Němčina - Motorsport Flashcards Preview

Němčina > Němčina - Motorsport > Flashcards

Flashcards in Němčina - Motorsport Deck (39):
0

r, Verlauf,(e)s, ä-e

průběh, vývoj

1

verlieren

ztratit, prohrát

2

überzeugen

přesvědčit se, ubezpečit se

3

e, Herausforderung, -,en

výzva

4

darstellen

představovat, znázorňovat

5

gelingen zwei Siege

dosáhnout dvou vítězství

6

reif
reifen

zralý, dospělý, vyzrálý
zrát, dozrávaty, dospívat

7

r, Abstand(e)s, ä-e

odstup, vzdálenost

8

e, Übersicht

přehled, rozhled

9

r, Unterschied, (e)s, e

rozdíl

10

vermeiden* Vb (ie, ie)

etw. Akk vyhnout se čemu, vyvarovat se čeho

11

Ersatz r (~es)

1. náhrada (zastoupení)
2. náhrada, odškodnění

12

verschlechtern Vb

1. zhoršit, pokazit
2. sich verschlechtern zhoršit se, pokazit se

13

e, Gefahr

nebezpečí

14

gesamt

veškerý, celý, všechen

15

annehmen

1. přijmout (směnku, dárek ap.)
2. schválit (žádost, návrh zákona ap.)
3. (hovor.) osvojit si, adoptovat
4. předpokládat

16

Äußerung

vyjádření

17

bislang

doposud

18

einsetzen Vb

1. vsadit (okno ap.) , zasadit (rostliny ap.) , nasadit (ryby ap.)
2. nasadit (stroje, odborníky ap.)
3. vsadit (život ap.) , riskovat (čest ap.)

19

Bewusstsein s (~s, ~e)

vědomí
das Bewusstsein verlieren ztratit vědomí

20

atmen Vb

dýchat

21

Lage e (~, ~n)

1. poloha
2. situace, stav

22

berühren Vb

j-n/etw. dotknout se koho/čeho, sáhnout na koho/co
Bitte nicht berühren! Prosím nedotýkat se!

23

bangen Vb (kniž.)
um j-n/etw

um j-n/etw. bát se, strachovat se o koho/co, strachovat se o koho/co

24

zufolge Präp; mit Dat nachgestellt

podle koho/čeho, s odvoláním na koho/co
seiner Aussage zufolge podle jeho výpovědi

25

Verbrauch r (~(e)s)
verbrauchen Vb

spotřeba, spotřebovávání
spotřebovat, vyčerpat

26

hassen Vb

nenávidět

27

Raub r (~(e)s, ~e)
rauben Vb

1. loupež, krádež
2. únos

uloupit, ukrást, unést


28

schlagen* Vb (schlägt, u, h./i. a)

1. bít, tlouci
2. sich schlagen bít se, rvát se
3. bouchnout, udeřit
gegen die Tür schlagen bouchat na dveře
4. zatlouci, zabít (hřebík do zdi ap.)
5. (vy)šlehat, ušlehat
6. bouchnout se, uhodit se
7. odbíjet, tlouci (o hodinách)
8. porazit (soupeře ap.)

29

Knochen r (~s, ~)

kost
phr
(hovor.)
bis auf die Knochen nass sein být promoklý až na kost

30

verraten* Vb (verrät, ie, a)

zradit, zaprodat

31

Erfinder r (~s, ~)

vynálezce

31

Schlacht e (~, ~en)

bitva

32

zuversichtlich Adj

plný naděje, optimistický

34

zusätzlich Adj

dodatečný, doplňkový

35

verwenden* Vb (verwendete/verwandte, h. verwendet/verwandt)

1. použít, upotřebit
2. vynaložit, vydat

36

entsprechen* Vb (entspricht, a, o)

1. etw. Dat odpovídat čemu (výsledky očekávání ap.)
2. etw. Dat vyhovět čemu (prosbě ap.)

37

ehrgeizig Adj

ctižádostivý, ambiciózní

38

locker Adj

1. volný, uvolněný
2. kyprý, nakypřený