Kapittel 3 Flashcards Preview

Geografi > Kapittel 3 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 3 Deck (80)
Loading flashcards...
1

Hva er mekanisk forvitring?

Når fast fjell eller stein blir brutt opp av fysiske krefter som gjør det om til mindre deler

2

Hva er betegnelsen på forvitring?

At fast fjell eller stein smuldres opp

3

Hva er frostforvitring?

At små sprekker i fjell eller stein blir fylt med piplende vann fra regn, og som fryser til når det blir under frysepunktet, og som da utvider seg med 10 % på grunn av vannet fryser. Da øker trykket og når dette skjer mange nok ganger vil steinen eller berget gi etter og det vil sprekke opp og løsne en del

4

Hva er solsprengning?

Skjer gjerne i ørkener når temperaturforskjellene er så voldsomme at om dagen når det er veldig varmt, vil mineralene utvide seg, og når det er kaldt om natten, under frysepunktet, vil de trekke seg sammen. De ytterste berglagene kan da langsomt sprenges i stykker

5

Hva er trykkavlastning?

Når en dypbergart som granitt har størknet kilometer under overflaten, og lagene over vil utgjøre et stort trykk på granitten under. Etter hvert som berglagene på overflaten forvitrer og slites bort, vil tilslutt granitten ligge åpen i dagen. Da vil det ikke være trykk på granitten lenger og derfor vil den utvide, altså avlasting av trykket, og de øverste lagene vil sprekke opp slik som lag i en løk

6

Hva er kjemisk forvitring?

Når berggrunn utsettes for vann med oppløste gasser, surt vann, da kan vannet løse opp mineralene i bergarten

7

Hva er surt vann?

Blant annet Karbondioksid som i luften er løst opp i regnvann

8

Hva skjer når kalkstein forvitrer?

Det foregår kjemisk forvitring og kalksteinen blir sakte løst opp av surt vann, eller enda mye saktere hvis det er rent vann

9

Hvordan dannes en kalksteinshule?

Ved at der det er en viss tykkelse på kalkberget, vil vannet etter hvert forsvinne fra overflaten og danne underjordiske løp, som etter lang tid videre kan danne grotter og huler

10

Hva er erosjon?

Når ytre krefter sliter i stykker fjell og berg, og transporterer partikler og avsetter de et annet sted. Både løsmasser og berggrunn kan eroderes, for eksempel i en elv

11

Hva er eroderende krefter?

Blant annet vann, vind, bølger, isbreer og tyngdekraften

12

Hva er en landform?

Et avgrenset område på jordoverflaten, med form avhengig av påvirkende krefter, materiale, og hvor lang tid prosessene har tatt

13

Hva er forskjellen på gammel og ung landform?

En gammel landform er landformer som er blitt dannet før paleogen og som har rolige og langstrakte linjer, slik som vidder. En ung landform er dannet i kvartær og neog-tiden, etter dinosaurene. De er dannet ved elve og bre-erosjon, og er alpine og har bratte fjell og dype daler, altså erodert ut fra gamle landformer

14

Når er kvartærtiden?

De siste 2 og en halv millioner år til siste istid. Relativt kort periode

15

Når er neogentiden?

Fra rundt 25 millioner år siden til 2 og en halv millioner år siden

16

Hva er gamle landformer?

En gammel landform er landformer som er blitt dannet før paleogen/tertiærtiden. De er ofte langstrakte, som vidder, og har tatt lang tid til å eroderes og forvitre. De kjennetegnes av rolige linjer og moderate høydeforskjeller

17

Hva er en vidde?

Fjellvidder og skogvidder har små høydeforskjeller og er en form for et gammelt landskap. De er ofte veldig flate og langstrakte, men kan også ha høyder

18

Hva kjennetegner fjell fra gammelt landskap?

De er ofte mykt avrundet og erodert, og glir ned i flater

19

Hva er heilandskap?

Bart fjell, små høydeforskjeller på titalls meter, bratte sider mot forsenkninger og småkupert. Agder og Rogaland

20

Hva er skjærgårdslandskap?

Kyst med småkupert landflate, der høyder blir til øyer og skjær, og forsenkninger til viker og sund. Sørlandet og Sverige

21

Hva er strandflatekyst?

Blanding av gammel og ung landform. Småkupert med høydeforskjeller på opptil 50 meter opp ned. Skarp overgang til høyere fjell inne på landet. Kan strekke seg 60 km utover, som på Helgelandskysten

22

Hva er forskjellen på elvenes erosjonsformer og avsetningsformer?

Erosjonsformer kan være slik som elvegjel eller V-daler og er der elven eroderer, mens avsetningsformer kan være deltaer eller elvevifter og er der elven avsetter løsmasser

23

Hvordan eroderer elven?

De eroderer løsmasser ved at steiner blir slått mot hverandre til mindre korn, ved at hoppende stein kan slå løs stykker i berget i elveleiet, eller ved at steiner skurer over berget og dermed lager slipeformer

24

Hva er elvens slamtransport?

Grumsete vann som er små jordpartikler, de svever øverst på strømvirvlene. Slamtransport kommer gjerne av isbreer eller leirjord, og kan sees langt utover elvens utmunning

25

Hva er elvens bunntransport?

På bunnen av elven der stein og grus ruller, glir og hopper nedover elveleiet

26

Hvordan kan elven transportere ioner?

Ved at det kan foregå kjemisk forvitring i elven som løser opp enkelte mineraler, og de vil da følge strømmen usynlig nedover

27

Hvordan blir en V-dal dannet?

Ved at elven har med høy hastighet strømmet nedover, og erodert seg nedover ved at stein og jord har rast ned i elven etter hvert som elven har blitt dypere og dypere, og elven har dratt med seg løsmaterialet. Dalen blir stadig dypere ved at elven graver seg lenger ned og sidene raser da ut i mer løsmasser. V-dalens bunn er kun like bred som elven selv

28

Hva er en Canyon eller elvegjel?

Der elven strømmer over hardt og fast berg. Det fører til at med tidens løp vil elven kun erodere seg nedover ved at steiner og grus sliper ned berget i elvebunnen. Sidene i en canyon raser ikke ned fordi de består av så hardt berg

29

Hva er en elvevifte?

En avsetningsform i en elv, gjerne der stigningen går fra bratt til slak så elven avsetter mer materiale. Den er smal øverst og bred nederst. Det blir vifteform fordi elven fører med seg avsetninger og etterhvert som løpene fylles igjen, lager elven nye løp og dermed blir det en vifteform til slutt.

30

Hva er et meanderløp?

Svingete og buktende elveløp som både eroderer og avsetter. Det lager svinger som på en slange, elven eroderer i ytterkanten der det er høyest fart, og avsetter i innersvingen der det er lavest fart. Derfor blir det fort dypere i ytterkanten.