Komplett Psykofarmakologi (Artin's World) Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > Komplett Psykofarmakologi (Artin's World) > Flashcards

Flashcards in Komplett Psykofarmakologi (Artin's World) Deck (31)
Loading flashcards...
1

Första generationens (typiska) antipsykotika/neuroleptika:

- vad är principiella farmakodynamiken?

- vilka är de viktigaste? (fetmarkerade)

Farmakodynamik: D2 blockad i nigrstriatala banan. 

 

HÖGDOS
- Levomepromazin (Nozinan): Högdos, dvs >100mg för antipsykotisk effekt. Används främst som sömnmedel (25-50mg).


LÅGDOS
- Haloperidol (Haldol): kan ges akut im/flytande. finns im depå.
- Zuklopentixol (Cisordinol): kan ges akut im. finns im depå.
- Perfenazin (Trilafon): finns im depå.
- Flupentixol (Fluanxol): finns im depå.

2

Andra generationens (atypiska) antipsykotika/neuroleptika:

- vad är principiella farmakodynamiken?

- vilka är de viktigaste? (fetmarkerade) 5

Farmakodynamik: Svagare D2 blockad, blockerar även serotonin som minskar extrapyramidala biv (ökar dopamin i vissa delar av hjärnan). 

- Olanzapin (Zyprexa): snabb verkan. ges akut im/munsönderfallande. finns im depå.
- Risperidon (Resperdal): vid lugnare skede. im depå.
- Quetiapin (Seroquel): mer anxiolytiskt
- Aripiprazol (Abilify): ffa unga. kan ges akut im/flytande.
- Klozapin (Leponex): BÄST effekt, men risk för agranulocytos. Därför 3e-handsval.

- Paliperidon (Invega): finns im depå.
- Ziprasidon (Zeldox)
- Sertindol (Serdolect)
- Loxapine (Adasuve): ges akut som inhalation, snabb effekt, påväg in.

3

Neuroleptika får INTE ges tilsammans med...

I vilken klinisk siutation är detta viktigt?

Vad kan ges istället?

Centralstimulantia (Amfetamin och dylikt). Risk för cirkulatorisk kollaps!

Om missbrukare kommer in med drogutlöst psykos ska man inte behandla med neuroleptika!

Ge benzodiazepin istället (Oxazepam (Sobril))!

4

Biverkningar av typiska/första generationens antipsykotika/neuroleptika (4)? Hur motverkas dessa?

 Extrapyramidala symtom

1. Akatisi: innre rastlöshet/obehagskänsla. sänk dos alt benzodiazepiner. 
2. Parkinsonism: pga kolinerg överaktivitet. ge antikolinergika.
3. Akut dystoni: tonisk kramper i ÖNH. ge antikolinergika.
4. Tardiva dyskinesier: ökad muskelrörlighet. agera snabbt och sänk dos alt byt till klozapin (atypisk)

5

Biverkningar av atypiska/andra generationens antipsykotika/neuroleptika (5)?

Metabola biverkningar pga antihistaminerg/antiserotonerg effekt: viktuppgång, hyperglycemi, hyperipidemi, hormonell påverkan (skiljer sig mellan, sällan aripiprazol).

Malignt neuroleptika syndrom, livshotande men sällsynt: hypertemi, rigiditet, medvetandepåverkan, autonom instabilitet (takykardi, blodtrycksvängningar mm).

Tardiv dyskinesi

Kardiell arytmi pga påverkad QT tid

Stroke hos äldre

6

Antidepressiva/tymoleptika: SSRI

Farmakodynamik?

Viktigaste SSRI preparat? (4)

Farmakodynamik: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor

- Sertralin (Sertralin)
- Citalopram (Cipramil): Extra mkt QT påverkan.
- Fluoxetin (Fluoxetin, Prozac): Viktneutral, lång halveringstid. Bra om dålig compliance. 
- Paroxetin (Paroxetin, Seroxat): Teratogent (kardiotoxicitet)

- Escitalopram (Cipralex)
- Fluvoxamin (Fevarin)

 

7

Antidepressiva/tymoleptika: SNRI

Farmakodynamik?

Viktigaste SNRI preparatet?

Farmakodynamik: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor.

Venlafaxin (Venlafaxin, Efexor): lågdos har serotonerg effekt, >150 mg har noradrenerg effekt, högdos har dopaminerg effekt. 

Duloxetin (Cymbalta)

8

Antidepressiva/tymoleptika: Tetracykliska/NaSSA-preparat.

Farmakodynamik?

Viktigaste preparaten?

Farmakodynamik: Noradrenergt och Specifikt Serotonerg alfa-2- adrenoreceptor antagonist. Blockerar 5-HT2, 5- HT3 och alfa-2-(auto)receptor

- Mirtazapin (Remeron): mer sederande vid låg dos, antidepressiv i högre doser. ej beroendeframkallande, bra mot cannabisabstinens.

- Mianserin (Tolvon): gammal, kardiotoxisk

 

9

Tricykliska antidepressiva/tymoleptika

Farmakodynamik?

Viktigaste preparatet?

Farmakodynamik: Egentligen SNRI med olika affinitetsgrad för olika transmittorsystem, verkar ffa genom att blockera transportmekanismen tillbaka till presynapsen.

- Klomipramin (Anafranil): finns även som infusion (farmakologisk ECT)
- Amitryptilin (Saroten, Tryptizol)
- Nortryptilin (Sensaval)

10

Antidepressiva/tymoleptika: NRI?

Farmakodynamik?

Viktigaste preparatet?

Står för Norepinephrine Reuptake Inhibitors

Reboxetin (Edronax)

Atomoxetin (Strattera): för behandling av ADHD, dålig effekt.

11

Antidepressiva/tymoleptika: NDRI?

Farmakodynamik?

Viktigaste preparatet?

Farmakodynamik: Norepinephrine-Dopamine Reuptake Inhibitors

Bupropion (Voxra): ist för Venlaflaxin (SNRI) kan man lägga till Voxra till SSRI

12

Vad är agomelatin (Valdoxan)?

Viktigt att tänka på kliniskt?

Biverkningar?

M1 (melatonin) och M2 agonist och 5-HT2c antagonist. Ökar dopamin och noradrenalin.

 Leverprover före samt v 3, 6, 12, 24

Inga sexuella biv, stabiliserar sömnen

13

Vad är vortioxetin (Brintellix)?

Viktigt att tänka på kliniskt?

Biverkningar?

Mekanismen okänd, blockerar serotoninåterupptaget som SSRI men även agonistisk effekt på andra 5HT receptorer.

Biverkningsprofilen liknar SSRI

Risk för serotonergt syndrom

14

Antidepressiva/tymoleptika: MAO-hämmare

Farmakodyamik?

Viktigaste preparatet?

Farmakodyamik: blockerar nedbrytning av serotonin, adrenalin och noradrenalin. God effekt... men:

ANVÄNDS EJ LÄNGRE pga för många biverkkningar: serotonergt syndrom, hypertensiv kris jmf med andra 

Moklobemid (Aurorix) - enda som ej är licensprep.

15

Centralstimulantia (3)

Farmakodynamik?

 

- Metylfenidat (Concerta, Ritalina, Medikinet, Equasym)

- Amfetamin (Metamina) - licens

- Lisdexamfetamin (Elvanse)

16

Stämningstabiliserare

Indikation?

Förstahandsval?

Biverkningar? (3 viktiga, 6 andra)

Bipolär sjukdom med maniska eller hypomaniska episoder.

Li - (Lithionit): Doseras med ledning av dalväde av serumkoncentration (0,4-0,8 mmol/)

Biverkningar: ffa njurskada (polyuri), hypotyreos och lithiumintox
diarré, viktökning, tremor, parathyroideapåverkan (hypercalcemi), hudproblem (acne, psoriasis), trötthet

17

Stämningsstabiliserare andrahandsval? (2)

Antiepileptika

- Valproat (Ergenyl)
- Lamotrigin (Lamotrigin, Lamictal)

- Karbamazepin (Tegretol®) – används sällan

18

Stämningsstabiliserare tredjehandsval?

Antipsykotika (ffa atypiska som har indikationen)

- Quetiapin (Seroquel)
- Olanzapin (Olanzapin, Zyprexa)

- Aripiprazol (Abilify) mfl

19

Ångestdämpande/Anxiolyica grundbehandling?

SSRI, SNRI

20

Ångestdämpande/Anxiolyica tillägsbehandlingsmöjligheter? (5)

1. Buspiron (Buspar)

2. Pregabalin (Lyrica)

3. Benzodiazepiner

4. Klometiazol (Heminevrin)

5. Antihistaminer med sederande effekt: ej lika effektiva men ej beroendeframkallande

21

Ångestdämpande/Anxiolyica: Benzodiazepiner?

Farmakodynamik?

Viktigaste preparat?

Farmakodynamik: GABA-erga medel – omedelbar effekt

- Diazepam (Valium, Stesolid)
- Oxazepam (Sobril, Oxascand)
- Midazolam (Dormicum)

- lorazepam (Ativan, Temesta)
- Klonazepam (Iktorivil)
- Alprazolam (Xanor)

22

Benzo-equivalenter? (7)

Namn. Tillslagstid, Eliminationstid, Potens (jmf Diazepam)

Klonazepam (Iktorivil) 1-4t. Lång. x20

Alprozolam (Xanor) 1t. Kort. x10

Flunitrazepam (Rohypnol) 1t. Kort. x10

Lorazepam (Temesta) 1-2t. Kort. x5

Nitrazepam (apodorm, Mogadon) 1,5t. Kort. x2.

Diazepam (Stesolid) 1t. Lång. x1.

Oxazepam (Oxascand, Sobril) 2t .Kort. x0.3

23

Antihistaminer med sederande egenskaper?

Alimemazin (Theralen): både högdosneuroleptika och antihistamin

Hydroxizin (Atarax)

Prometazin (Lergigan)

24

Vad är klometiazol (Heminevrin)? Farmakodynamik?

Anxiolytika som har effekt via GABA, effekt liknar bensodiazepiner men mer svårdoserat
(hypersalivering, ger hypotoni därför försiktigt hos dementa m agitation)

25

Vad är pregabalin (Lyrica)? Farmakodynamik?

Anxiolytica med effekt via GABA.

Beroendepotential och svår att sluta med.

Kliniken får pengar om vi inte skriver ut det.

26

Vad är buspiron (Buspar)? Farmakodynamik?

Anxiolytica

Partiell agonist på pre-/postsynaptiska 5-HT1A receptorer + nedreglerar 5-HT2 receptor

Effekt efter 1-2 veckor

27

Vilka anxiolytika ska ges akut i samband med agitation (evt under LPT)?

Klonazepam (Iktorivil): im

Diazepam (Stesolid): im/iv/sup (mindre biotillgänglighet) vid abstinens och EP.

Glöm inte att altid erbjuda beh per os!

 

28

Sömnmedel/Hypnotika

5 val?

1. Benzodiazepiner

2. Z-preparat (Liknar benzo)

3. Antihistaminer

4. Högdos Neuroleptika i låg dos

5. Melatonin-agonist (Circardin) dyrt

29

Vilken benzodiazepin ska användas som hypnotika?

- Nitrazepam (Nitrazepam, Apodorm®)

- Flunitrazepam (Rohypnol®)

- Övriga bdz

30

Vilka Z-preparat används som hypnotika?

-Zopiklon (Zopiklon, Imovane)

-Zolpidem (Zolpidem, Stilnoct)

-Zaleplon (Sonata®)