Drogsymtom och abstinenssymtom Artin Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > Drogsymtom och abstinenssymtom Artin > Flashcards

Flashcards in Drogsymtom och abstinenssymtom Artin Deck (27)
Loading flashcards...
1

Symtom Cannabisintox?

• Mild eufori
• Viss lugnande effekt.
• Perceptionsförändringar: förstärkta och förvrängda sinnesintryck - illusioner
• Påverkan på kognition, minne, precision.
• Mydriasis, rödögd.
• Ökat blodtryck och puls.
• Sötsug.
• ”Snedtändning” med panikångest

2

Symtom Cannabisabstinens?

• Irritabilitet
• Ångest
• Sömnstörning
• Huvudvärk

Relativt stillsamt abstinenssyndrom, kan dock hålla i sig flera veckor

3

Symtom centralstimulantiaintox?

• Eufori, försämrat omdöme
• Psykomotorisk aktivering
• Minskat sömnbehov
• Minskad Aptit
• Hallucinos, vanföreställningar (icke-bisarra, paranoida)
• Tachykardi, hypertoni, hypertermi
• Stora pupiller (mydriasis)
•”Punding” (stereotypt upprepande)
• Tics

• Risk för överdos!

4

Symtom centralstimulantiaabstinens?

• Dysfori, anhedoni
• Ökat sömnbehov
• Hunger

Relativt lindrig abstinens

5

Akuta faror med cannabisintag? Kan man överdosera?

Nej

Men man kan få cannabispsykos i direkt anslutning till cannabisintag:

•Hallucinationer och vanföreställningar, men INTE tankestörningar (jmfr schizofreni)
•Affektiva svängningar
(till skillnad från t.ex. akut schizofren psykos)

6

Akuta faror med intag av centralstimulantia? Kan man överdosera?

JA! Överdossymtom:
•Kraftig ångest
•Kallsvettning
•Hjärnblödning
•Hjärtinfarkt

Man kan även få en Toxisk psykos:
•Förvirring, oro, ångest, paranoia, retlighet, aggressivitet, hallucinationer, vanföreställningar

7

Skillnad mellan centralstimulantia och hallucinogener?

Hallucinogener påverkar inte hjärnans belöningssystem och är inte direkt beroendeframkallande
(LSD; meskalin, psylocibin (svamp))

Dock stimulerar centralstimulantia frisättning av dopamin,
serotonin och noradrenalin = beroendeframkallande
(amfetamin, kokain, metamfetamin, metylfenidat)

Finns mellanting som ecstasy/MDMA

8

MDMA-intox?

• Höga doser: hallucinationer
• Risk för hypertermi, serotonergt syndrom, vattenintoxikation
• Kroniska depressioner, svårbehandlade psykoser

9

Symtom opiatintox?

•Intensiv eufori
•Medvetandepåverkan, sluddrigt tal, sömnighet
•Andningsdepression
•Små pupiller (mios)
•Bradykardi
•Analgesi

10

Kan man överdosera på opiater

Ja! Stor risk! Överdos enskilt vanligaste dödsorsak vid heroinberoende!

Medvetslöshet
Andningsförlamning
Hjärtstillestånd

Direkt livshotande!

11

Symtom opiatabstinens?

•Rinnande näsa och ögon
•Gäspningar, ”lufthunger”
•Gåshud, frossa
•Stora pupiller (mydriasis)
•Muskelvärk
•Diarré, kräkningar, buksmärta, illamående

Svår abstinens:
Behandling med Metadon eller Buprenorfin
+ symtomatisk beh.

12

Behandling vid opioidöverdos?

- Säkra luftvägar!
- Naloxon (opiatantagonist) iv/im

- Vid blandintox: även Flumazenil

- Bedöm suicidrisken
- Överväg LVM-anmälan

13

Hur behandlar man centralstimulantiaöverdos?

Bensodiazepiner: vid agitation/psykos/kraftigt sympatikuspådrag

Försiktighet med neuroleptika vid amfetaminpåverkan – risk blodtrycksfall.

Akuta psykotiska symptom förbättras oftast av SÖMN

14

HUr behandlas opioidabstinens? Är det farligt?

Nej inte farligt, baar obehagligt för pat.

Behandlas normalt sett inte akut utan avgiftning ska ske planerat för att minska överdosrisk. (LARO)

I akuta fall (t ex LVM-beslut) inneliggande avgiftning på 5-10 dagar med buprenorfin eller metadon.

15

Inklusionskriterier LARO?

Inklusionskriterier Sverige
•20 år (undantag 18 år)
•Ett års dokumenterat opiatberoende
•Ej sidomissbruk som innebär medicinsk risk
•Behandlingsplan i samverkan med socialtjänst
•Ej spärrtid senaste tre månaderna

16

Metadon vs Buprenorfin?

Metadon - oralt, i allmänhet vätska
•Full opiatagonist, ev mer potent än buprenorfin

Buprenorfin (Subutex®, Suboxone®) - sublingualt
•Partiell opiatagonist men högre receptoraffinitet än metadon
•Suboxone = Buprenorfin + naloxon . Minskar risk för iv-missbruk, förstahandsval enligt läkemedelsverkets rekommendationer

17

Vem är huvudansvarig för an addict?

Socialtjänsten

18

Vilka substanser ska man ffa ha i åtanke vid överdos?

ffa:
- OPIATER fr.a. heroin!
- Centralstimulantia

även:
- GHB (date rape drug)
- Tramadol
- Bensodiazepiner

19

Misstänkt överdos med andningsdepression, medvetandesänkning, bradykardi? Sannolik orsak och behandling?

OPIATER: Naloxon
(effekt på 1-2 min, varar 45-90 min) iv/im.

Ev flumazenil om blandintox.

20

Misstänkt överdos med sympatikusökning - hypertoni, takykardi, stroke, ev psykos? Sannolik orsak och behandling?

Centralstimulantia → Bensodiazepiner
(undvik neuroleptika - blodtrycksfall)

21

Vad mer ska övervägas efter farmakologisk behandling av överdos?

1. Inläggning för suicidprevention?
2. LVM anmälan?
3. Barn i fara anmälan?

22

Vilka droger ger abstinens?

-OPIATER
-Alkohol
-Cannabis
-Centralstimulantia
-(Även partydroger kan ge biverkningar efter användning men inte regelrätt abstinens)

23

Gäspningar, mydriasis, värk, diarré, rinnande näsa…(7-10 dagar). Vilken abstinens?

Opioid

24

Huvudvärk, irritabilitet, sömnstörning i FLERA VECKOR. Vilken abstinens?

Cannabis

25

Vilka abstinener är farliga?

bara alkohol egentligen, opiater behandlas då det är obehagligt

26

Valka lkm är kontraindicerade för LARO-patienter?

Man ska inte ordinera långtidsbehandling med opioider, bensodiazepiner eller z-preparat – rådgör med pat’s LARO-läkare!

Ok i AKUT skede: kräver mer opioider som smärtlindring isf

27

Vilka droger kan ge psykos? Beh?

-Centralstimulantia (toxisk psykos)
-Cannabis
-Ökad risk med partydroger (t ex LSD, Ecstasy)

-Centralstimulantia → Bensodiazepiner (försiktigt med neuroleptika pga risk för blodtrycksfall). Sömn viktigt.

-Cannabis → Ev bensodiazepiner eller Zyprexa (antipsykotiskt). Sömn viktigt.