Psykiatri sömnstörningar Johan Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > Psykiatri sömnstörningar Johan > Flashcards

Flashcards in Psykiatri sömnstörningar Johan Deck (43):
1

Diagnos av insomni enligt ICD 10?

 • Klagåmål på att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila
 • Sömnstörningen förekommer minst 3 ggr/vecka i minst 1 månad
 • Resulterar i tydligt personligt bekymmer eller interfererar med det personliga fungerande i det dagliga livet

2

Hur stor andel av befolkningen har bestående insomni?

5%

3

Ökar eller minskar prevalensen av kroniska sömnproblem med åldern?

Ökar

4

Vad gäller för tidsgränser vid diagnosen av insomni?

 • Förlängt insomnande (>30 min)
 • Avbruten sömn (vakenheten under natten överstigande 45 minuter eller fler än 3 uppvaknanden)
 • För tidigt uppvaknande (total sömntid < 6 timmar eller <80% av tidigare sömntid)

5

Hur lång tid tar insomnandet normalt?

10-15 minuter

6

1. Enligt befolkningsundersökningar, hur många timmar sover de allra flesta människor per natt?

2. Var ligger gränsen för antalet timmars sömn som är förknippade med sömnbesvär?

1. 6-8 timmar

2. <6 timmar är förknippat med sömnbesvär

7

Vilka är de vanliga dagtidssymtom som avspeglar sömnbrist?

-Trötthetskänsla
-Sömnighet
-Energiförlust
-Värk
-Stelhetskänsla
-Nedsatt koncentration eller minnesförmåga
-Irritabilitet och sänkt stämningsläge

8

Hur vanligt är det med psykiatrisk störning bakomliggande till insomni?

-Uppemot 50-60% av patienterna med långvarig eller kronisk insomni diagnostiseras inom gruppen av depressiva störningar (egentlig depression, melankoli och dystymi)

9

Vilka somatiska sjukdomar är vanligt relaterade till insomni?

-Smärtande sjukdomar (artros, artriter, lumbago mm)
-Angina
-Kardiell inkompensation
-Tyroideasjukdomar
-Prostatasjukdomar (nokturi)
-Restless legs

Sömnbesvären kan användas som ett mått på om dessa smärttillstånd behandlas adekvat

10

Ge exempel på läkemedel som kan orsaka sömnstörningar?

-Teofyllin
-Fenylpropanolamin
-Betastimulerare
-Betablockare
-Steroider
-L-dopa
-Bromokriptin
-SSRI

11

Ge exempel på substanser förutom läkemedel som kan ge sömnstörningar?

-Kaffe
-Alkohol (minskning av REM-sömnen med för tidigt uppvaknande)

12

Två vanliga orsaker till tillfällig och kortvarig insomni?

-Jet lag
-Skiftarbete

13

Hur ska patienter med genuina dygnsrytmstörningar behandöas?

Med ljusbehandling eller kronoterapi (systematisk framflyttning av tiden för sänggående)

Använd ej hypnotika

14

Vad innebär Primär insomni

Sömnstörningen kan ej knytas till några speciella livsomständigheter eller ohälsa. Sömnbesvären har funnits sedan barndomen och insomnin kan tänkas bero på dåligt fungerande sömnmekanismer.

15

Vilka är huvuddiagnoserna inom gruppen hypersomnier?

-Sömnapnésyndrom
-Narkolepsi

16

1. Vad är sömnapnésyndromet?

2. Vad leder det till?

3. Vilka drabbas?

4. Behandling?

1. Ett tillstånd där andningsuppehåll (apnéer) förkommer under sömnen. Den vanligaste formen är obstruktiva apnéer pga tilltäppning av de övre luftvägarna.

2. Förändringar av syremättnad och koldioxidhalt i blodet. Sömnighet under dagtid med ofrivilligt insomnande.

3. Framförallt överviktiga män

4. CPAP

17

Hur diagnostiseras sömnapnésyndromet?

-Anamnestiska uppgifter om störande snarkningar, oroloig nattsömn och dagsömnighet med ofrivilligt insomnande.
-Polygrafisk sömnregistrering kan verifiera

18

Behandling av Narkolepsi?

Amfetamin eller Modafenil

19

1. Vad är Parasomni?

2. Vilka fenomen ingår samt i vilken sömnfas uppträder de i?

1. Samlingsnamnet för sömnrelaterade fenomen. De vanligaste:

2.
-Sömngång (deltasömn)
-Enures (deltasömn)
-Nattskräck (deltasömn)
-Mardrömmar (REM-sömn)
-Sömnparalys (REM-sömn)

20

Vilka två behandlingsmodaliteter finns principiellt till handa vid behandling av sömnstörningar?

-Psykologisk
-Läkemedelsbehandling

21

Vad ingår i Psykologisk behandling vid sömnstörningar?

 • Trimma in regelbunden dygnsrytm, försöka behåll läggningstiden även vid ledighet
 • Undvik sömnstörande ämnen (nikotin, koffein, alkohol)
 • Regelbunden fysisk aktivitet, ej för sent på kvällen
 • Om patieten inte kan sova så bör man gå upp och göra något produktivt
 • Se till att sovrummet är ändamålsenligt, fritt från buller och ljus osv
 • Avslappningsmetoder
 • KBT

22

En första förskrivning av sömntabletter bör i regel räcka hur länge?

1-2 veckor

23

Vad kallas sömnmedel med annat namn?

Hypnotikum

24

Vilken gemensam verkningsmekanism har sömnmedel/hypnotika?

-Att förstärka GABA-transmittorns inhibitoriska effekt. Den sederande effekt utövas via en specifik agonistaktivitet på GABA-receptorkomplexet som påverkar öppnandet av kloridjonet, vilket leder till hyperpolarisation av nervceller (sämre excitationsförmåga)

25

Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan hypnotika och anxiolytika/sedativa?

Skillnaden är huvudsakligen hur de har profilerats i kliniska prövningar.

26

Varför kallas hypnotika också GABA-erga läkemedel?

Eftersom att tidigare hypnotika har varit Benzodiazepiner som hur på senare år ersatts av andra substanser med likartad verkningsmekanism men som kemiskt sett har en annan struktur. Benzodiazepinliknande-->GABA-erg

27

Hyposomni betyder?

Sömnbrist

28

Beskriv sömnens alla steg

Normalt insomnande efter 10-15 minuter och sedan 5 stadier:

 • REM-sömn (Rapid eye movement), karakteriseras av ett mer vakenhetsliknande EEG, ögonrörelser och urkoppling av muskeltonus. REM utgör totalt 20% av nattens sömntid. Aktiveras av kolinerga neuron i hjärnstammen när monoaminneuron minskat sitt hämmande inflytande.
  Därefter fyra steg (Icke-REM):
 1. Ytlig sömn
 2. Typiska EEG med sömnspolar och K-komplex, sömn i detta stadium dominerar kvantitativt (50%) nattsömnen
 3. Djupt stadie med deltavågor i EEG signalen, kallas deltasömn
 4. Djupt stadie med deltavågor i EEG signalen, kallas deltasömn. Stadie 3 och 4 beskrivs lika i boken.

29

Vilka två saker i insomningsprocessen är det hypnotika inom BZ-gruppen påverkar?

-Insomningstid
-Sömnlängd

30

Vad ses vid polysomnografi hos en patient som tagit ett hypnotikum inom BZ-gruppen?

-Minskning av djupsömnen (deltasömnen) och REM sömnen
-Ökning av stadium-2 sömnen (den ytliga sömnen)

Jämför detta mot de GABA-erga (Z-) som inte påverkar sömnarkitekturen alls mätt på polysomnografi

31

Ge tre exempel på Benzodiazepinliknande (GABA-erga) hypnotikum?

-Zopiklon
-Zaleplon
-Zolpidem

 

 

32

Förutom att sömnarkitekturen mätt med polysomnografi inte påverkas vid benzodiazepinliknande läkemedel, så finns det också andra fördelar, vilka?

-Mindre muskelavslappnande effekt
-Mindre anxiolytisk effekt
-Kortare omsättningstid (man behöver inte vara helt nedknarkad dagen efter som vid Nitrazepam med halveringstid på 20h tex)

33

Hur lång halveringstid har de GABA-erga hypnotikumen?

2-6 timmar

34

Vad finns det för negativa effekter vid användning av GABA-erga hypnotika?

-Anterograd amnesi (timmar efter intag, man glömmer telefonsamtalet på natten tex)
-Intoxikation med vanliga benzo eller tillsammans med alkohol
-Myasten kris vid samtidig Myasthenia gravis
-Andningssvikt vid sömnapnésyndrom

 

35

Vad menas med "rebound fenomen" vid utsättning av behandling med hypnotika?

Symtom som fanns vid behandlingens start återkommer i ökad intensitet när behandlingen avslutas

36

Vilka benzodiazepiner är relevanta vid behandling av insomni? Nämn även något om varje

-Nitrazepam: Lång halveringstid på 20h, ofta kvardröjande dåsighet dagen efter
-Flunitrazepam: Snabbt tillslag pga hög fettlöshet, klinisk effekt efter 20 min. Vanligt med missbruk. Kraftigaste medlet inom hypnotikagruppen. Halveringstid på 13-19h. Används endast undantagsvis
-Triazolam: Kort halveringstid, 2-4h. Samt en snabb insättande effekt. Tas vid sänggående.
-Oxazepam: Absorberas långsammare än de andra. Halveringstid 10 timmar. Har en enkel metabolism via glukuronidering och utsöndring. Därför används som sömnmedel för äldre.

37

Vilka är de benzodiazepinliknande preparaten? Nämn något om varje

-Zopiklon: Snabbt insättande effekt inom 30 min. Halveringstid 4-6h. Kvarstående sedering dagen efter förekommer. Vanligaste biverkningen är bitter smak. Tas omedelbart före sänggående.
-Zaleplon: Mycket kort halveringstid, ca 1 timme. Kan betecknas som ett insomningsmedel med liten risk för kvardröjande effekter.
-Zolpidem: Kort halveringstid på 1-3h samt snabb effekt. Effektduration ca 6h och dagsedering kan förekomma.

38

Ge exempel på andra sömnmedel som finns att tillgå förutom Benzo och GABA-erga hypnotika

-Antihistaminer (fentiaziner): Den stora fördelen med antihistaminer är att beroendeeffekt saknas

 • Propiomazin: Kan användas när man vill undvika BZ pga beroende av BZ eller alkohol tex. Restless legs förekommer som biverkning
 • Alimemazin: Ett fentiazin i gruppen högdosneuroleptika med sederande effekt. Används framförallt i missbruksvården. Antihistamineffekt med viss antikolinerg effekt. Ges 1-2h före säng.
 • Prometazin: Fentizin med antihistaminerga och antikolinerga effekter. Halveringstid 13 h. Dagtrötthet.

-Antidepressiva: Används då insomni finns vid diagnostiserad depression. SSRI kan i initalskedet ge ökade sömnsvårigheter.

-Melatonin: Tillförsel av melatonin till natten kan ibland normalisera såväl dygnsrytm som sömn. Kan vara bra hos blinda. Kan också användas vid jet lag.
 

39

Vilka sömnläkemedel anses säkra vid graviditet och amning?

Prometazin och Propiomazin (fentiaziner) bedöms som säkra att använda under grav.

För BZ och GABA-erga preparat är data begränsade men man kan inte utesluta fosterskadande effekter.

40

Hur ska utsättning av sömnläkemedel ske?

-Utsättning under 2-3 veckors tid med samtidig information och kunskap kring sömn och sovande. Ev också KBT som kan ge långvarig sömnförbättring. Sömndagbok.

41

Socialstyrelsen framhåller två hypnotikum som förstahandsval vid behandling av äldre, vilka?

Zopiklon och Oxazepam

42

1. Vilket är det vanligaste förskrivna hypnotikumen i Sverige
2. Det näst vanligaste?
3. Det tredje vanligaste?

1. Zopiklon (42%)
2. Zolpidem (26%)
3. Propiomazin (24%)

43