamfunn er folk flinke til å holde loppemarked og drive gjenbruksbutikker. Hver enkelt av oss kan tenke gjennom om vi kanskje kan reparere det som er gått i stykker, i stedet for å kaste det. Det som vi selv ikke syntes vi trenger lenger, kan vi gi bort eller selge.

28

Hva betyr kompostering?

Kompostering = at vi oppbevarer matavfall i kompostdunker til det blir til jord, som vi da bruker til jordbruk

29

Hva forskjellen på gjenvinning og gjenbruk?

Gjenvinning betyr at man sender noe inn til et avfall sted for at det skal bli gjort om til noe nytt. Gjenbruk betyr at man eks. arver en ting som en annen har hatt før deg.

30

Hva er fordelene med gjenvinning?

Fordelene med gjenvinning er:
• At man kan gjøre noe gammelt til noe nytt
• Da bruker vi ikke opp alle ressursene for å lage nytt når vi kan lage det samme av noe gammelt
• Passer på at de som kommer etter oss kan få de samme mulighetene som oss