Velvoitteiden lakkaaminen Flashcards Preview

Velvoiteoikeuden perusteet > Velvoitteiden lakkaaminen > Flashcards

Flashcards in Velvoitteiden lakkaaminen Deck (24):
1

velvoitteiden lakkaamista koskevat säännöt. Niiden merkitys liittyy velvoitteen täytäntöönpantavuuteen eli

siihen, voiko velvoitetta vastaavan oikeuden haltija saada velvoitetta koskevan suoritustuomion hyväkseen tai muuten pyrkiä realisoimaan oikeutensa (esimerkiksi käyttämällä hallussaan olevaa panttia suorituksen saamiseen)

2

päävelallisen velkajärjestelyyn liittyvä velkavastuun alentaminen ei koidu

ei koidu takaajan hyväksi, vaan takaaja vastaa takausvelastaan täysimääräisesti

3

Velvoitteden lakkaamistavat

Suorituksen tekeminen
maksutalletus
sijaissuoritus
kuittaus
Vanhentuminen
Prekluusio
Velkajärjestely ja yrityssaneeraus
Yhtymys (konfuusio)
Uudistaminen (novaatio)

4

Velallinen voi kuitenkin eräissä tapauksissa saada maksusuojaa, joka tarkoittaa sitä, että hänen tekemänsä suoritus katsotaan päteväksi myös siirronsaajaa kohtaan, vaikka suoritus onkin tapahtunut väärälle velkojalle.

Jos kysymyksessä on tavalliseen velkakirjaan perustuva velka tai siihen rinnastuva saatava, velallinen saa velkakirjalain mukaan maksusuojaa maksaessaan velan alkuperäiselle velkojalle, ellei hän ole tiennyt eikä hänen ole pitänytkään tietää, että tämä velkakirjan luovuttaja ei ole enää ollut oikeutettu saamaan maksua.

+ perintätoimisto

5

Maksupalvelulain mukaan tilisiirtomaksun katsotaan tapahtuneen silloin, kun

maksun saajan pankki on saanut tarvittavat tiedot varojen maksamiseksi saajan tilille ja varat on maksettu tämän pankin tilille. Suoritus voi kirjautua maksun saajan omalle tilille vasta jonkin verran myöhemmin.

6

maksutalletus tulee kysymykseen, kun

velkoja kieltäytyy vastaanottamasta maksua, velkojaa ei onnistuta tavoittamaan tai oikean velkojan henkilöstä on epäselvyyttä.

7

Maksutalletus tehdään (millä tavalla ja kenelle)

aluehallintovirastolle ilmoittamalla syy, johon talletuksen tekeminen perustuu, ja seikat, joiden tunteminen on tarpeen, jotta varat voidaan luovuttaa niihin oikeutetulle.

8

epätavallisin maksuvälinein tehdystä suorituksesta,

konkurssin uhkaama velallinen pyrkii siirtämään varallisuuttaan yhdelle velkojalle ja siten suosimaan tätä muiden velkojien kustannuksella.

9

Kuittauksen edellytyksiä ovat (3)

a) saatavien samanlaisuus, b) vastasaatavan perimiskelpoisuus ja c) saamisten vastakkaisuus

10

Kuittaukseen ei myöskään voida käyttää sellaista saatavaa, joka on lakannut. Poikkeuksen tähän muodostaa vanhentunut saatava, joka

kelpaa kuittauksessa käytettäväksi vastasaatavaksi, jos kuittauksen edellytykset ovat täyttyneet ennen saatavan vanhentumista tai jos osapuolten saatavat liittyvät samaan oikeussuhteeseen.

11

Pankin kuittausoikeutta on kuitenkin kavennettu luottolaitoslaissa säätämällä, että

pankki ei saa käyttää kuittaukseen sellaisia yksityishenkilön tilivaroja, joita ei saisi ulosmitata.

12

vanhentumislain vanhentumisajat + nimet niille +

yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta.
kymmenen vuoden sääntö

13

Sopimuksenulkoisessa vahingonkorvausvastuussa vanhentumisaika luetaan siitä, kun

kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.

14

kymmenen vuoden sääntö ei rajoita oikeutta saada korvausta

henkilö- tai ympäristövahingosta.

15

Rikosperusteista velkaa koskee kuitenkin lisäksi sääntö, jonka mukaan velka ei vanhene niin kauan, kun

rikosasiassa voidaan nostaa syyte tai rikosasian käsittely on vireillä tuomioistuimessa.

16

Lainvoimaiseksi tulleen tuomion tai muun ulosottoperusteen antamisen jälkeen vanhentumisaika on kuitenkin

viisi vuotta. ja tätä ei voi katkaista

17

Oikeudellisiin katkaisutoimiin luetaan

velkaa koskevan kanteen vireillepano ja saatavaa koskevan vaatimuksen esittäminen tuomioistuimessa, kuluttajariitalautakunnassa tai muussa laissa säädetyssä toimielimessä, jossa voidaan antaa ratkaisu tai ratkaisusuositus. Edelleen oikeudellisia katkaisutoimia ovat saatavan ilmoittaminen velallista koskevan julkisen haasteen yhteydessä, velallisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä sekä ulosottoasian vireillepano.

18

Saaminen lakkaa prekluusion nojalla siinä tapauksessa, että

velkoja jättää tuntemattoman saamisensa ilmoittamatta julkiseen kuulutukseen perustuvassa velkojien selvittämiseen tähtäävässä menettelyssä.

19

Julkista haastetta haetaan

velallisen kotipaikan tuomioistuimelta, jolle on tässä yhteydessä toimitettava luettelo tiedossa olevista veloista

20

julkisestahaasteesta kuulutetaan

virallisessa lehdessä ja kaupparekisteriin merkittyjen elinkeinonharjoittajien osalta julkisesta haasteesta ilmoitetaan kaupparekisteriin.

21

Velkajärjestely ja yrityssaneeraus ovat (toinen nimi/ ylänimi)

insolvenssimenettelyjä

22

Velkajärjestelyssä ylivelkaantuneelle vahvistetaan hänen maksukykynsä huomioon ottava maksuohjelma, jonka kesto on pääsäännön mukaan

kolme vuotta.

23

yhtymys (toinen sana tälle + määritelmä)

Yhtymys eli konfuusio on kysymyksessä silloin, kun saatava siirretään niin, että saamisoikeuden haltijana on sama henkilö, joka on myös kyseisen saamisen velallisena

24

Uudistaminen (toinen nimi + määritelmä)

novaatio
Velan uudistaminen on kysymyksessä silloin, kun velkoja ja velallinen sopivat siitä, että aikaisempi velka lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan uusi velkasuhde.