Konverzační kurs Flashcards Preview

Němčina > Konverzační kurs > Flashcards

Flashcards in Konverzační kurs Deck (121):
1

der Fasching, -s
der Faschingsumzug,-ü-e

masopust
masopustní průvod

2

das Einweihungsfest,-e

oslava - při nástupu do práce např.

3

das Dienstjubiläum ,- jubiläen

jubileum při dovršení x let ve firmě

4

die Konfirmation,-en

biřmování

5

die Feier, -n
die Weihnachtsfeier

oslava
oslava Vánoc

6

die Verkleidung, en

převlečení
obložení

7

die Rede

řeč, proslov

8

die Liste

seznam

9

das Familienmitglied,-er

člen rodiny

10

die Soße,-n
die Salami,-

omáčka
salám

11

das Ding,-e

předmět, věc

12

die Spezialität,-en

specialita

13

das Missverständnis,se

nedorozumění

14

der Zweifel -

pochybnost

15

die Brust, ü-e
die Knie,-
der Zahn

hruď
koleno
zub

16

die Zahnschmerzen
der Bluthochdruck
die Depresion,-en
die Verletzungen,-en
der/das Virus, Viren
die Allergie,-n
die Wehen
die Geburt,-en

bolesti zubů
vysoký tlak
deprese
zranění
virus, viren
alergie
porodní bolesti
narození

17

der Notdienst
die Notdienstpraxis, praxen
die Ambulanz,-en
der Krankenwagen,-
das Vitamin,-e
die Creme,-s

pohotovost
pohotovostní praxe
ambulance
sanitka
vitamín
krém

18

der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin,-nen
der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin

zaměstnanec
zaměstnavatel

19

die/der Vorgesetzte,-n

nadřízený

20

die Arbeitzeit,en
Teilzeit

pracovní doba
částečný pracovní úvazek

21

die Elternzeit
der Mutterschutz

rodičovství
ochrana matek

22

die Dauer

doba, trvání

23

die Aufteilung,-en
aufteilen

dělení, rozdělení
rozdělit

24

der Anspruch,ü-e
haben auf

nárok, právo

25

die Kündigung

výpověď

26

die Bedingung

podmínka

27

der Nachteil

nevýhoda

28

das Elterngeld

rodičovský příspěvěk

29

das Einkommen,-

důchod, příjmy

30

planen

plánovat

31

besorgen

obstarat

32

schmücken

zdobit

33

sich verkleiden

obléci se

34

mitbringen

vzít sebou

35

abstellen

zastavit, odstavit

36

schlecht werden
schlecht geworden

mir ist schlecht geworden
Udělalo se mi zle

37

sich ausruhen

odpočinout si

38

sich kümmern um

postarat se o

39

rufen

volat, zvolat

40

festlegen

určit, stanovit

41

beziehen

potáhnout, potahovat

42

nicken

kývnout

43

kuscheln

skrčit se

44

peinlich
schlimm
blass
sauer

trapný
zlý, špatný
bledý
kyselý, obtížný, těžký, krušný, mrzutý

45

schwanger
berufstätig
geduldig

těhotná
zaměstnaný
trpělivý

46

auf jeden Fall

v každém případě

47

Wie heiß das gleich?

Jak se to přesně jmenuje?

48

Verzeihung!

Promiňte! Omluvte mě!

49

Mir war nicht klar,...
Es tut mir leid, aber...
Das macht nichts.
Das ist nicht schlimm.

Nebylo mi jasné...
Je mi líto, ale...
To nevadí.
To není zlé.

50

der/das/die Dings(bums)

neznámá věc

51

vermutlich

pravděpodobně, pravděpodobný

52

wahrscheinlich
samozřejmě

bestimmt
jistě

53

dauernd

neustálý

54

rechtzeitig

včasný

55

mindestens

aspoň, alespoň, nejméně, minimálně

56

Trauschein
Trauzeuge
Braut, Bräute
Bräutigam

oddací list
svatební svědek
nevěsta
ženich, snoubenec57

e Blase

bublina

58

nebenraum

vedlejší místnost

59

Herzliches Beileid!

Upřímnou soustrast!

60

r Bescheid
bescheid geben

Informace
dát vědět

61

die Kerze,-n

svíčka

62

ein Schild

značka

63

e Datei
die Dateien

soubor dat
soubory

64

Ich kündige.
Dávám výpověď.

Mir wird gekündigt.
Dostat výpověď.

65

s Nettoeinkommen

čistý příjem

66

e Betreuung

péče, ošetřování, zaopatření, sociální péče

67

r Dübel

hmoždinka, kolík, kolíček

68

sinnvoll
smysluplný

sinnlos
nesmyslný

69

r Glückwunsch

blahopřání

70

e Ente
s Huhn
s Hünchen
s Geflügel
e Gans
e Henne
r Hahn

kachna
kur
kuře
drůbež
husa
slepice
kohout


71

s Volkfest (-e)

lidová slavnost

72

e Tracht
r Trachter
e Lederhose
s Dirndl
e Schürze

kroj
kožené kalhoty
lidový kroj, děvče
zástěra


73

füttern

krmit

74

r Krapfen
r Mohnkuchen

kobliha
makový koláč

75

r Blätterteig
r Hefeteig

listové těsto
kynuté těsto (z droždí)

76

e Anzeige

udání, ohlášení
oznámení, inzerát

77

nachmachen

napodobit, imitovat

78

e Begabung

nadání, talent

79

das Internet
das Web
das Netz,-e

internet
web
síť

80

e Seite, -n
r Download,-s
s Forum, Foren

stránka
download
forum

81

die Webcam, -s
das Foto,-s
das Video,-s

webová kamera
fotka
video

82

das Netzwerk,-e
das Mitglied, er
der Typ,-en

síť(ový systém)
člen
typ, model, vzor, druh

83

das Festnetz
das Mobiltelefon,-e
der Empfang

pevná síť
mobilní telefon
příjem

84

r Telefonanbieter
r Tarif,-e
e Flatrate,-s
r Vertrag, ä-e

poskytovatel
tarif
?
smlouva

85

e Laufzeit,-en
e Hotline,-s
r Service

doba platnosti
hotline
servis

86

e Reklamation, -en
s Gerät,-e
r Schaden, Schäden
r Kaufbeleg

reklamace
přístroj
škoda
platební doklad

87

e Personalabteilung, -en
s Betriebsklima
s Verbot,-e

osobní oddělení
atmosféra v podniku
zákaz

88

e Motivation,-en
r Zweck,-e
e Kontrolle, n
r Konflikt,-e

motivace
účel
kontrola
konflikt

89

e Strafe,-n
e Regelung, en
e Erlaubnis, se
e Ausnahme
e Einwilligung, en

pokuta
regulace
povolení
vyjímka
svolení, souhlas90

übermitteln

předat, zprostředkovat

91

mitteilen

informovat

92

surfen
chatten
skypen

surfovat

93

sich verabreden

smluvit, domluvit

94

sich austauschen über

směnit, vyměnit

95

kommunizieren

komunikovat

96

besprechen

pohovořit, promluvit

97

erstellen

stanovit, určit

98

knüpfen

navázat

99

verwenden

použít, vynaložit

100

herunterladen

stahovat

101

umtauschen

měnit, vyměnit

102

sich entschuldigen bei + dativ
sich entschuldigen für 4p

omluvit se komu za co
omluvit koho

103

sich bedanken bei 3p
sich bedanken für 4p

poděkovat komu
poděkovat zač

104

zusammenfassen

shrnout, rekapitulovat

105

kündigen

vypovědět

106

hinweisen auf 4p

poukázat, upozornit

107

zulassen

připustit

108

sich halten an 4p

trvat, držet se, nabádat

109

sachlich
unsachlich

věcný, nestranný

110

jeweils

vždy, pokaždé

111

Das geht doch nicht.
Haben Sie das etwa nicht gewusst?
Wo liegt das Problem?
Ich bin dafür/dagegen
Das kommt nicht wieder vor.

To přeci nejde.
To si nevěděl?
V čem je problém?
Jsem za, Jsem proti

112

pflegen

1. j-n pečovat o koho
2. etw. pěstovat co, věnovat se
3. wie man zu sagen pflegt - mít ve zvyku

113

r Hahn (e)s, ä-e

1. kohout
2. kohout(ek) vodovodní

114

Tanne e (~, ~n)
Fichte e (~, ~n)

jedle
smrk

115

Adventskranz r (~es, -ä-e)

adventní věnec

116

Krippe e (~, ~n)
Weihnachtskrippe e (~, ~n)

koryto, žlab
betlém, jesličky

117

Zweig r (~(e)s, ~e)

1. větev
2. odvětví, obor

118

Bescherung e (~, ~en)
bescheren Vb

1. nadílka (vánoční)
2. (hovor.) nadělení (nepříjemná událost)
j-m etw. Akk, j-n mit etw. nadělit, darovat komu co (k Vánocům ap.)

119

Heilige r/e (~n, ~n)

(náb.) svatý/svatá, světec/světice

120

dürr Adj
dörren Vb


1. suchý, uschlý
2. vyzáblý, vychrtlý
(u)sušit, vysušit

121

besoffen
betrunken

opilý