Länder, Sprache etc. Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Länder, Sprache etc. > Flashcards

Flashcards in Länder, Sprache etc. Deck (357)
Loading flashcards...
31

Philippinen (Land in Asien)

菲律宾 EN
菲律賓
Fēilǜbīn

32

Indonesien (Land in Asien)

印度尼西亚 EN
印度尼西亞
Yìndùníxīyà

33

Sri Lanka (Land in Asien)

斯里兰卡 EN
斯里蘭卡
Sīlǐlánkǎ

34

Ceylon (ehemalige Bezeichnung für Sri Lanka, Land in Asien)

锡兰 EN
錫蘭
Xīlán

35

Bhutan (Land in Asien)

不丹 EN
Bùdān

36

Brunei (Land in Asien)

文莱 EN
文萊
Wénlái

37

Kambodscha (Land in Asien)

柬埔寨 EN
Jiǎnpǔzhài

38

Vietnam (Land in Asien)

越南 EN
Yuènán

39

Laos (Land in Asien)

老挝 EN
老撾
Lǎowō

40

Pakistan (Land in Asien)

巴基斯坦
Bājīsītǎn

41

Myanmar (Land in Asien)

缅甸
緬甸
Miǎndiàn

42

Peking (Hauptstadt Chinas)

北京 EN
Běijīng

43

Bangladesch (Land in Asien)

孟加拉国
孟加拉國
Mèngjiālāguó

44

Nepal (Land in Asien)

尼泊尔
尼泊爾
Níbó'ěr

45

Frankfurt (Stadt in Deutschland)

法兰克福
法蘭克福
Fǎlánkèfú

46

Anhui (Provinz Chinas)

安徽
Ānhuī

47

Fujian (Provinz Chinas)

福建
Fújiàn

48

Gansu (Provinz Chinas)

甘肃
甘肅
Gānsù

49

Guangdong (Provinz Chinas)

广东
廣東
Guǎngdōng

50

Guizhou (Provinz Chinas)

贵州
貴州
Guìzhōu

51

Hainan (Provinz Chinas)

海南
Hǎinán

52

Hebei (Provinz Chinas)

河北
Héběi

53

Heilongjiang (Provinz Chinas)

黑龙江
黑龍江
Hēilóngjiāng

54

Henan (Provinz Chinas)

河南
Hénán

55

Hubei (Provinz Chinas)

湖北
Húběi

56

Hunan (Provinz Chinas)

湖南
Hú'nán

57

Jiangsu (Provinz Chinas)

江苏
江蘇
Jiāngsū

58

Jiangxi (Provinz Chinas)

江西
Jiāngxī

59

Jilin (Provinz Chinas)

吉林
Jílín

60

Liaoning (Provinz Chinas)

辽宁
遼寧
Liáoníng