Lähtökohtia sopimusoikeuden tarkasteluun Flashcards Preview

Velvoiteoikeuden perusteet > Lähtökohtia sopimusoikeuden tarkasteluun > Flashcards

Flashcards in Lähtökohtia sopimusoikeuden tarkasteluun Deck (14):
1

Sopimusperusteisista velvoitteista on kysymys silloin, kun

osapuoli on nimenomaisesti sitoutunut johonkin suoritustoimeen tai negatiiviseen velvoitteeseen (kuten salassapitoon tai kilpailusta pidättäytymiseen)

2

vahingonkorvausvastuu syntyy (2)

kun osapuolten välillä ei ole sopimusta, mutta osapuoli on aiheuttanut toiselle vahinkoa tuottamuksellisella teolla tai ankaran vastuun alaan kuuluvalla toiminnalla.

3

velvoiteoikeuden yleisen osan osia:

Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt rahasuoritusta koskevat kysymykset, kuten suorituksen tekemisajankohta ja maksutapa, koronmaksuvelvollisuus tai ulkomaan rahan määräisen velvoitteen arviointi. Samoin koronmaksuvelvollisuuden sääntely voidaan lukea velvoiteoikeuden yleiseen osaan.

Edelleen aihepiiriin kuuluvat esimerkiksi saamisoikeuksien siirtäminen ja velvoitteiden lakkaaminen. Tässä teoksessa velvoiteoikeuden yleisestä osasta otetaan tarkasteltavaksi vain velvoitteen lakkaamisperusteet

4

Yleismaailmallisista sopimusnormistoista merkittävimpänä voidaan pitää

yleissopimusta kansainvälisistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG)

5

Kokonaiskuvan luomisessa apua saa kauppalain 3 :n säännöksestä, jonka mukaan kauppalakia ei sovelleta,

"mikäli sopimuksesta, sopijapuolten omaksumasta käytännöstä taikka kauppatavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä osapuolia sitovana, johtuu muuta.

6

oikeustoimilaki kertoo sopimuksen....

synnystä ja pätemättömyydestä

7

sopimusoikeudellisia periaatteita (4)

1) sopimusvapaus
2) sopimuksen sitovuus
3) Kohtuusperiaate
4) Lojaliteettiperiaate

8

Mitä kuluttajaluotoissa pitää kertoa? (5)

1) luotonantaja;
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja luoton takaisinmaksu;
3) luototettava hyödyke;
4) sopimusrikkomuksen seuraamukset; ja
5) kuluttajalle lain nojalla kuuluvat oikeudet.

9

sopimuksen epäselviä kohtia koskevissa tulkintakysymyksissä (engalnnin kielinen sana tälle)

ns. battle of the forms -ongelman ratkaisussa saatetaan painoarvoa antaa esimerkiksi sille, kumpi olisi voinut paremmin välttää epäselvyyden.

10

mitä vakuutussopimuksen soveltamisessa otetaan huomioon? (3)

otetaan huomioon toisaalta sopimustyyppiin liittyvä vakuutuksenottajan suojafunktio ja toisaalta ne vakuutusmatemaattiset perusteet ja muut vakuutustekniset tarkoitukset, joita vakuutuksenantajat liittävät vastaaviin sopimuksiin.

11

Pienyrittäjän suojan ilmauksia ovat (2)

laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä, jonka nojalla markkinaoikeus voi kieltää kohtuuttoman ehdon käytön myöhemmissä sopimuksissa, ja vakuutussopimuslaki, joka on pakottava laissa määriteltyjen pienyrittäjien eduksi.

12

miten vastataan siihen minkä maan lakia noudatetaan?

Tähän vastataan soveltamalla kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia Rooma I -asetuksen sisältämiä lainvalintasääntöjä, joiden avulla määrätään, minkä valtion laki sopimukseen soveltuu.

13

kansainvälisen sopimusoikeuden tapanormistolla (nimi tälle)

lex mercatoria

14

sopimusoikeiden perusjaottelut (4)

1) kuluttajasopimusten ja liikesopimusten
2) yksilöllisiin sopimuksiin ja vakiosopimuksiin
3) kerta- ja kestosopimukset.
4) kansallisten ja kansainvälisten sopimusten