Sopimuksen pätemättömyys Flashcards Preview

Velvoiteoikeuden perusteet > Sopimuksen pätemättömyys > Flashcards

Flashcards in Sopimuksen pätemättömyys Deck (16):
1

Pätemättömyysperusteet jaottelu (4)

1) oikeus- ja oikeustoimikelpoisuuden puuttuminen,

2) edustusvaltavirheet,

3) oikeustoimilain mukaiset väärinkäytöstilanteet, ja

4) julkiseen intressiin pohjautuvat pätemättömyysperusteet.

2

Oikeustoimikelpoisuuden vaatimus liittyy

yksityishenkilöihin.

3

Vajaavaltaiseksi julistamista lievempi tapa rajoittaa henkilön oikeustoimikelpoisuutta on määrätä

osittaisesta toimintakelpoisuuden rajoituksesta.

4

Edustusmuotojen osalta on tapana erottaa

lakimääräinen edustus, jossa edustajalla on lain nojalla tietyn edustusvallan perustava asema ja

oikeustoimiperusteinen edustus, jossa edustajan mahdollisuus toimia toisen henkilön puolesta perustuu edustettavan tekemään valtuutusoikeustoimeen

5

Tätä laajempi edustusvalta on osakeyhtiön hallituksella, joka voi päättää mistä tahansa oikeustoimesta, kunhan se on

yhtiön toimialan ja tarkoituksen mukainen.

6

kelpoisuus ja toimivalta. kumpi on ehdottomampi?

kelpoisuus

7

Osakeyhtiölain tarkoittaman edustajan yhtiön puolesta tekemä oikeustoimi ei sido yhtiötä, jos (3)

1) edustaja on toiminut vastoin osakeyhtiölaissa säädettyä kelpoisuuden rajoitusta,

2) edustaja on toiminut vastoin kaupparekisteriin merkittyä rajoitusta, jonka mukaan edustusoikeus on vain kahdella tai useammalla henkilöllä yhdessä tai

3) edustaja on ylittänyt toimivaltansa ja se, johon oikeustoimi kohdistui, tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä.

8

oikeustoimilain pätemättömyystilanteet

1) pakottaminen

2) Petollinen menettely (Siitä on kysymys silloin, kun osapuoli antaa toiselle virheellistä tietoa tai salaa sellaisen seikan, josta sopimuskumppani voi odottaa saavansa tiedon, ja sopimuksen syntyminen perustuu nimenomaan tähän erehdyttämiseen)

3) Kiskominen johtaa myös oikeustoimen pätemättömyyteen. Juridisessa mielessä kiskominen tarkoittaa sitä, että sopimusosapuoli käyttää hyväksi toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, riippuvaa asemaa tms. tilannetta ja samalla tekee edukseen kohtuuttoman epätasapainoisen sopimuksen.

4) Tärkein oikeustoimilain tuntemista väärinkäytösperusteista on kunnianvastainen ja arvoton menettely.

9

Julkiseen intressiin pohjautuvat pätemättömyysperusteet

1) kilpakumppanien yhtestyö
2)Sopimus tai sopimusehto on pätemätön myös, jos se ilmentää määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

10

Pätemättömyysvaikutuksen piirissä ovat erityisesti sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat (kilpailuoikeudellinen) (5)

1) joilla suoraan tai välillisesti vahvistetaan osto- tai myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;

2) joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja;

3) joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;

4) joiden mukaan eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia ehtoja siten, että kauppakumppanit asetetaan epäedulliseen kilpailuasemaan; tai

5) joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

11

kilpailurajoitteiden vastaiset sopimukset voivat kuitenkin tulla hyväksytyksi, jos ne (4)

1) osaltaan tehostavat tuotantoa tai tuotteiden jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä;

2) jättävät kuluttajille kohtuullisen osuuden näin saatavasta hyödystä;

3) eivät aseta asianomaisille elinkeinonharjoittajille rajoituksia, jotka eivät ole välttämättömiä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi; ja

4) eivät anna näille elinkeinonharjoittajille mahdollisuutta poistaa kilpailua merkittävältä osalta kysymyksessä olevia hyödykkeitä.

12

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö (4)

1) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen;

2) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;

3) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppanien samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasetelmaan asettavalla tavalla; tai

4) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.

13

Säädetyn lain ulkopuolinen pätemättömyysperuste on

hyvän tavan vastaisten oikeustoimien kielto (esim rikoksen tekemiseen sopiva sopimus)

14

ulkisen edun tai sivullisen kannalta vahingollinen sopimus voi menettää merkityksensä muutenkin kuin pätemättömyyden kautta

oikeustoimen peräytyminen

15

oikeustoimen peräytyminen

Velkojat voivat tämän lain perusteella vaatia heidän oikeuttaan loukkaavien velallisen kolmansien kanssa tekemien sopimusten peräyttämistä.

16

pätemättömyyden korjaantuminen (3)

1) osapuolet ei välitä pätemättömyydestä

2) loukattu osapuoli hyväksyy

39 osapätemättömyys