Länder, Sprache etc. Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Länder, Sprache etc. > Flashcards

Flashcards in Länder, Sprache etc. Deck (357)
Loading flashcards...
331

Thailändisch

泰语
泰語
Tàiyǔ

332

Malaiisch

马来语
馬來語
Mǎláiyǔ

333

Indonesisch

印尼语
印尼語
Yìnníyǔ

334

Vietnamesisch

越南语
越南語
Yuènányǔ

335

Khmer (Sprache)

高棉语
Gāomiányǔ

336

Laotisch

老挝语
老撾語
Lǎowōyǔ

337

Burmesisch

缅甸语
緬甸語
Miǎndiànyǔ

338

Koreanisch

韩国语
韓國語
Hánguóyǔ

339

Japanisch

日语
日語
Rìyǔ

340

Hindi

印地语
印地語
Yìndìyǔ

341

Telugu

泰卢固语
泰盧固語
Tàilúgùyǔ

342

Tamil

泰米尔语
泰米爾語
Tàimǐ'ěryǔ

343

Urdu

乌尔都语
烏爾都語
Wūěrdūyǔ

344

Sanskrit

梵语
梵語
Fànyǔ

345

Arabisch

阿拉伯语
阿拉伯語
Ālābóyǔ

346

Russisch

俄语
俄語
Èyǔ

347

Deutsch

德语
德語
Déyǔ

348

Persisch

波斯语
波斯語
Bōsīyǔ

349

Türkisch

土耳其语
土耳其語
Tǔ'ěrqíyǔ

350

Polnisch

波兰语
波蘭語
Bōlányǔ

351

Fremdsprache

外语 N
外語
(外语学院,外语老师)
wàiyǔ

352

Pinyin (chinesische Umschrift)

拼音 N
pīnyīn

353

Mensch, Person

人 N
rén

354

Ausland

外国 N
外國
(外国朋友,外国学生)
wàiguó

355

Ausländer

外国人 N
wàiguórén

356

Chinese/-in

中国人
中國人

357

Deutsche/-r

德国人
德國人