Kapittel 4 - Vær og Klima Flashcards Preview

Geografi > Kapittel 4 - Vær og Klima > Flashcards

Flashcards in Kapittel 4 - Vær og Klima Deck (73)
Loading flashcards...
1

Hva er vær?

Det vi opplever på ett bestemt tidspunkt av vind, temperatur, lufttrykk, skydekke, nedbør og luftfuktighet.

2

Hva er klima?

Klima er gjennomsnitts-været over lang tid og sier noe om hvilke svingninger som skjer.

3

Hva er forskjellen mellom vær og klima?

Vær er ett gitt tidspunkt for det som skjer der og da, mens klima går over lang tid og viser svingninger.

4

Hva er en normal?

En 30 års periode som klimaet blir regnet ut for.

5

Hva er drivkraften bak klima og vær på jorden?

Solen er drivkraften bak værsystemene.

6

Nevn tre fordeler ved at jorden har en atmosfære.

Den transporterer varme fra underskuddområder til overskuddområder ved at luftmasser settes i bevegelse, Den kan holde drivhusgasser slik at en del av solstrålene går tilbake på jorden og får atmosfæren varmere, og den holder på gassene vi er avhengige av som O2 oksygen.

7

Hva er drivhuseffekten?

I atmosfæren tar gasser som karbondioksid, metan og vanndamp opp varmestråling på vei tilbake til verdensrommet, og sender deler av varmen tilbake til jorden.

8

Hvordan virker havet inn på klimaet?

Dekker 70 % av jordoverflaten, transporterer varme, frigjør varme, og lagrer varme.

9

Hvordan virker en varmluftsballong?

Ved å varme opp luften inni ballongen slik at luften molekylene beveger seg raskere og trenger mer plass, derfor minker tettheten og øker volumet. Det fører til at luften inni ballongen blir lettere en luften utenfor.

10

Hva er lavtrykk?

Oppvarmet luftmasse er lettere en den kalde, og stiger oppover. Området der luften stiger blir det et «underskudd» av luft, da blir det lavtrykk. Lavtrykk er altså varm luft som stiger, og underskudd av luft, noe som gir lavt trykk eller mindre trykk.

11

Hva er høytrykk?

Et område med kald luft er tyngre fordi molekylene er tettere sammen, og vil derfor synke. Da blir det et «overskudd» av luft i et høytrykk. Et høytrykk er altså kald luft som synker, og det er et høyt trykk eller mer trykk og tettere luft.

12

Hvorfor blir det lavtrykk og høytrykk?

På grunn av forskjeller i bakkens og vannets evne til å holde på varme, samt forskjeller på hvor solen varmer mest på jorden (ekvator).

13

Hva er vind?

Utligning av trykk fra høytrykk til lavtrykk. Altså det «overskuddet» i høytrykket beveges mot det «underskuddet» i lavtrykket, for å utligne forskjellene. Vind er alltid luft i bevegelse fra høytrykk til lavtrykk.

14

Hva er corioliseffekten?

Effekten av at jorden roterer, som gjør at bevegelse på et roterende legeme bøyes av til siden. Slik som at vindretningen ikke blir helt rett, men bøyes av til siden. Nord for ekvator mot høyre, sør for ekvator mot venstre.

15

Hvorfor blåser ikke vinden i rett linje fra høytrykk til lavtrykk?

Fordi corioliseffekten, altså at jorden roterer, gjør at vinden ikke blåser rett frem men bøyes av til siden.

16

Hvordan oppstår pålandsvind en varm sommerdag?

Når bakken oppvarmes av solen om dagen, blir luften over bakken også varmet opp og dermed blir den lettere og stiger til værs. Da blir det et lavtrykk langs bakken. Sjøen derimot blir ikke varmet opp like mye, og derfor synker luften ned her og det blir høytrykk i forhold til inne på land. For å utligne forskjellene beveger luften seg mot lavtrykket, og det blir da vind fra sjø mot land.

17

Hvorfor dannes regnskyer ved lavtrykk?

Fordi der det er lavtrykk vil varm luft stige, og når varm luft stiger vil det fordampe til små vanndråper som tilslutt danner regnskyer. Luft som stiger, avkjøles og gir nedbør.

18

Hvordan oppstår sommermonsunen i sørøst-Asia?

De store landmassene blir varmet opp om sommeren og det gir et stabilt lavtrykk over innlandet. Luften over Det indiske hav vil være kjøligere enn den over innlandet, noe som fører til et høyere trykk her enn på land. Derfor vil den fuktige luften fra Det indiske hav bevege seg mot lavtrykket på land for å utligne forskjellene i trykket. Det er sammenhengen mellom den fuktige luften som kommer inn, pluss lavtrykket over land, som fører til de enorme mengdene med nedbør.

19

Hvordan oppstår monsunvind?

Ved at landmassene blir avkjølt om vinteren, noe som fører til at luften blir tettere og kaldere, det blir altså høytrykk. Luften beveger seg da mot lavtrykkene, varmere luft, sør for ekvator, og det blir da vintermonsun og monsunvind. Luften er da tørr og lite fuktig.

20

Hvorfor får vi subtropiske høytrykksoner?

Det er en prosess som starter ved at den varme luften over ekvator stiger til værs, avkjøles og danner nedbør. Deretter vil den avkjølte luften blåse nord og sør til ca 30 breddegrader. Her synker luften og danner relativt stabile høytrykk med mye sol og varme.

21

Hva er passatvind, og hvorfor blåser den fra nordøst på nordlige halvkulen?

Passatvind er vinden som blåser langs land fra de subtropiske høytrykksonene til lavtrykksonene ved ekvator. Den fullfører vindsirkulasjonen som danner de subtropiske sonene. Passatvind blåser fra nordøst på den nordlige halvkule fordi corioliseffekten gjør at vinden bøyes av mot høyre nord for ekvator.

22

Hvorfor får vi vestavinder?

Luft fra de subtropiske høytrykkene strømmer også nordover, og denne vinden blir bøyd av mot øst på grunn av corioliseffekten, altså jordrotasjonen.

23

Hva er polarfronten?

Møtet mellom polare kalde vinder fra arktis og antarktis, og varm og fuktig luft fra vestavindsbeltet og subtropisk sone. Rundt 60 graders bredde.

24

Forklar hvorfor New York og Roma har så forskjellig klima, selv om de ligger på nesten samme breddegrad.

Kald polarluft kan blåse helt sør til New York fordi det er relativt flatt terreng mot nord, mens Roma ligger beskyttet bak alpene som stopper opp for polarvinder.

25

Hva er jetstrømmen?

En kraftig vestavind som bukter seg i høyden rundt jorden på våre breddegrader.

26

Hva er fordampning og kondensasjon?

I luft er det mikroskopiske små vanndråper. Kondensasjon og fordampning skjer samtidig men i ulik grad. Fordampning er når vannmolekyler går fra de ørsmå vanndråpene. Kondensasjon er når vannmolekylene setter seg på mikroskopiske vanndråper.

27

Hvordan vokser små vanndråper?

Vanndråper vokser når når de blir sendt til værs, fordi da blir de avkjølt, noe som øker kondensasjonen og minker fordampningen. Altså fler vannmolekyer fester seg sammen fordi de blir tettere under avkjøling.

28

Hva er doggpunktet?

Den høyden der kondensasjonen blir større en fordampningen. Her vokser de mikroskopiske vanndråpene veldig raskt til synlige dråper, og man kan se en flat skybunn.

29

Hvorfor blir nedbør dannet?

Fordi varm luft stiger og avkjøles.

30

Hvordan blir det haggel?

Når rester av kluper med snø og is som er dannet under sterk oppdrift, ikke rekker å smelte på veien ned. For eksempel i en kumulussky med sterke fallvinder i ytterkanten.